Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 726217
Resolució de concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de 23 d’agost de 2022 dels ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d’alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 d'agost de 2022 es van convocar ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions (BOIB núm. 114, de 30 d'agost).

2. Els ajuts s'han de fer efectius a càrrec de la partida pressupostària 13601 421K03 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'any 2022 per un import màxim de 300.000 euros, dels quals 230.000 euros s'han de destinar a atendre les AFA i les AA i els 70.000 restants a atendre les sol·licituds de les federacions i confederacions.

3. Els serveis tècnics de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa han examinat la documentació presentada i han requerit a les entitats interessades perquè n'esmenin els errors i aportin la totalitat dels documents necessaris.

4. La Comissió Avaluadora, es va reunir en data 14 de novembre de 2022 per estudiar i valorar les sol·licituds de subvenció i va acordar proposar com a beneficiaris dels ajuts a les associacions, federacions i confederacions que compleixen amb tots els requisits establerts a la convocatòria, a més de determinar les quanties que corresponen a cadascuna de acord amb la distribució que estableix la convocatòria, i que s'annexa a aquesta Resolució.

5. S'ha comprovat que les entitats beneficiàries estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

6. La despesa haurà d'haver tengut lloc entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d'agost de 2022 i s'haurà d'haver adjuntat al tràmit telemàtic els documents que justifiquen les despeses de funcionament de l'entitat (compte justificatiu / memòria de les despeses / relació de justificants imputats signat digitalment) tal com consta al punt 2 de l'apartat onzè de la convocatòria.

7. La relació d'entitats admeses, així com els imports concedits, es va publicar a la web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es) el dia 14 de novembre de 2022 per a que les persones interessades poguessin presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional en un termini no superior a deu dies hàbils comptadors a partir de la data de publicació en la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

8. D'acord amb el punt 9.3 de la convocatòria, una vegada transcorregut el termini d'al·legacions, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha publicat la proposta de resolució definitiva de concessió d'ajudes per a despeses de funcionament i activitats de les federacions i confederacions d'associacions de famílies d'alumnes i les federacions i confederacions d'alumnes que es relacionen a l'annex.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, de 11 de juliol de 2005).

3. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 d'agost de 2022 per la qual es van convocar ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions (BOIB núm. 114, de 30 d'agost de 2022).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions que es relacionen a l'annex.

2. Establir que aquesta Resolució tindrà efecte l'endemà d'haver-se signat.

3. Publicar aquesta Resolució en el Bolletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 de desembre de 2022

El secretari general Tomeu Barceló Rosselló Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 34, de 11-04-2021)

 

ANNEX Ajuts concedits

Associacions de famílies d'alumnes (AFA) i associacions d'alumnes (AA)

Entitat

Proposta concessió

APIMA CEIP DURAN ESTRANY

429,20 €

APIMA CEIP MESTRE COLOM DE BUNYOLA

835,72 €

APIMA DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MUSICA I DANSA DE MENORCA

1.335,01 €

AMIPA IES BENDINAT

1.825,15 €

APIMA EI FRANCESC DE BORJA MOLL

855,20 €

AMIPA CEIP CAN GUERXO

584,37 €

AMIPA CEIP SA BLANCADONA

729,99 €

AFA CEIP ELS MOLINS DE BÚGER

511,65 €

APIMA CP S'ALGAR DE PORTO COLOM

1.372,11 €

AMIPA SANT BONAVENTURA DE LLUCMAJOR

1.140,11 €

APIMA CP NADAL CAMPANER ARROM

1.310,62 €

APIMA EI ES BUSQUERETS

1.110,61 €

APIMA COL.LEGI PÚBLIC SON PISÀ

226,04 €

APIMA IES MOSSÈN ALCOVER

2.636,04 €

APIMA CEIP JESUS

512,62 €

APIMA CEIP ES VIVERO

173,00 €

APIMA IES SANTA MARGALIDA

987,54 €

AMIPA CEIP RAFAL VELL

51.868,95 €

AMIPA IES DAMIÀ HUGUET

580,40 €

APIMA CEIP SANT LLUÍS

562,61 €

APIMA SES ORONELLES

1.251,72 €

APIMA SA GRADUADA SA POBLA

1.127,39 €

APIMA CEIP SA INDIOTERIA

3.244,74 €

APIMA ESCOLETA MUNICIPAL HUIALFAS

592,04 €

APA DEL COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN

648,05 €

APIMA CEI JOGUINA

1.282,43 €

AFA CEIP ROBINES

475,80 €

AFA CEIP PEDRA VIVA (Ceip Binissalem)

642,52 €

AMIPA CEIP ES VEDRÀ

1.764,91 €

APIMA CEIP PORTAL NOU

326,00 €

AMIPA CP PINTOR TORRENT

1.741,37 €

APIMA ES MUSSOL

1.288,66 €

APIMA CEIP SA JOVERIA

545,30 €

APA COL. NAL. MIXTO MARIAN AGUILÓ DE PALMA

813,24 €

APIMA ES PASSARELLS

1.474,75 €

APIMA CAP DE CREUS

1.478,78 €

AMIPA NORAI DEL PORT D'ALCÚDIA

2.161,17 €

AFA CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

532,81 €

AMIPA CEIP ES PONT

2.052,64 €

APIMA SA REAL

1.886,41 €

APIMA TRESORER CLADERA

1.742,31 €

APIMA EI ES POUET

1.049,13 €

APIMA EI FORT DE L'EAU

1.060,49 €

APIMA EI SA GALERA

1.246,43 €

APIMA LA SALLE- ALAIOR

4.334,36 €

APIMA EI ES CASTELL

700,79 €

AFA CEIP GABRIEL JANER MANILA

273,90 €

AMIPA CEIP AINA MOLL I MARQUÈS

580,06 €

APIMA MARE DE DÉU DEL TORO

1.054,38 €

APIMA IES JOSEP Mª QUADRADO

2.001,10 €

APIMA CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ

2.349,70 €

AMIPA CEIP CAN MISSES

621,69 €

AMIPA CEIP SANT JORDI

700,39 €

AMIPA MISSIONERS DELS SAGRATS CORS

1.058,71 €

APIMA CEIP CAN RASPALL

2.509,86 €

APIMA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA ES MERCADAL

1.119,20 €

APIMA COL·LEGI LA SALLE MAÓ

26.502,19 €

APIMA CEIP CERVANTES

1.871,35 €

APIMA SANT FRANCESC D'ASSÍS

4.159,42 €

APIMA IES CAPDEPERA

591,73 €

APIMA IES QUARTÓ DEL REI

766,86 €

APIMA CORAZÓN DE MARIA DE MAÓ

1.173,19 €

AMIPA IES CALVIÀ

918,76 €

AMIPA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

705,97 €

APIMA CEIP SES PLANES

655,41 €

APIMA CEIP DOCTOR COMAS I CAMPS

644,98 €

APIMA CC SANT FRANCESC D'ASSÍS- SA POBLA

878,58 €

APIMA IES SA COLOMINA

2.987,47 €

AMPTA CEIP NOU SON CALIU

669,51 €

AMIPA EI SA TORRE

1.479,93 €

APIMA CEIP MESTRE DURAN

1.119,47 €

AMIPA PUREZA DE MARÍA INCA

1.575,66 €

APIMA IES BIEL MARTÍ

2.591,77 €

APIMA CEIP MITJÀ DE MAR

752,92 €

AMIPA CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA DE MARRATXÍ

814,07 €

AMIPA CEIP ELS MOLINS – S'ARRACÓ

717,48 €

APIMA CEIP NOU SANT LLUÍS (CEIP SA GARRIGA)

84,00 €

AMIPA CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET

7.893,39 €

APIMA CEIP PUIG DE'N VALLS

4.665,57 €

AMIPA CEIP MARIA LLUÏSA SERRA

3.092,62 €

AMIPA IES JOSEP MIQUEL GUARDIA

573,18 €

APIMA COL·LEGI MONTI-SION POLLENÇA

742,48 €

APIMA CEIP BARTOMEU ORDINES

3.656,59 €

AFA CEIP NOU SA POBLA

1.162,36 €

AMIPA CEIP SIMÓ BALLESTER

716,39 €

APIMA CEIP MOLÍ D'EN XEMA

617,81 €

AMIPA IES MARIA ÀNGELS CARDONA

1.702,03 €

APIMA CEIP LLORENÇ RIBER CAMPANET

986,98 €

AMIPA CEIP RODAMILANS

786,73 €

AMIPA CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA

1.085,51 €

AMIPA IES CAP DE LLEVANT

703,24 €

APIMA IES MARRATXÍ

2.603,03 €

AMIPA CEIP SANT CIRIAC

745,12 €

AMIPA SES QUARTERADES

1.224,04 €

APIMA CEIP VIALFÀS

780,24 €

APIMA CEIP SANTA GERTRUDIS

1.541,54 €

AMIPA CEIP JAUME I

2.853,45 €

AMIPA CEIP COLL D'EN RABASSA

673,45 €

APIMA CEIP SANTA ANGÈS DE CORONA

601,21 €

APIMA CEIP COSTA I LLOBERA- POLLENÇA

784,99 €

APA COL·LEGI LA SALLE MANACOR

1.765,93 €

APIMA CEIP S'HORT DES FASSERS

1.281,92 €

APIMA CEIP BALANSAT

971,57 €

AMIPA CEIP MIQUEL CAPLLONCH

936,97 €

APIMA CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ

701,01 €

APIMA CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA

1.445,94 €

APIMA CEIP LABRITJA

456,88 €

APIMA CEIP PERE ROSSELLÓ OLIVAR

2.145,31 €

APIMA ES CREMAT

1.487,43 €

AMIPA ANNEXA MAGISTERI CEIP DE PRÀCTIQUES

843,11 €

APIMA CEIP MARGALIDA FLORIT

900,91 €

APIMA CEIP L'URGELL

614,91 €

AMIPA SA GRADUADA (MAÓ)

4.618,52 €

APIMA CC SANT FRANCESC SALES

1.215,39 €

APIMA CEIP VENDA D'ARABÍ

1.210,28 €

APIMA IES SANT AGUSTÍ

934,34 €

AMIPA CEIP JOAN MÁS I VERD

915,92 €

APIMA CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA

1.031,74 €

AMIPA CEIP PERE CASASNOVAS

1.729,50 €

 

234.380,44 €

Federacions i confederacions

Entitat

Proposta concessió

FAPA EIVISSA

54.800,00 €

FAPA MALLORCA

10.819,56 €

 

65.619,56 €