Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 10685 - Pàgines 51939-51940

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Marason Bus S.L. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100272012014)

    Número d'edicte 10710 - Pàgines 51941-51957

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova l’ampliació del crèdit assignat en la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria informativa per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i de l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques i la seva ampliació per Resolució de 15 de juliol de 2022

    Número d'edicte 10711 - Pàgines 51958-51959

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució del director general d’Atenció a la Dependència de concessió de subvencions relatives a la convocatòria destinada a ajuntaments i mancomunitats de municipis de les Illes Balears, que siguin titulars de serveis d’estades diürnes integrats a la Xarxa pública d’atenció a la dependència, per a l’adquisició de vehicles de transport adaptat per a persones majors en situació de dependència

    Número d'edicte 10681 - Pàgines 51960-51961

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de 23 d’agost de 2022 dels ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d’alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

    Número d'edicte 10699 - Pàgines 51962-51967

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud d’Autorització Ambiental Integrada del Centre de gestió i transferència de residus perillosos a Llucmajor, promogut per Safety Kleen España SA, TM Llucmajor (IPPC 2/2017)

    Número d'edicte 10665 - Pàgines 51968-51986

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’explotació i restauració explotació minera Can Xumeu núm. 187, TM Sant Josep de sa Talaia (130A/2018)

    Número d'edicte 10666 - Pàgines 51987-51994

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 8 d’ octubre de 2022 per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021/2022

    Número d'edicte 10046 - Pàgines 51995-51996

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Cosmitos Esportiu Club

    Número d'edicte 10668 - Pàgines 51997-52001

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Subvenció nominativa del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial dins l’any 2022

    Número d'edicte 10683 - Pàgina 52002

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TRANSICIÓ, TURISME I ESPORTS

   • Resolució per concedir i reconèixer obligacions de subvencions a favor de (6) associacions, en el marc de la convocatòria de subvencions dirigida a Associacions de Famílies d’Alumnes per l’organització d’activitats físiques i/o esportives extraescolars dins el curs escolar 2021/2022

    Número d'edicte 10708 - Pàgines 52003-52004

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 24 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de la fitxa del catàleg del lloc de treball de director/a de l’Agència Menorca Talaiòtica (exp. 0602-2022-000004)

    Número d'edicte 10600 - Pàgines 52005-52006

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament d’Andratx

    Número d'edicte 10664 - Pàgines 52007-52029

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de l’acord de modificació d’una fitxa de la relació de llocs de treball

    Número d'edicte 10669 - Pàgines 52030-52031

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Absència del Batle

    Número d'edicte 10692 - Pàgina 52032

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria i bases reguladores de subvencions destinades a associacions juvenils, constituïdes i registrades en el registre municipal de Calvià, associacions juvenils en procés de constitució o associacions amb almenys un 50% dels socis/as residents en el municipi de Calvià i amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys

    Número d'edicte 10618 - Pàgines 52033-52042

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Mobilitat Sostenible.- Secció de Transports.- Modificació del Decret del Procediment per a l'obtenció del Permís Municipal de Taxi

    Número d'edicte 10667 - Pàgines 52043-52045

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-23 o programa equivalent, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2022-23

    Número d'edicte 10701 - Pàgines 52046-52056

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Convocatòria i bases clubs esportius

    Número d'edicte 10693 - Pàgines 52057-52064

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Bases i convocatòria subvenció associacions socioculturals

    Número d'edicte 10694 - Pàgines 52065-52076

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Substitució de Batlia

    Número d'edicte 10662 - Pàgina 52077

  • SERVEIS MUNICIPALS DE SANTANYI, S.L.U.

   • Modificació Oferta Pública d'Ocupació extraordinària procés estabilització per la reducció de la temporalitat

    Número d'edicte 10698 - Pàgines 52078-52079