Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 400703
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb els efectes del dia 11 de juliol de 2022 la Presidència del Consell de Mallorca ha nomenat les persones relacionades, per ocupar els llocs de treball que s'indiquen, configurats com a de personal eventual, d'acord amb l'article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, assignant-lis les retribucions que igualment s'assenyalen.

NOM I LLINATGES                                    CÀRREC                                        RETRIBUCIONS ANUALS

Catalina Neus Nicolau Socias                          Periodista                                            46.793,04 €

 

Palma, a la data de signatura electrònica (18 de juliol de 2022)

El Conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28-01-2021) Josep Lluís Colom Martínez