Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 398274
Delegació Presidència EMSA S.A. Societat Unipersonal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Sra. Batlessa Presidenta d'aquesta Corporació Municipal, ha adoptat el Decret núm.1020, de data 17 de juny de 2022, que literalment diu així:

DECRET DE BATLIA 

Assumpte: Delegació Presidència EMSA

Atesa que a conseqüència de la nova elecció de Batle celebrada el dia 4 de juny de 2022,  resulta necessari l'estructuració i organització de l'Ajuntament, i dels seus ens depenents, de conformitat a la nova realitat municipal,

Atès el que disposa l'art. 16 dels Estatuts de l'Empresa Municipal que afirma que serà President del Consell d'Administració de l'Empresa municipal el batle o batlessa de l'Ajuntament d'Alcúdia o la persona que el batle o batlessa designi.

Conseqüentment, de conformitat a tot el que precedeix, i en ús de les atribucions legals que corresponen a aquesta Batlia,

RESOLC

PRIMER.- Designar Presidenta del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Serveis d'Alcúdia, S.A., Societat Unipersonal, a la regidora Sra. Bàrbara Rebassa Bisbal.

SEGON.- Notificar la present resolució a l'interessat, publicar-la en el BOIB i retre'n compte al Consell d'Administració de la societat en la seva propera sessió.

TERCER.- Autoritzar a la Secretària Acctal de la Junta General i del Consell d'Administració d'EMSA, Sra. Maria Suau Juan,  perquè comparegui davant Notari a fi i efecte d'elevar a públic aquesta resolució i promoure així la seva oportuna inscripció registral.”

Cosa que fem pública

 

Alcúdia, a la data de la signatura (15 de juliol de 2022)

El batle Domingo Bonnin Daniel