Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 402757
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publiquen la convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, els llocs de treball de secretari/ària general del Ple de l'Ajuntament de Palma [00259] i el de vicesecretari/ària i director/a de la Secretaria de la Junta de Govern [21514], reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 14 de juliol de 2022 va tenir entrada en el Registre General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat un ofici de l'Ajuntament de Palma (reg. núm. 392054/2022), al qual s'adjunta un decret del regidor d'Hisenda, Innovació Funció Pública i de 13 de juliol de 2022 mitjançant el qual s'aproven les bases per proveir, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball de secretari/ària general del Ple i vicesecretari/ària i director/a de la Secretaria de la Junta de Govern, reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior. Les bases que regeixen la convocatòria s'adjunten com a annex del Decret.

2. L'Ajuntament de Palma compleix les condicions que s'estableixen legalment per convocar, mitjançant el sistema de lliure designació, els llocs de treball esmentats perquè l'ocupin funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

3. El 19 de juliol de 2022 el Servei de Corporacions Locals va emetre un informe referit al compliment dels tràmits exigits per la normativa vigent en la tramitació d'aquest procediment.

4. El mateix dia 19 el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local va emetre la proposta de resolució corresponent.

Fonaments de dret

1. L'article 46 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, regula els tràmits especials de procediment en les convocatòries per cobrir els llocs de lliure designació reservats a personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. D'acord amb aquest article, el president de la corporació ha d'aprovar les bases, i ha de fer també la convocatòria en el termini màxim de tres mesos des que el lloc es classifiqui com de lliure designació o quedi vacant. Correspon a la comunitat autònoma respectiva la publicació de la convocatòria en el diari oficial corresponent i la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per a la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat. El president de la corporació ha de resoldre el procediment, donar-ne compte al Ple, i trametre la resolució a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma i al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

2. L'article 2.2.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix l'exercici de la competència en matèria de personal funcionari de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional que presta servei a les corporacions locals a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria i les bases, que s'adjunten en l'annex d'aquesta Resolució, per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, dels llocs de treball de secretari/ària general del Ple i de vicesecretari/ària i director/a de la Secretaria de la Junta de Govern, ambdós de classe primera, reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior.

 

2. Trametre la convocatòria al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en el termini màxim de deu dies comptadors des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb una referència precisa del número i la data del diari en què s'ha publicat per a la publicació de l'extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (19 de juliol de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Bases

1. Objecte de la convocatòria

La convocatòria té per objecte la provisió pel sistema de lliure designació de determinats llocs d'habilitació estatal, les característiques dels quals, segons la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de personal vigents, son les següents:

Denominació: Secretari/ària General del Ple

Codi: F10010001

Tipus de lloc: Singularitzat

Escala: Habilitació Estatal

Subescala: Secretaria

Categoria: Superior

Nivell: 30

Complement específic anual: 54.001,50 euros

Sistema de provisió: Lliure designació

Nombre de llocs: 1

 

Denominació: Vicesecretari/ària i director/a de la Secretaria de la Junta de Govern

Codi: F10080001

Tipus de lloc: Singularitzat

Escala: Habilitació Estatal

Subescala: Secretaria

Categoria: Superior

Nivell: 30

Complement específic anual: 54.001,50 euros

Sistema de provisió: Lliure designació

Nombre de llocs: 1

2. Requisits per al seu desenvolupament

Ostentar la condició de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, pertanyent a la subescala de Secretaria, categoria superior per al lloc de secretari/ària general del Ple.

 

​​​​​​​Ostentar la condició de personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal, pertanyent a la subescala de Secretaria, categoria superior per al lloc de vicesecretari/ària i director/a de la Secretaria de la Junta de Govern.

D'acord amb allò establert a l'article 4 Decret 2/2017, de 13 de gener, pel que es regula l'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments per a proveir llocs de treball a les entitats locals de les Illes Balears reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, estar en possessió del certificat de coneixements de català nivell B2 o equivalent.

3. Forma de provisió

La convocatòria per a la provisió dels llocs de treball convocats es regirà pel sistema de lliure designació, conforme al disposat als articles 45 a 47 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

4. Participació

Podran participar en la convocatòria el personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal que reuneixen els requisits per a desenvolupar aquests llocs de treball als que es fa referència a la base segona.

La convocatòria serà remesa a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i remissió la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri de Hisenda i Funció Pública per a la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 128/2018.

5. Sol·licituds

Les instàncies per participar en aquesta convocatòria, es dirigiran al Batle de l'Ajuntament de Palma i es presentaran en el Registre General de l'Ajuntament o en les oficines previstes a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins els quinze dies naturals següents a la data de publicació de la convocatòria al BOE., acompanyant currículum vitae de la persona aspirant, en el que constin els títols acadèmics, anys de servei, llocs de treball desenvolupats a l'Administració, estudis i cursos realitzats i altres mèrits que s'estimi oportú posar de manifest.

Al currículum hauran d'acompanyar-se els documents acreditatius dels mèrits al·legats mitjançant certificacions o fotocòpies compulsades.

6. Comprovació dels requisits, proposta i resolució de nomenament

El Molt Honorable Sr. President de la Corporació o el Regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per delegació, procedirà, en el seu cas, prèvia constatació de la concurrència dels requisits exigits a la convocatòria, a dictar la resolució corresponent, en el termini del mes següent a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, donant compte al Ple de la Corporació i trasllat de la mateixa a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma per a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears i tramesa al Ministre d'Administracions Públiques per a la seva anotació i publicació conjunta al Butlletí Oficial de l'Estat.

7. Termini possessori

El termini possessori i la pressa de possessió s'ajustarà a l'establert a l'art. 41 del Reial decret 128/2018.

8. Norma supletòria

Per a allò no previst a aquestes bases s'estarà a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 128/2018.