Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 403009
Aprovació bases que regiràn la convocatòria per a la creació d'una borsa d'educador/a social de l'ajuntament d'Alcúdia, mitjançant concurs de mèrits

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 12 de juliol de 2022 s'ha dictat Resolució de Batlia núm. 2022/1200, per la qual es convoca un procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials, per a posteriors nomenaments com a funcionari/es interins/es, a l'empara de l'article 10 del RDLEG 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i se n'aproven les bases que han de regir la selecció.

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (12 de juliol de 2022)

El batle Domingo Bonnin Daniel

 

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA D'EDUCADOR/A SOCIAL DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS

Primera. Objecte de la convocatòria

L'objecte de la convocatòria es la creació d'una borsa de treball per a nomenaments com a funcionari/a interí/na d'educadors/es socials, mitjançant el sistema selectiu de concurs. Les places a ocupar interinament pertanyen a l'Escala d'Administració Especial, subgrup A2, com a d'educadors/es socials integrants de l'equip de serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament d'Alcúdia.

L'horari de treball de les places a desenvolupar serà flexible i es complirà la jornada legal establerta per a les administracions públiques.

Les funcions a desenvolupar en els llocs que s'ocuparan temporalment són les següents:

- Funcions en relació amb el treball individual i familiar:

- Detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió social dels usuaris i les seves famílies, bàsicament des de la intervenció en el medi obert

- Recepció i anàlisi de les demandes, des del medi obert i a través d'entitats, institucions i altres serveis, de persones i famílies en situació de risc i/o dificultat social.

- Elaboració , seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual i, si escau, en coordinació amb altres professionals o serveis del primer nivell.

- Informació, orientació i assessorament a l'individu i a la seva família sobre les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa.

- Aplicació i posterior avaluació del tractament de suport per tal de reforçar el component educatiu de la intervenció en qualsevol edat de l'usuari, bàsicament amb persones que tenen especials dificultats en el seu procés de socialització.

- Tramitació de propostes de derivació als serveis d'atenció especialitzada, d'acord amb la resta de membres de l'equip, així com el seu seguiment, quan es consideri oportú, i el posterior suport als processos de reinserció social.

- Funcions en relació amb el treball social comunitari:

- Detecció i prevenció de situacions de risc socials o d'exclusió de grups amb necessitats d'intervenció social mitjançant projectes de prospecció, sensibilització i dinamització.

- Recepció i anàlisi de les demandes provinents d'entitats o de grups veïnals

- Promoció, elaboració i seguiment dels projectes d'intervenció comunitària amb col·lectius de persones afectades amb les mateixes problemàtiques socials.

- Informació, orientació i assessorament dels recursos i serveis socials que permetin pal·liar les mancances de la comunitat a través de la utilització de mitjans de comunicació i estratègies comunicatives.

- Promoure l'organització i/o animació de la comunitat per aconseguir una millora del nivell social, i possibilitar-li la resolució de problemes per ella mateixa.

- Funcions en relació amb la gestió de serveis:

- Els equips d'atenció bàsica faran una gestió de serveis, entenent per això la programació, la coordinació, la supervisió, el seguiment i la valoració de la intervenció en els individus que són persones usuàries dels recursos del primer nivell d'atenció social bàsica.

- Així pel que fa a la gestió dels serveis d'atenció domiciliària, quan la intervenció a la llar requereix una intervenció educativa, aquesta ha de ser duta a terme per l'educador o educadora social.

Les competències associades als llocs de treball són les següents:

- En relació a la tasca assignada:

- Capacitat d'observació i anàlisi dels processos educatius vigents i del nivell de socialització de la comunitat.

- Capacitat per detectar les necessitats i potencialitats socioeducatives del context de l'atenció bàsica en el territori.

- Capacitat de provocar la demanda, analitzar-la, elaborar l'avaluació final i realitzar el retorn a l'usuari o al grup d'intervenció.

- Capacitat per prioritzar els diferents mètodes d'actuació que, segons l'entorn del treball (medi obert, treball grupal, incorporar el treball en xarxa, etc.) faciliten la proximitat.

- Capacitat per proposar i elaborar projectes de suport socioeducatiu als individus, famílies i grups del territori i ala comunitat en general, i fer-ne l'avaluació corresponent.

- Coneixement i destresa per crear i promoure xarxes entre individus, col·lectius i institucions.

- Proximitat amb les persones de l'entorn, especialment les que tenen més dificultat de participació, per facilitar-los la connexió i integració a la xarxa social.

- Capacitat de coordinació amb altres serveis i professionals.

- Capacitat per a l'anàlisi i la utilització idònia dels recursos disponibles en el territori.

- Capacitat d'intervenció en la comunitat amb estratègies participatives de potenciació i promoció des del vessant socioeducatiu.

- Capacitat d'empatia per establir vincles amb l'altre en una relació educativa, a través de l'acompanyament socioeducatiu com a metodologia de treball.

- Habilitats per a la mediació, per crear i establir marcs possibilitadors de relació socioeducativa particularitzats.

- En relació amb el treball en equip:

- Capacitat per al treball en equip de manera interdisciplinària en els diferents vessants d'intervenció.

- Participació en els diferents espais d'equip de manera activa, presentant accions socioeducatives i emetent dictàmens i valoracions tècniques.

- En relació amb l'aprenentatge i la formació permanent:

- Receptivitat per a la formació contínua en diversos aspectes, amb l'objectiu d'adaptar la comprensió de problemàtiques emergents dels individus, les famílies i els grups, i millorar la intervenció socioeducativa.

- Capacitat per a la incorporació de noves tecnologies aplicables a l'àmbit del treball socioeducatiu.

Segona. Condició dels aspirants

1.- Per prendre part a les proves selectives els aspirants han de posseir o complir, en la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Tenir nacionalitat espanyola o la d'algun Estat membre de la Unió Europea o que, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors i al cònjuge sempre que no estiguin separats de dret.

L'aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d'acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si s'escau.

b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa, ambdues referides a la data en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

c) Estar en possessió del títol de diplomat/ada i/o graduat/da en Educació Social (o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies) o amb habilitació d'acord amb el que disposa la disposició transitòria tercera, supòsit B, de la Llei 8/2002, de 26 de setembre, de creació del col·legi d'educadores i educadors de les Illes Balears.

d) No patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi el normal exercici de les funcions.

e) No haver estat separat del servei de l'Estat, de l'Administració Local o Autonòmica o dels organismes que en depenguin per cap expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

Igualment, no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que en el seu estat impedeixi l'accés a la funció pública, si es tracta d'aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola d'acord amb el que s'estableix a la lletra a) d'aquesta base.

f) Abans de prendre possessió del lloc de treball, la persona interessada haurà de fer constar que no està sotmès a cap supòsit d'incompatibilitat establert en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o comprometre en seu cas, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d'orfandat.

g) Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell C1, o estar en condicions d'acreditar-lo en la data límit de presentació d'instàncies. Aquests coneixements s'han d'acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat oficial expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Política Lingüística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquests requisits establerts en el apartats anteriors s'han de posseir el dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir durant el procés selectiu.

Tercera.- Presentació de sol·licituds

Les instàncies per participar al concurs s'hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l'Annex d'aquestes bases, adreçades al Sr. batle de l'Ajuntament d'Alcúdia, dins el termini de DEU DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), amb independència del registre o oficina en que es presentin. Les instàncies es facilitaran gratuïtament al registre general de l'Ajuntament.

Les instàncies es podran presentar davant el Registre General d'Entrada de la Corporació, ubicat al C/ Major, 9; CP07400-Alcúdia, en horari d'atenció al públic (de 9h. a 14h.), o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Si l'últim dia de l'esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

A més, per ser admesos i prendre part al procediment els aspirants hauran de presentar fotocòpia del seu DNI o NIE, i així mateix, manifestar a les seves sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base Tercera d'aquesta convocatòria, excepte el requisit de coneixement de nivell C1 de català, que haurà d'acreditar-se mitjançant la corresponent certificació. La falta del requisit o la no acreditació del nivell C1 de coneixement de català juntament amb la sol·licitud determinarà l'exclusió del procediment selectiu.

Es reconeixeran els certificats que es presentin, acreditatius del coneixement del nivell C1, expedits pels organismes competents, inclosos en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, i segons el règim temporal i d'equivalències que s'hi estableix. Els certificats s'hauran de presentar mitjançant còpia adverada o bé amb la presentació del document original adjuntant també fotocòpia per a que sigui compulsada per l'Ajuntament.

La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació annexa sempre i quan determini la mancança dels requisits per participar en la convocatòria, comportarà l'exclusió immediata de la persona sol·licitant des del moment en que s'adverteixi, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

Quarta. Acreditació dels mèrits

Juntament amb la sol·licitud les persones aspirants hauran de presentar còpia simple de la documentació acreditativa dels mèrits. La data límit de realització de tots els mèrits que siguin al·legats pels participants serà la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

En cap cas es requerirà documentació o esmena d'errors relativa als mèrits, llevat de defectes merament formals advertits en la documentació presentada per l'aspirant, sempre que aquesta acrediti el mèrit al·legat en l'aspecte substantiu.

Tots els documents presentats en un altre idioma han d'adjuntar la traducció al castellà o català acreditada mitjançant una traducció jurada. Tots els documents expedits a l'estranger s'han de presentar, si escau, degudament legalitzats o postil·lats. No obstant això el Tribunal podrà reconèixer aquells documents acreditatius de mèrits expedits en idioma estranger sempre i quan el seu contingut sigui comprensible i evident pel Tribunal i es pugui determinar o apreciar de forma clara la seva validesa.

 

Cinquena. Admissió dels aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Batlia dictarà resolució en el termini màxim d'un mes per la qual declararà aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. Aquesta resolució es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alcúdia i la pàgina web de la Corporació (http://www.alcudia.net/ajuntament), concedint-se un termini de tres dies hàbils per tal que les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes o esmenin la seva sol·licitud.

Les possibles reclamacions o al·legacions, si n'hi haguessin, seran acceptades o rebutjades en la Resolució que aprovi la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior. Els successius anuncis del procediment selectiu es publicaran al tauler d'anuncis electrònic del lloc web de l'Ajuntament d'Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament).

En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional s'entendrà aquesta elevada a definitiva sense necessitat de nova resolució, circumstància que es farà pública mitjançant diligència, al tauler d'anuncis electrònic del lloc web de l'Ajuntament d'Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament).

Sisena. Tribunal Qualificador

El Tribunal estarà format per un president i quatre vocals, un dels quals realitzarà així mateix, les funcions de Secretari de l'òrgan col·legiat i els seus respectius suplents per cobrir les absències que es puguin produir. La seva composició es publicarà juntament amb la resolució per la qual s'aprovi la relació definitiva d'admesos i exclosos. Tots els membres del tribunal seran funcionaris de carrera, d'igual o superior categoria a la de la plaça convocada i amb titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l'exigida per a l'ingrés en la subescala tècnica corresponent.

Hi podrà participar un observador designat per la Junta de Personal, sense veu ni vot, amb les funcions d'observar i vigilar el bon desenvolupament del procés selectiu.

En cas de resultar necessari, el Tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors especialistes perquè l'assessori, amb veu i sense vot.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents i les decisions s'adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del President i del Secretari. Els acords s'adoptaran per majoria d'assistents i el vot del President dirimirà els empats.

El règim de les indemnitzacions del Tribunal del procediment selectiu i resta de personal col·laborador es regirà per l'establert al Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, quedant el tribunal classificat en la categoria segona.

Correspon al Tribunal qualificador resoldre totes les qüestions derivades de l'aplicació d'aquestes bases i també allò que pertoqui en els casos no prevists.

Setena. Procediment de selecció

El procediment de selecció constarà d'una única fase de concurs.

FASE DE CONCURS

La puntuació màxima que es pot assolir és de 100 punts. La valoració dels mèrits serà determinant per establir l'ordre de prelació final dels aspirants que integraran la borsa de treball.

Els mèrits al·legats i justificats pels aspirants en la fase de concurs i que el Tribunal valorarà es regiran pel barem següent:

a) Experiència professional, exercint funcions pròpies de la plaça per a les que s'opta, amb una puntuació màxima de 60 punts i d'acord amb el següent barem:

 • Per cada mes de serveis prestats a l'administració pública: 1 punt.
 • Per cada mes de servies prestats en altres ens del sector públic que no siguin administració pública: 0,5 punts.

L'experiència professional s'acreditarà mitjançant l'aportació dels contractes de treball, nomenaments, certificats, document de vida laboral o qualsevol altre document que l'òrgan de selecció consideri suficient per justificar que les tasques realitzades són les pròpies dels llocs a cobrir.

b) Formació, amb una puntuació màxima de 30 punts.

b.1.- Per cursos de formació i perfeccionament impartits o promoguts per les administracions públiques; els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l'Administració i els agents socials, així com els homologats per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balears d'Administració Pública (EBAP), la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), i els impartits per la Universitat i per les escoles tècniques que estiguin relacionades amb el lloc de treball de la plaça convocada, els impartits per col·legis professionals, les Administracions estatal, autonòmica o local, i pels sindicats. Dites accions formatives es valoraran quan el contingut estigui directament relacionat amb les funcions de la categoria corresponent a la plaça.

b.2.- Cursos d'informàtica i ofimàtica impartits per centres oficials, administracions públiques i centres de formació contínua de les administracions, així com els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l'Administració i els agents socials, directament relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball convocat.

La valoració de tots els cursos es realitzarà de la següent manera:

 • Quan els certificats dels cursos acreditin assistència, es valorarà a raó de 0,05 punts per cada 10 hores.
 • Quan els certificats dels curs acreditin aprofitament, es valoraran a raó de 0,10 punts per cada 10 hores o 0,25 punts per crèdit ECTS.
 • Quan els certificats dels cursos acreditin impartició, es valoraran a raó de 0,12 punts per cada 10 hores.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que son crèdits de l'anterior ordenació universitària i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdit en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

Els cursos que no indiquin durada i no especifiquin crèdits no es valoraran.

a) Coneixements de llengua catalana. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquest apartat és de 5 punts.

 • Certificat nivell C2: 3,5 punts. 
 • Certificat de llenguatge administratiu (LA): 1,5 punts.

Es justificarà mitjançant aportació del certificat o document entregat per l'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per l'Administració d'acord amb la normativa vigent.

b) Titulacions acadèmiques: La puntuació màxima és de 5 punts. Es valoren les titulacions acadèmiques el caràcter oficial o l'equivalència de les quals tingui reconegut i establert el Ministeri d'Educació i Formació Professional, així com els títols propis de grau i els títols propis de postgrau establerts per les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, quan estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies de la plaça convocada. La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctor, màster oficial o títol propi de postgrau en que sí es pot valorar la llicenciatura o equivalent. Es valoraran les titulacions de nivell superior a les exigides com a requisits, sense que en cap cas es pugui valorar l'acreditada com a requisit.

d.1) Estudis de Postgrau

 1.  Per cada títol de doctor/a: 3 punts
 2.  Per cada títol de màster universitari oficial: 2 punts
 3.  Títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d'actualització universitària) es valoren a raó de 0,015 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1393/2007, de 27 d'octubre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim de 1 punt. En el supòsit que el màster oficial o títol propi de postgrau no indiqui els crèdits o no esmenti si es tracten de crèdits LRU o ECTS, s'entén que els crèdits són LRU i s'han de computar, d'acord amb els paràgrafs anteriors, a raó de 0,025 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives, si són títols oficial, ó 0,015 punts per cada crèdit o per cada 10 hores lectives si es tracta de títols propis.

d.2). Estudis universitaris: Per cada titulació acadèmica oficial de segon cicle universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent: 2 punts

Només es reconeixeran i seran objecte de valoració els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria al BOIB, no es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat. No seran valorats ni en cap cas puntuaran, els mèrits al·legats i que no siguin justificats documentalment.

 

Vuitena. Valoració del concurs i ordre de puntuació

Una vegada publicada la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, i en el termini màxim d'un mes, el Tribunal valorarà els mèrits adduïts per aquells aspirants admesos, d'acord amb el barem previst en la base setena.

La qualificació final dels aspirants vindrà determinada per la suma dels tres apartats de la fase de concurs. En cas d'empat, aquest es resoldrà aplicant la següent graduació:

 1. Apartat d'experiència professional de la fase de concurs.
 2. Apartat de cursos formatius.
 3. Si persisteix l'empat finalment es procedirà al sorteig.

Conclosa la valoració dels mèrits, el Tribunal farà pública en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament les puntuacions atorgades a cada aspirant, desglossant en els tres apartats assenyalats en la base setena. Els interessats podran sol·licitar revisió i/o audiència al tribunal dins els tres dies hàbils següents a aquesta publicació.

Novena. Proposta de borsa de treball

Finalitzat el termini d'al·legacions a les puntuacions provisionals el Tribunal elevarà a la Batlia la seva proposta de la borsa de treball que inclourà el llistat de les persones admeses, amb les corresponents puntuacions en la fase de concurs, amb l'ordre de prelació corresponent.

Desena. Integració de la borsa de treball

La Batlia dictarà resolució per la que es constituirà la borsa de treball resultant del procediment selectiu, per al nomenament de funcionaris interins, que serà objecte de publicació al tauler d'anuncis del lloc web municipal i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Estan en la situació de no disponible, aquelles persones integrants de la borsa de treball que estiguin prestant serveis com a personal funcionari interí en l'Ajuntament d'Alcúdia,  corresponent al mateix cos, la mateixa escala o especialitat, o que, per concórrer alguna de les causes previstes en els apartats a, b, c, d, ò e, de la base onzena, no hagin acceptat el lloc ofert.

Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la borsa, no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball.

Estan en la situació de disponible la resta de persones aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se les ha de trucar per oferir-los un lloc de treball d'acord amb la seva posició en la borsa.

Les persones aspirants que, havent-hi renunciat, al·leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes en la base onzena conserven la posició obtinguda en la borsa. Això no obstant, queden en la situació de no disponible i no rebran cap més oferta mentre es mantingui la circumstància al·legada, amb l'obligació de comunicar l'acabament de les situacions esmentades en la forma i el termini prevists en el darrer paràgraf de la base onzena.

Onzena. Renúncia i exclusió de la borsa de treball

S'ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui el lloc i el termini en el qual cal que es presenti. Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil —o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres— i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat per la Batlia, s'entén que hi renuncia. Aquest termini ha de ser com a mínim de 3 dies hàbils i com a màxim de 15 dies hàbils.

A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita d'acord amb l'establert a la base desena anterior se les ha d'excloure de la borsa de treball corresponent, llevat que al·leguin, dins del termini d'un dia hàbil —o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres—, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents:

a) Estar en període de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors, o trobar-se en situació d'incapacitat temporal per motiu d'embaràs.

b) Prestar serveis en un lloc de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament d'Alcúdia, com a personal funcionari interí en un altre cos o en una altra escala o especialitat, o com a personal laboral temporal o indefinit no fix.

c) Prestar serveis en un lloc de la Relació de llocs de treball de les Administracions públiques o dels seus organismes públics dependents com a personal funcionari de carrera i no poder acollir-se, en aplicació de la normativa, a cap de les situacions administratives legalment establertes que habiliten per al nomenament com a funcionari interí de l'Ajuntament d'Alcúdia.

d) Patir malaltia o incapacitat temporal.

e) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.

Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit dirigit a la Batlia l'acabament de les situacions previstes en els apartats anteriors, excepte la de l'apartat b, en un termini no superior a deu dies hàbils des que es produeixi, amb la justificació corresponent. La manca de comunicació en el termini establert determina l'exclusió de la borsa.

La posterior renúncia d'una persona funcionària interina al lloc de treball que ocupa, així com l'incompliment del deure de prendre possessió del lloc prèviament acceptat, suposa l'exclusió de la borsa de treball per a la qual va ser cridada, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin com a conseqüència de la crida per ocupar un altre lloc de treball en un altre cos, una altra escala o especialitat de l'Ajuntament d'Alcúdia o en els casos de força major.

Dotzena. Nomenaments interins i gestió de la borsa

Els aspirants que conformin la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament per ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de nomenament com a funcionari interí.

L'ordre de preferència per efectuar els nomenaments vindrà determinat per l'ordre de puntuació. Si hi ha més d'un nomenament a efectuar, de les mateixes característiques, es poden fer crides col·lectives simultànies a tantes persones aspirants en situació de disponible en la borsa com es consideri necessari per atendre les peticions de cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s'han d'adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que hagin manifestat la seva conformitat.

Els aspirants que siguin cridats i donin la seva conformitat al seu nomenament com a funcionari interí en el termini d'un dia hàbil (o dos dies hàbils si la crida es fa així un divendres) hauran de presentar, en el termini de tres dies hàbils comptats des del següent a l'acceptació, la documentació indicada a la base onzena anterior.

En el cas que l'aspirant proposat no reuneixi els requisits exigits, o no els acrediti en el termini establert, la Batlia acordarà la seva exclusió i procedirà a proposar el nomenament de l'aspirant següent  per ordre de puntuació. Presentada la documentació, es procedirà al nomenament del primer aspirant de la borsa de treball, per ordre de puntuació, havent-se d'incorporar al lloc de treball en el termini mínim de 3 dies hàbils i màxim de 15 dies.

La vigència màxima d'aquesta borsa s'estendrà fins a la constitució de la borsa ordinària resultant de la primera convocatòria que es realitzi amb posterioritat, resultat de la convocatòria per a seleccionar funcionaris de carrera de la subescala corresponent.

 

 

ANNEX MODEL D'INSTÀNCIA

Nom:  ________________________________________________________________;

Primer llinatge: _________________________________________________________;

Segon llinatge: _________________________________________________________;

DNI/NIF_________________________;

Domicili: ______________________________________________________________;

(a efectes de notificació)

Localitat:__________________________________________Teléfon:______________

Adreça electrònica:______________________________________________________

La/el sotasignat, major d'edat, davant vostè comparesc i com millor procedeixi,

EXPOSA:

Primer.- Que ha tingut coneixement de la convocatòria mitjançant Resolució de la Batlia del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials, mitjançant concurs, de l'Ajuntament d'Alcúdia, publicada en el BOIB Núm: ___, de data __ de ____________.

Segon.- Que manifesta que compleix tots els requisits per participar en la convocatòria.

Quart.- Que aporta fotocòpia del document d'identificació personal (DNI,NIE, permís de conduir/passaport; en vigor

Cinquè.- Que compleix el requisit de coneixement de llengua catalana i presenta certificat acreditatiu del Nivell C1 ò superior.

Sisè.- Que juntament amb la documentació requerida, aporta còpies dels documents que acrediten els mèrits que han de ser valorats pel Tribunal Qualificador.

Per tot l'exposat,

SOL·LICITA:

Ser admesa/ès a la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Alcúdia, ______ de ________________ de 2022

Signatura:

 

 

 

 

 

AL SR. BATLE D'ALCÚDIA

 

De conformitat al que disposen els articles 8 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa als interessats que les dades personals contingudes en la sol·licitud d'admissió, documentació que s'acompanyi a aquesta o que es generi a resultes d'aquesta convocatòria, són objecte de recollida per al seu tractament única i exclusivament per a l'exercici de funcions pròpies d'aquesta Administració, dins  el present procediment selectiu per a la seva convocatòria, tramitació, qualificació i resolució, per la qual cosa s'informa que les dades s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable aquest Ajuntament, i que en cas que sigui necessari als efectes de complir amb els principis de publicitat i transparència del procediment, algunes dades personals dels aspirants poden ser publicades en el BOIB o al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament. En tot cas s'informa als interessats que quan sigui necessària la publicació d'un acte administratiu que contingués dades personals de l'afectat, s'identificarà al mateix mitjançant el seu nom i cognoms, afegint 4 xifres numèriques aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger, passaport o document equivalent. Quan la publicació es refereixi a una pluralitat d'afectats aquestes xifres aleatòries hauran d'alternar.

Que així mateix se l'informa que respecte de les dades personals que declari en la present sol·licitud  que ja estiguin en poder de les administracions públiques, l'òrgan destinatari de la sol·licitud podrà efectuar en l'exercici de les seves competències les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades.

Que així mateix s'informa en aquest acte que les dades personals de persones físiques contingudes en la sol·licitud només seran objecte de tractament en els casos, condicions, i amb previ compliment dels requisits establerts en la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Que així mateix els interessats tenen la possibilitat d'exercir-ne, en els termes normatius,  els drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679,  dret d'accés de l'interessat a les dades, dret de rectificació i supressió, dret a la limitació del tractament, dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret d'oposició. Que així mateix l'Ajuntament té l'obligació de comunicar qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, i l'article 18 del Reglament UE 2016/679 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable ha d'informar l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho demana. Aquests drets podran ser exercits per mitjà d'escrit adreçat al responsable del tractament de les dades  a l'adreça postal següent: Ajuntament d'Alcúdia (Illes Balears); CP:07400 – Alcúdia – C/ Major, 9