Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 399141
Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 347/2022, que es segueix en el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de maig de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurologia per a cada sector corresponent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'ofici de la Sala 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de data 27/06/2022, es té per interposat recurs contenciós administratiu presentat pel senyor Edilberto Martínez Góngora, que es tramita com a procediment ordinari 347/2022, contra  la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de maig de 2022 per la qual s'aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d'àrea de neurologia per a cada sector corresponent.

Com que de manera directa o indirecta la impugnació esmentada pot resultar rellevant per a una pluralitat de persones que podrien tenir la condició d'interessades en aquest procés, en base a l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa, se citen a termini a les persones interessades en el procediment ordinari 347/2022 perquè es puguin personar com a demandades davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquesta notificació.

Les persones interessades hi han de comparèixer en forma legal, de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 29/1998. Així mateix, se les comunica que, en cas que s'hi personin fora de termini, se les considerarà com a part, sense que per això s'hagi de retrotraure ni interrompre el procediment i que, si no s'hi personen, el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-les cap altra notificació.

 

(Signat electrònicament: 13 de juliol de 2022)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras