Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació projecte i plecs "projecte constructiu de millora de l’enllumenat i integració del sistema fotovoltaic als túnels d’accés al Torrent de Pareis"

    Número de registre 10537 - Pàgina 51219

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum a pèrgoles i marquesines d’aparcaments públics o privats i punts de recàrrega de vehicle elèctric a les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número de registre 10564 - Pàgines 51220-51222

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions de generació renovable en ports de les Illes Balears amb tecnologia fotovoltaica, eòlica, de les ones o marina, d’emmagatzematge elèctric, d’infraestructura de recàrrega elèctrica o d’hidrogen renovable destinada a embarcacions elèctriques o d’hidrogen dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU)

    Número de registre 10571 - Pàgines 51223-51225

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Extracte de l’Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 3 d’Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l’Àmbit de l’Edifici i del Programa 4 d’Ajuda per a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre

    Número de registre 10557 - Pàgines 51226-51227

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Obertura del termini d’informació pública per a l'aixecament de la prohibició de trànsit que afecta els serveis regulars interurbans d’autobús entre Palma i la UIB

    Número de registre 10496 - Pàgina 51228

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R13 de data 20 d’octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 10558 - Pàgines 51229-51231

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 7 de novembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de les pastures per a l’aprofitament de la Ramaderia Ecològica, per l’any 2015 ( Pròrroga 2021)

    Número de registre 10560 - Pàgines 51232-51234

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

   • Aprovació inicial del Pressupost de la Fundació Teatre Principal d’Inca per a l’any 2023

    Número de registre 10570 - Pàgina 51235

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 d’octubre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10584 - Pàgina 51236

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 10585 - Pàgina 51237

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per reduir l’impacte ambiental de les produccions audiovisuals a Mallorca i afavorir la seva transició energètica en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

    Número de registre 10586 - Pàgines 51238-51240

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Anunci d’aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del període voluntari de cobrament del Padró de la taxa per subministrament municipal d’aigua del 6è bimestre de 2022

    Número de registre 10509 - Pàgina 51241

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial pressupost 2023

    Número de registre 10505 - Pàgines 51242-51249

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial de la modificació dels artícles 7,18 i 25 de l'ordenança municipal per al foment de la rehabilitació d'edificis, pisos i locals comercials al terme municipal de Calvià. (BOIB núm 131, 15 d'octubre del 2016).

    Número de registre 10566 - Pàgines 51250-51251

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs 1/9 part sepultura núm 49 via Sant Pere

    Número de registre 10369 - Pàgina 51252

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs sepultura sector II, 27

    Número de registre 10371 - Pàgina 51253

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació del pressupost municipal - Pressupost municipal 2023. Exp. 6972/2022

    Número de registre 10594 - Pàgina 51254

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals

    Número de registre 10508 - Pàgina 51255

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Anunci de l'aprovació inicial de la modificació del Reglament Regulador dels serveis municipals de subministrament d’aigua i de sanejament d’aigües residuals i pluvials

    Número de registre 10580 - Pàgina 51256

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació de l'increment addicional de retribucions 2022 membres electes

    Número de registre 10403 - Pàgina 51257

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Tràmit d'informació pública relatiu a la cessió d'uns terrenys municipals al servei de salut de les Illes Balears per construir un centre de salut a s'Arenal

    Número de registre 10543 - Pàgina 51258

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Tràmit d'informació pública relatiu a la cessió d'uns terrenys municipals al servei de salut de les Illes Balears per construir un centre de salut a la ciutat de Llucmajor

    Número de registre 10544 - Pàgina 51259

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

    Número de registre 10593 - Pàgina 51260

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial pressupost general i plantilla personal 2023

    Número de registre 10512 - Pàgina 51261

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació definitiva mapa estratègic del renou (MER) tercera fase

    Número de registre 10462 - Pàgina 51262

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació inicial del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2023

    Número de registre 10578 - Pàgina 51263

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit núm. 12 al Pressupost de 2022

    Número de registre 10507 - Pàgina 51264

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 13/2022

    Número de registre 10528 - Pàgina 51265

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 14/2022

    Número de registre 10529 - Pàgina 51266

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis de l'escoleta municipal

    Número de registre 10532 - Pàgina 51267

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de retirada i custòdia de vehicles o altres objectes pesats o voluminosos d'espais públics

    Número de registre 10542 - Pàgina 51268

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial del projecte d’obres de “reforma de local en edifici existent per a ús de “punt jove” en Santa Gertrudis de Fruitera”

    Número de registre 10514 - Pàgina 51269

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de l'expedient 8185/2022 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria, en el Pressupost General per a 2022 de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 10568 - Pàgina 51270

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Acord del Ple de l'ajuntament de Valldemossa aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2022

    Número de registre 10551 - Pàgina 51271

  • MANCOMUNITAT SERVEIS PÚBLICS INSULARS

   • Exposició pública edicte d'aprovació pressupost 2023

    Número de registre 10480 - Pàgines 51272-51273