Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 581921
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de data 16 de setembre de 2022 (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 17 de setembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 122 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la

convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

2. En el punt 12.1. de l'annex 2 de la convocatòria esmentada s'estableix el calendari de l' exercici. No obstant això, per qüestions organitzatives, es fa necessari establir un nou calendari per al desenvolupament dels exercicis.

Fonaments de dret

1. Els articles 6 i 49 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Modificar el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives del pprocés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre), en els termes següents:

Els exercicis es desenvoluparan entre l'1 de novembre de 2023 i el 31 d'abril de 2024.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB (caib.es) i en el portal de l'opositor (oposicions.caib.es).

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar demanda davant la jurisdicció social de Palma en el termini de dos mesos des de la publicació, d'acord amb els articles 10.4 a) i 69 concordants de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

 

Palma, a data de signatura electrònica (9 de setembre de 2023)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens