Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 399732
Constitució de la Junta de Govern Local i membres que la integren, Règim de Sessions i competències delegades, i dels nomenaments dels tinents de Batle que ha dut a terme

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment d'allò que disposen els articles 44.2 i 46.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, a continuació es fan públiques les resolucions que ha dictat el Sr. Batle relatives a la Constitució de la Junta de Govern Local i membres que la integren, Règim de Sessions i competències delegades, i dels nomenaments dels tinents de Batle que ha dut a terme.

“DECRET DE BATLIA núm. 2022/1018

DECRET DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I MEMBRES QUE LA INTEGREN, RÈGIM DE SESSIONS I COMPETÈNCIES DELEGADES

Atès que com a conseqüència del nomenament i pressa de possessió del nou batle, Sr. Domingo Bonnin Daniel en data 4 de juny de 2022, resulta necessari procedir a l'establiment de la nova organització Municipal, en particular pel que fa a la constitució de la Junta de Govern local i membres que la integren.

De conformitat amb el que preveuen els articles 20-1-b), i 23 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 23 i 88 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en virtut de les quals es regula l'obligatorietat d'existència en aquest Municipi de la Junta de Govern Local, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan Col·legiat Municipal de caràcter obligatori, que sota la Presidència d'aquesta Batlia, estarà formada per els regidors següents:

  • BÀRBARA REBASSA BISBAL
  • MARTIN GARCIAS PLOMER
  • JOANA MARIA BENNASAR SERRA
  • AGUAS SANTAS LOBO BENÍTEZ
  • JOAQUIN CANTALAPÌEDRA ALOY

SEGON.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries, amb una periodicitat que acordi al ple de la corporació, els dilluns no festius, a les 13.00 hores, en les Dependències d'aquesta Casa Consistorial.

En el cas de coincidència del dia previst per a la celebració de sessió ordinària amb alguna festivitat, la sessió se celebrarà el dia hàbil següent, amb el mateix caràcter ordinari.

TERCER.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és la de prestar assistència a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions i coneixerà els assumptes que l'Alcalde o el Ple de l'Ajuntament li delegui.

QUART.- Delegar expressament en la Junta de Govern local, les competències següents:

a) Les sancions del personal al servei de la corporació, excepte el supòsits de separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.

CINQUÈ.-  La present delegació de competències és àmplia i genèrica amb inclusió de les facultats de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

SISÈ.- Donar compte d'aquesta resolució a la primera sessió plenària que se celebri.”

 

“DECRET DE BATLIA núm. 2022/1019

DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS DE BATLE.

Atès que com a conseqüència de la renúncia presentada per la Batlessa Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal de data 31 de maig de 2022, i el nomenament i Pressa de Possessió del nou Batle Sr. Domingo Bonnin Daniel, en data 4 de Juny de 2022, resulta necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal, en particular pel que fa a la designació dels tinents de batle.

Atès allò que disposa l'article 21-2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 38 i següents del ROF, la designació dels tinent de batle és competència d'aquesta Alcaldia, que haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Per tot això, aquesta Batlia Presidència, en ús de les  atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT:

PRIMER.- Nomenar tinents de batle als regidors i regidores municipals, membres de la Junta de Govern Local, que a continuació es relacionen, els quals substituiran a aquesta Batlia, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia:

- Primera tinent-batle: Bàrbara Rebassa Bisbal

- Segona tinent-batle:  Joana Maria Bennasar Serra

- Tercer tinent-batle:  Martin Garcias Plomer

- Quart  tinent-batle:  Joaquin Cantalapiedra Aloy

- Cinquena tinent-batle:  Aguas Santas Lobo Benítez 

SEGON.-  La present resolució tindrà eficà­cia a partir del dia de la seva signatura.

TERCER.- Donar compte del present Decret al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebri.”

 Cosa que fem pública.

 

Alcúdia, a la data de la signatura (18 de juliol de 2022)

El batle Domingo Bonnin Daniel