Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Ordre 33/2022, de modificació de l’Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori, per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

    Número d'edicte 10704 - Pàgines 51844-51847

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits i crèdit extraordinari del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 10680 - Pàgina 51848

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 37/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE14/2022)

    Número d'edicte 10689 - Pàgina 51849

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 35/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 suplement de crèdit (SUP13/2022)

    Número d'edicte 10690 - Pàgina 51850

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del Servei de gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca

    Número d'edicte 10679 - Pàgines 51851-51854

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 15/2022 en la modalitat de suplement de crèdit

    Número d'edicte 10709 - Pàgines 51855-51856

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 53/2022

    Número d'edicte 10706 - Pàgina 51857

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 54/2022

    Número d'edicte 10707 - Pàgina 51858

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus

    Número d'edicte 10659 - Pàgines 51859-51864