Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 402703
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica definitivament el lloc de treball de cap de grup del Servei d’Atenció al Pacient de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses, de l’Àrea de Salut d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- El dia 10 de maig de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 61 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears del 4 de maig de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de grup del Servei d'Atenció al Pacient de la plantilla orgànica de l'Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa.

2.- El dia 22 de juny de 2022 es va constituir la Comissió de Selecció per revisar les sol·licituds presentades verificant que l'única persona que va presentar la seva sol·licitud, la senyora Cristina Ferrer Ferrer,  complia tots els requisits exigits per participar en aquest procediment.

3.- El dia 27 de juny de 2022 es va publicar en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es) i en els taulers d'anuncis de l'Hospital Can Misses l'acord provisional de la Comissió de Selecció d'aquest concurs, de data 22 de juny de 2022 en el qual s'adjudicava, amb caràcter provisional, el lloc de treball convocat a la senyora Cristina Ferrer Ferrer, alhora que declarava obert el termini de 15 dies per presentar al·legacions, comptadors des de l'endemà de la publicació, tal com estableixen les bases de la convocatòria.

4.- Transcorregut el termini i no havent-se presentat cap al·legació es procedeix a l'adjudicació definitiva, segons acta de l'acord adoptat el passat 22 de juny, adjudicar amb caràcter definitiu el lloc de treball convocat a l'única persona candidata, Cristina Ferrer Ferrer.

Fonaments de dret

  • Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (BOE núm. 301, de 17/12/2003).
  • Reial decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social (BOE núm. 8, de 09/01/1999).
  • Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es  regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 75, de 21/05/2011),  modificat per l'Acord de Consell de Govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de 5 desembre de 2012 (BOIB núm. 11, de 22/01/2013).
  • Resolució de 23 de maig de 2011, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació del Acord de Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011, pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis (BOIB núm. 87, d'11/06/2011).
  • Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (BOIB núm. 46, de 12/04/2016).
  • Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020), entre elles, convocar i resoldre els procediments de provisió de llocs de prefectura i assimilats que s'hagin de proveir pel sistema de concurs, així com també la remoció del personal que hagi obtingut un lloc de treball mitjançant aquest sistema.

Por tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.- Donar conformitat a la proposta d'adjudicació de la Comissió de Selecció nomenada per a la provisió, mitjançant el procediment de concurs, del lloc de treball de cap de grup del Servei d'Atenció al Pacient de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa.

2.- Adjudicar el lloc de treball de cap de grup del Servei d'Atenció al Pacient de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa, a la senyora Cristina Ferrer Ferrer.

3.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web del Servei de Salut (www.ibsalut.es), en els taulers d'anuncis de l'Hospital Can Misses i en els taulers d'anuncis i pàgina web de la Àrea de Salut d'Eivissa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Palma, en data de la signatura digital: (19 de juliol de 2022)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB Núm. 191, de 7/11/2020) Julio Miguel Fuster Culebras