Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 399518
Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d’auxiliar de clínica de la Residència Reina Sofia a l’Ajuntament de Muro

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de batlia número 2022/530 el passat dia 22 de juny de 2022, es va resoldre el següent assumpte:

«Resolució Batlia llista definitiva aprovats de la borsa de treball de auxiliar de clínica de la Residència Reina Sofia a l'Ajuntament de Muro

Atesa l'acta del tribunal qualificador, de data 02 de juny 2022, ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU, D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL, CATEGORIA AUXILIAR DE CLÍNICA DE LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA, A L'AJUNTAMENT DE MURO.

Aquesta Batlia, en virtut a la base onzena de la convocatòria i a les competències atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l'article 41 el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, per la present

RESOLC

1r.- Aprovar la llista d'aspirants que han superat el procès selectiu de la borsa de treball de auxiliar de clínica de la Residència Reina Sofia a l'Ajuntament de Muro, amb indicació de totes les persones integrants per l'ordre de prelació i la puntuació total obtinguda:

1- ...3203-M Azahara Juanico Bailon

2-...8615-P Maxima Ciudad Loro

3-...5961-X Encarnación López Losada

4-...8793-W Anneline Miguel Garcia

5-...3131-Q Catalina Maria Vives Bassa

6-...9829-P Coloma Maria Jimenez Cirer

7-...7362-N Ana Alonso Ruiz

8-...8918-H Yamillette S. Jimenez Martínez

9-...3362-D Anastasia Sampol Serra

10-...7946-R Ariadna Torrens Bennassar

2n.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament, per a general coneixement.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica (27 de juny de 2022

El batle Miquel Porquer Tugores)