Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 274004
Convocatòria procés selectiu: Borsa de Monitors

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANUNCI.- FENT PÚBLICA EL SEGÜENT:

<<RESOLUCIÓ MUNICIPAL – DECRET DE BATLIA:

Rosa Mª Bestard Pons, Batlessa de l'Ajuntament de Campanet (Comunitat Autònoma de les Illes Balears), conformement les atribucions conferides per la legislació de règim local: Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local; RDLEG 781/1986, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; i RD 2568/1986, d'aprovació del Reglament d'organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

HE RESOLT:

Aprovar la següent convocatòria: borsa de treball de monitors i directors de temps lliure:

Per la present es convoca la constitució d'una borsa de treball per cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació de monitors i directors de temps lliure per a les escoles d'estiu que organitza l'Ajuntament de Campanet, que es regirà per les presents bases:

Primera.- Naturalesa i característiques de la plaça.

Tipus de personal: Personal Laboral Temporal.

Denominació: Monitor i/o director de temps lliure

Tipus de Contracte: Contracte temporal per obra i servei

Característiques de la Plaça: Monitor/Director de temps lliure per activitats d'oci i esbarjo a càrrec de l'Ajuntament de Campanet per a l'Escola d'Estiu .

Durada del Contracte: Des del dia següent a la notificació del decret de nomenament fins a la finalització del servei específic pel qual es contracta.

Jornada i Horari. D'acord amb les necessitats dels servei.

Segona.-Requisits dels aspirants.

Per ser admès a la realització de les proves selectives, els aspirants a la data d'expiració del termini per a la presentació d'instàncies, hauran de reunir els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l'art. 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

b) Tenir complits els 18 anys d'edat i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració Pública.

d) No patir cap malaltia, ni defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de la funció.

e) Estar en possessió del títol oficial de graduat escolar/graduat en educació secundaria obligatòria (ESO), formació professional de primer grau o equivalent.

f) Estar en possessió d'algun dels títols següents:

- Títol de director d'activitats de temps lliure.

- Títol de monitor d'activitats de temps lliure.

Així mateix, s´informa que amb caràcter previ al nomenament i signatura del contracte:

 • L'interessat ha d'aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals que acrediti que no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, ni per tràfic d'ésser humans (Article 13.5 de la LO 1/1996, de 15 de gener modificada per la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència)
 • L'interessat ha de fer constar que no realitza cap altre activitat en cap lloc del sector públic delimitat per l'art. 1 de la Llei 53/1984 i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat privada ha de declarar-la abans la signatura del contracte, perquè la Corporació pugui adoptar l'acord de compatibilitat o incompatibilitat.

Si no reuneix aquests requisits, s´exclourà a l´interessat del borsí i es passarà a proposar al següent de la llista.

Tercera.-Sistema selectiu.

 • Fase concurs: tindrà una puntuació màxima de 10 punts.

La puntuació final del procés selectiu vendrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a la fase de concurs, resultant seleccionat el candidat que obtingui major puntuació. La puntuació màxima total no podrà superar els 10 punts.

Fase concurs (fins a 10 punts):

1.- Mèrits acadèmics i accions formatives (fins a 2 punt):

 • Grau en educació primària: 1 punt.

Per poder valorar-se serà necessari que es presenti qualsevol dels següents documents: certificat oficial del organisme emissor competent, títol original o fotocòpia compulsada acreditativa.

 • Títol de monitor/director de temps lliure; títol de tècnic superior en educació infantil/ animació sociocultural/ integració social; i títol de grau en treball social, quan no s'acrediti com a requisit: 1 punt.

Per poder valorar-se serà necessari que es presenti qualsevol dels següents documents: certificat oficial del organisme emissor competent, títol original o fotocòpia compulsada acreditativa.

2.-Coneixements orals i escrits de la llengua catalana (fins a 1 punt):

Es valoraran els certificats expedits per l'EBAP, els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística, els expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes, i també els certificats reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica. Només es valorarà el nivell més alt acreditat.

a) Certificat B1: 0,50 punts.

b) Certificat B2 i superiors: 1 punt.

3.-Coneixements orals i escrits de la llengua anglesa (fins a 1 punt):

Es valoraran els certificats expedits per l'EBAP, els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística, els expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes, i també els certificats reconeguts d'acord amb la normativa autonòmica. Només es valorarà el nivell més alt acreditat.

a) Certificat B1: 0,50 punts.

b) Certificat B2 i superiors: 1 punt.

4.-Experiència laboral (fins a 6 punts):

- Per cada mes treballat com a Director de temps lliure en qualsevol administració pública: 0,50 punts/mes i empresa privada: 0,15 punts/mes, fins un màxim de 6 punts.

- Per cada mes treballat com a Monitor de temps lliure en qualsevol administració pública: 0,40 punts/mes i empresa privada: 0,10 punts/mes, fins un màxim de 3 punts.

Per poder valorar-se aquests mèrits serà necessari que es presenti certificat o el contracte de l'administració pública corresponent en el que s'especifiqui les dates d'alta i baixa a la mateixa, els serveis prestats i la categoria; i en el cas de l'empresa privada, certificat o el contracte d'empresa en el que s'especifiqui les dates d'alta i baixa a la mateixa, serveis prestats i categoria o contractes laborals en els que s'especifiquin les tasques a desenvolupar acompanyats del certificat de vida laboral emès per la Seguretat Social.

No es valoraran els mèrits que no s'acreditin documentalment mitjançant la presentació dels documents que s'especifiquen als paràgrafs anteriors (originals o fotocòpies compulsades). Aquests documents s'hauran de presentar dins el termini de presentació d'instàncies, sense que es puguin valorar si es presenten fora d'aquest termini.

El tribunal podrà demanar als interessats els aclariments o, en el seu cas, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l'única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats amb la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu.

Quart.-Període de prova.

L'aspirant seleccionat haurà de superar un període de prova de 15 dies. Durant aquest període de prova es podrà resoldre la relació laboral a instància de qualsevol de les dues parts.

Quint.-Presentació de sol·licituds i tramitació (Annex I):

a) Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria, en la que els aspirants hauran de presentar la documentació acreditativa de requisits i mèrits exposats, es dirigiran a la batlessa-presidenta i s'han de presentar, conforme a l´annex I, presencialment en el Registre General de l'Ajuntament (horari de dilluns a divendres de 08:30h a 14:00h) o telemàticament al registre de l´entitat o en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de la present convocatòria al BOIB.

b) Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Batlessa dictarà Resolució, aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos, explicant els motius en el cas de la seva exclusió. L'esmentada Resolució es publicarà a la web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, donant en el seu cas, un termini de 3 dies hàbils per esmenar aquests defectes. En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional, s'entendrà aquesta elevada a definitiva, sense necessitat de nou acord ni publicació.

Sisena.-Tribunal de selecció.

1. El Tribunal Qualificador estarà constituït per tres persones amb titulació acadèmica igual o superior a la exigida a la convocatòria, designades per la batlessa.

2. Juntament amb la llista provisional d'admesos i exclosos es farà públic el nom de les persones que composaran el tribunal.

3. Tots els membres del tribunal tenen veu i vot, i les seves decisions s'adoptaran per majoria simple. En cas d'empat, decidirà el president, amb vot de qualitat.

4. El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el president i el secretari.

5. Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, comunicant-ho, en el seu cas, a l'autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los, quan concorrin circumstàncies previstes a l'article 24 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. L'actuació del tribunal s'ajustarà a l'establert en aquestes bases i en la legislació que li sigui d'aplicació.

6. El tribunal queda autoritzat per resoldre dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

Setena.-Finalització del procés de selecció.

Acabada la selecció, el Tribunal publicarà la relació de les puntuacions atorgades, que comprendrà la proposta a favor de l'aspirant que hagi obtingut la millor puntuació, així com també la llista dels qui en consideració a la puntuació concedida se'ls pugui considerar aptes sense obtenció de plaça, que formaran part de la borsa.

Les vacants de director, seran cobertes pels aspirants de major puntuació que tinguin el corresponent títol de director.

Vuitena.-Funcionament de la borsa de treball

1. Quan sigui necessari acudir a la borsa de treball, s'oferirà als aspirants per ordre estricte de la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

2. A aquest efecte, l'Ajuntament es posarà en contacte amb la persona seleccionada via telefònica o mitjançant el correu electrònic facilitat en la sol·licitud, comunicant el lloc a cobrir i el termini en el qual cal que s'incorpori al lloc de treball.

3. La persona proposada pel nomenament haurà de manifestar, pel mateix mitjà, el seu interès o no amb la proposta de contractació dins el termini dels tres dies hàbils posteriors al de la pràctica de la notificació per part de l'Ajuntament.

4. Si dins aquest termini no manifesta la seva conformitat/renuncia expressa a la contractació, es passarà a avisar al següent de la llista.

5. Quan la persona seleccionada cessi en el lloc de treball, es reincorporarà novament a la borsa de treball corresponent amb el mateix ordre de prelació que tenia i, en el seu cas quan es necessiti, es tornarà a oferir la nova contractació amb el mateix funcionament i ordre previst a l´apartat 1 d´aquesta base novena.

Novena.- Presentació de documents i contractació

1. L'aspirant seleccionat i que hagi donat la seva conformitat al nomenament haurà de presentar conform l´annex II, en el termini màxim de tres hàbils a comptar des de l'endemà a què manifesti la conformitat, declaració jurada de que compleix amb següents manifestacions: 

a) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, ni entitats locals, ni trobar-se actualment inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

b) Declaració jurada o promesa de que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat.

c)  Declaració de si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, per tal de que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

d)  Declaració jurada de no tenir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi l'exercici de les funcions corresponents.

e) Declaració, en cas de ser apte abans del nomenament, d´aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals; assumint, en cas contrari, l´exclusió del borsí.

2. Si no es presenta la documentació dins el termini establert, excepte en casos de força major, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les actuacions anteriors, amb exclusió de la borsa, sense perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat en la sol·licitud.

3. Una vegada presentats els documents dins el termini establert, la batlessa efectuarà el nomenament de la persona proposada i haurà d'incorporar-se al lloc de treball en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació del nomenament.

Desena.- Durada de la borsa de treball

La borsa amb les persones admeses i ordenades per la prelació de punts obtinguts serà vigent durant el termini màxim de tres anys, llevat que s´exhaureixi abans.

Onzena.- Règim normatiu i recursos.

En el no previst en aquestes bases serà d'aplicació la normativa reguladora de funció pública definida en l'article 190 de la Llei 20/2006, de15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Contra la convocatòria i les bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Campanet, en el dia de la signatura electrònica (13 de maig de 2022)

La batlessa - presidenta

Rosa Maria Bestard Pons

 

ANNEX I

SOL·LICITUD

D/Dª................................................................................, major d'edat, amb DNI núm. ......................................., domicili a efectes de notificacions i comunicacions en................................................................................................................., i telèfon núm.... ........, correu electrònic .......................................

EXPOSA:

1. Que he tingut coneixement de la convocatòria i bases del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal de monitors i directors de temps lliure, la quals han estat publicat en BOIB núm. ................ de data ...............................

2. Que declaro estar en possessió de totes i cadascuna de les condicions o requisits que s'exigeixen en la base segona de la convocatòria.

3. Que la pràctica de les notificacions sigui a traves del següent mitjà (triar una):

 • Electrònica
 • Paper

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:

 • Fotocopia compulsada del DNI
 • Fotocopia compulsada del títol exigit per prendre part a la convocatòria.
 • Fotocopia compulsada dels documents que siguin necessaris per la fase de concurs, ordenats seguint l'ordre establert al barem de mèrits de la clàusula tercera, juntament amb una relació dels documents que es presenten per ser valorats.

Per tot l'exposat,

SOL·LICITO:

Ser admès i poder prendre part en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal laboral temporal de monitors i directors de temps lliure de l'Ajuntament de Campanet.

 

Campanet, a

 (Signatura)

SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE CAMPANET

 

ANNEX II

DECLARACIÓ JURADA

D/Dª................................................................................, major d'edat, amb DNI núm. ..........................., domicili a efectes de notificacions i comunicacions en................................................................................................................., i telèfon núm..........................., correu electrònic....................................................................................................................................

DECLAR, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les següents declaracions:

a. Declaro no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, ni entitats locals, ni trobar-se actualment inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

b. Declaro no ocupar cap lloc de treball ni realitzar cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat.

c. Declaro:

 • Que SI realitzo una activitat privada, inclosa la de caràcter professional, per tal de que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

La activitat que realitzo és/son la/les següent/s:.....................................................................................................................................................

 • Que NO realitzo cap activitat privada ni professional.

d. Declaro no tenir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impedeixi l'exercici de les funcions corresponents.

e. Declaro, en cas de ser apte abans del nomenament, aportar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals; en cas contrari, assumeixo l´exclusió del borsí.

 

Campanet, a

(Signatura)

SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE CAMPANET>>