Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 279240
Decret 14/2022 de 16 de maig, de modificació de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I com a representants de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 78 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social, i ordena que una llei del Parlament n'ha de regular la composició, la designació dels membres, l'organització i les funcions.

En compliment de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, es va aprovar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), l'article 1 de la qual estableix que el CES té la naturalesa d'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

L'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES, es realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d'haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

En data de 12 de gener de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Decret 1/2021, d'11 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 005, de 2021).

La Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears ha proposat la modificació d'un dels seus representants en aquest Consell.

D'acord amb el que preveu l'article 5.4 de la Llei 10/2000, esmentat amb anterioritat, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels nous representants del Consell Econòmic i Social, d'acord amb la designació i proposta prèvia efectuada per les esmentades organitzacions.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 16 de maig de 2022,

Decret

Primer. Deixar sense efectes el nomenament del membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següent, integrat en el grup I, en representació de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears:

Suplent: Sr. Gustavo de Vicente Murciano

Segon. D'acord amb el que preveu l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, es nomena com a membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears:

Suplent: Sra. María Renart Vivo

Tercer. Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Eivissa, 16 de maig de 2022

 

 La presidenta

El conseller de Model Econòmic,Turisme i Treball

Francesca Lluch Armengol i Socias

Iago Negueruela Vázquez