Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció d’errates de l’Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022 pel qual s’atén el requeriment formulat per la delegada del Govern a les Illes Balears, en què es sol·licita l’anul·lació de l’apartat 5.2.10 del Pla de Gestió Natura 2000 Illa de l’Aire, aprovat pel Decret 17/2022, de 23 de maig

    Número d'edicte 10516 - Pàgines 51004-51005

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum en pèrgoles i marquesines en aparcaments públics o privats i punts de recàrrega de vehicle elèctric a les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 10569 - Pàgines 51006-51027

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 10573 - Pàgines 51028-51033

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc fotovoltaic Antonio Barceló de 2,948 MWp i 2,7 MWn ubicat al polígon 8, parcel·la 184 i polígon 15 parcel.la 58 de sa Pobla (RE010/22)

    Número d'edicte 10561 - Pàgines 51034-51036

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions de generació renovable en ports de les Illes Balears amb tecnologia fotovoltaica, eòlica, de les ones o marina, d’emmagatzematge elèctric, d’infraestructura de recàrrega elèctrica o d’hidrogen renovable destinada a embarcacions elèctriques o d’hidrogen dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número d'edicte 10562 - Pàgines 51037-51059

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la directora general de Funció Pública per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 634/2022, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

    Número d'edicte 10530 - Pàgina 51060

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del president de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral per la qual s’aprova la convocatòria complementària per concedir subvencions públiques per a projectes i programes d’investigació i actuació en matèria de salut laboral, corresponent a l’exercici pressupostari de 2022

    Número d'edicte 10565 - Pàgines 51061-51089

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució definitiva de la directora general de Serveis Socials d’exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024

    Número d'edicte 10531 - Pàgines 51090-51108

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució definitiva de la directora general de Serveis Socials de concessió de la sol·licitud presentada a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’acollida de persones refugiades procedents del conflicte d’Ucraïna, per als anys 2022-2023

    Número d'edicte 10548 - Pàgines 51109-51111

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions relatives a les sol·licituds presentades a la convocatòria destinada a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d’atenció, prevenció i promoció de l’autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques, de persones amb malaltia d’Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives, de persones amb malalties rares i de persones amb discapacitat

    Número d'edicte 10550 - Pàgines 51112-51117

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del centre privat concertat amb ensenyaments de règim reneral (CC) Corpus Christi, amb codi de centre 07003171

    Número d'edicte 10520 - Pàgines 51118-51120

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de música i ensenyaments de règim general (CCIEEM) Escolania de Lluc, amb codi de centre 07000959

    Número d'edicte 10522 - Pàgines 51121-51123

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de novembre de 2022, la qual modifica, per al CC ES Liceu, la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat de la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de novembre de 2022, per la qual s’amplia la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament per al curs 2022-23

    Número d'edicte 10519 - Pàgines 51124-51125

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de suspensió de la convocatòria d’ajuts per dur a terme accions puntuals de recerca i desenvolupament 2021-2023

    Número d'edicte 10510 - Pàgines 51126-51127

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Pollença per a la formalització d’una fitxa normativa per a la unitat d’actuació 15 (exp. 2e/2022)

    Número d'edicte 10490 - Pàgines 51128-51130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries en l’àmbit de la UE-1A i UE-1B per redefinir el traçat del vial, Algaida, Mallorca. (Exp. 30e/2022)

    Número d'edicte 10491 - Pàgines 51131-51133

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud de modificació no substancial de l’autorització ambiental integrada de l’abocador de coa de Son Reus d’Emaya, consistent en la modificació de la gestió de les aigües pluvials i lixiviats, TM Palma (IPPC M15/2021)

    Número d'edicte 10469 - Pàgines 51134-51141

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Informe proposta de resolució de concessió i desistiment Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura: Mesura 4.1. Ajuda a les inversions a les explotacions agràries (INEA)

    Número d'edicte 10441 - Pàgines 51142-51160

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord per a la resolució i concessió de la convocatòria de subvencions pluriennal 2022-2023 al fons d'activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats d'administració local o els organismes públics que en depenen (CAEM i CULTURA EN XARXA) BDNS: 647381

    Número d'edicte 10471 - Pàgines 51161-51166

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 28 de novembre de 2022 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de novembre de 2022

    Número d'edicte 10591 - Pàgines 51167-51173

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 25 de novembre de 2022 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de novembre de 2022

    Número d'edicte 10592 - Pàgines 51174-51175

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 13 d’octubre de 2022 relatiu a la correcció d’errades de l’Acord de Ple del Consell de Mallorca de data 12 de maig de 2022, de modificació de la plantilla del personal de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any 2022 mitjançant l’expedient administratiu núm. 1/2022

    Número d'edicte 10474 - Pàgines 51176-51177

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 28 de novembre de 2022, relatiu a la concessió dels ajuts BGreenMenorca del Consell Insular de Menorca per al foment d’actuacions sostenibles dirigides a establiments turístics per a l’any 2022 (exp. 0920-2022-000001)

    Número d'edicte 10513 - Pàgines 51178-51183

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació calendari fiscal per l'exercici de 2023

    Número d'edicte 10579 - Pàgines 51184-51186

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Modificació de l'oferta pública d'ocupació 2022

    Número d'edicte 10468 - Pàgines 51187-51188

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva, al no presentar-se al·legacions, de l'acord de Ple de data 10 d'octubre de 2022, de cessió gratuïta a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears d'una superfície de terreny ubicada en el Passeig Ferrocarril per a la construcció d'un nou centre sanitari

    Número d'edicte 10454 - Pàgina 51189

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GEX 2020 0001. Aprovació inici expedient expropiatori, a tramitar pel procediment de taxació conjunta, respecte immobles afectats per l’espai lliure públic EL-AP21, de la urbanització de Bellavista, previst al Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma

    Número d'edicte 10545 - Pàgines 51190-51191

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Expedient núm. 1995/2022: Pròrroga de delegació de signatura i funcions del Batle al 1r Tinent de Batle

    Número d'edicte 10483 - Pàgina 51192

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de premis per als estudiants del municipi de Sant Josep que hagin acabat d’una forma més brillant els estudis universitaris o de CFGS durant el curs 2021-22

    Número d'edicte 10555 - Pàgines 51193-51201

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de concessió d’ajudes de 800,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2022-2023, a centres de fora de l’illa

    Número d'edicte 10554 - Pàgines 51202-51213

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases reguladores de la convocatoria pública per adjudicar llicències d’ús privatiu de parcel·les de l’ hort social i comunitari urbà de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número d'edicte 10583 - Pàgines 51214-51216

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la concessió de les ajudes econòmiques per entitats de cultura popular i tradicional sense ànim de lucre de l’any 2022

    Número d'edicte 10546 - Pàgina 51217

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la concessió d’ ajudes per a l’obertura i el manteniment de faixes forestals per a la prevenció d’incendis de l’any 2022

    Número d'edicte 10547 - Pàgina 51218