Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 403083
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (15 de juliol de 2022)

El director gerent de la Fundació Sergio Camacho Clavijo

 

ANNEX 1 Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per a poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la selecció i posterior contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol de grau superior FP2 de laboratori o radiologia.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Acreditar mínim el nivell B2 d'anglès.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Recolzament i supervisió a la gestió d'assajos clínics en el Servei de Farmàcia.
 • Donar suport a totes les tasques que el farmacèutic responsable delegui per garantir una correcta gestió de medicaments en investigació en l'àrea d'assajos clínics del Servei de Farmàcia, basats en les bones pràctiques clíniques, la legislació vigent i els procediments interns de la unitat.
 • Gestió documental, manteniment actualitzat de l'aplicació d'assajos i sistemes d'IWRS.
 • Participació en les visites d'inici i obertura del centre juntament amb el farmacèutic responsable, i posterior gestió per tal que el Servei de Farmàcia pugui començar la dispensació de medicació.
 • Recepció de comandes de medicació.
 • Supervisió de la correcta custòdia de la medicació en investigació i la documentació associada.
 • Preparació i dispensació de medicació en investigació.
 • Manteniment de la traçabilitat dels medicaments en investigació.
 • Retirada de medicació.
 • Preparació de documentació per visites de monitorització i participació en aquestes, consultes del promotor, equip investigador, auditories, etc.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic(1) del Departament de Recursos Humans: idisba.rrhh@ssib.es.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

(1) Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució a la pàgina web de l'IdISBa www.idisba.es, mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Dra. Montserrat Vilanova Boltó, cap del Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.
 • Mónica Sanz Muñoz, FEA responsable de l'Àrea d'Assajos Clínics.
 • Responsable de RH de l'IdISBa, actuant com a secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una llista definitiva de totes les persones aspirants que formin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta llista serà publicada a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

 • Tipus de contracte: indefinit a mitja jornada.
 • Remuneració anual: 10 250 euros bruts.
 • Ubicació: Hospital Universitari Son Llàtzer.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a) Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si això no és possible, és necessari presentar el contracte i la vida laboral.

b) Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

c) Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

d) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

e) Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal.

1. Experiència professional (4.5 punts màx.)

1.1 Experiència en assajos clínics

 • Experiència en gestió de la documentació associada a assajos clínics. (0.05 punts per mes treballat; 1 punt màx.)
 • Experiència en gestió de medicaments en assajos clínics, com gestió d'entrada, comptabilitat i registre. (0.05 punts per mes treballat; 1 punt màx.)
 • Experiència en monitorització i seguiment d'assajos clínics. (0.05 punts per mes treballat; 1 punt màx.)
 • Experiència en activitats d'investigació en centres d'investigació públics o privats. (0.05 punts per mes treballat; 0.375 punt màx.)
 • Experiència en revisió de documentació científica. (0.375 punts)

1.2 Experiència en farmàcia hospitalària

 • Experiència en dispensació en dosis unitàries. (0.05 punts per mes treballat; 0.375 punts màx.)
 • Experiència en preparació de fórmules magistrals. (0.05 punts per mes treballat; 0.375 punts màx.)

2. Formació i activitat científica (4 punts màx.)

 • Altres titulacions relacionades amb el lloc de treball. (0.25 per títol de tècnic o tècnica elemental en farmàcia i 0.15 punts per altres titulacions; 0.5 punts màx.)
 • Publicacions d'articles en revistes indexades en el Journal Citation Report. (0.2 punts per article com a primer o darrer autor o com a autor de correspondència i 0.1 punts com a autor en una posició diferent de les anteriors; 1.75 punts màx.)
 • Participació en projectes d'investigació sanitària. (0.3 punts per projecte; 1.75 punts màx.)

3. Coneixement d'idiomes (0.5 punts màx.)

 • Nivell C1 d'anglès. (0.25 punts)
 • Nivell C2 d'anglès. (0.5 punts)

4. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per a poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

No fer l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior

Nom:                                                             Cognoms:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

- Titulació exigida com a requisit.

 • Títol de formació pertinent. (Document 1.1)
 • Nivell B2 de llengua catalana. (Document 1.2)
 • Nivell B2 d'anglès. (Document 1.3)
 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)
 • CV actualitzat. (Document 3)
 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat

SOL·LICIT

La meva admissió per a formar part del procés selectiu i posterior contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior.

Palma, _____________________

Signatura

 

ANNEX 3 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència professional

4.5

 

 

1.1 Experiència en assajos clínics

 

 

 

En gestió de la documentació associada a assajos clínics (0.05 punts per mes)

1

 

 

En gestió de medicaments en assajos clínics, com gestió d'entrada, comptabilitat i registre (0.05 punts per mes)

1

 

 

En monitorització i seguiment d'assajos clínics (0.05 punts per mes)

1

 

 

En activitats d'investigació en centres d'investigació públics o privats (0.05 punts per mes)

0.375

 

 

En revisió de documentació científica (0.375 punts)

0.375

 

 

1.2 Experiència en farmàcia hospitalària

 

 

 

En dispensació en dosis unitàries (0.05 punts per mes)

0.375

 

 

En preparació de fórmules magistrals (0.05 punts per mes)

0.375

 

 

2. Formació relacionada

4

 

 

Altres titulacions relacionades amb el lloc de treball (0.25 per títol de tècnic o tècnica elemental en farmàcia i 0.15 punts per altres titulacions)

0.5

 

 

Publicacions d'articles en revistes indexades en el JCR (0.2 punts per article com a primer o darrer autor o com a autor de correspondència i 0.1 punts com a autor en una posició diferent de les anteriors)

1.75

 

 

Participació en projectes d'investigació sanitària (0.3 punts per projecte)

1.75

 

 

3. Coneixement d'idiomes

0.5

 

 

Nivell C1 d'anglès (0.25 punts)

0.25

 

 

Nivell C2 d'anglès (0.5 punts)

0.5

 

 

4. Entrevista

1

X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.: certificat B2 d'anglès de l'EOI)