Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 263168
Aprovació definitiva de la modificació de l’ASU 33/04 Badia de Sant Antoni, del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió celebrada el dia 28 d'abril de 2022, ha acordat l'aprovació definitiva de la modificació de l'ASU 33/04 Badia de Sant Antoni, del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, i de conformitat amb els articles 54, 55 i 59 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, es publicació l'acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La documentació que conté la modificació de l'ASU 33/04 Badia de Sant Antoni, del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, es pot trobar al Portal de Transparència allotjat al web municipal, a l'apartat 7. Urbanisme, Obres Públiques; 7.1 Planejament Urbanístic.

Atès l'acord del Ple d'aquesta Corporació de 30 de desembre del 2021, pel qual es va aprovar inicialment la modificació de l'ASU 33/04 Badia de Sant Antoni, del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany.

Atès que després de l'aprovació inicial es sotmetre a informació pública mitjançant (i) anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 14 de data 27 de gener de 2022, (ii) inserció d'anunci a la seu electrònica d'aquest Ajuntament durant el període del 21 de gener de 2022 al 7 de març de 2022 (s'adjunta a l'expedient certificat d'auditoria de la publicació referida) i (iii) publicació d'anuncis al Diario de Ibiza i el Periódico de Ibiza y Formentera de 28 de gener de 2022.

Vist que en data 27 de gener de 2022 es varen remetre oficis a les següents administracions per tal que emetessin els informes procedents; (i) al Consell Insular d'Eivissa: Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística, i Lluita contra l´Intrusisme, en sol·licitud de l'informe preceptiu com a administració amb competència en matèria d'urbanisme; (ii) Conselleria de Medi Ambient i Territori: Direcció General de Recursos Hídrics, i Direcció General de Territori i Paisatge; (iii) Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat: Direcció General d'Emergències i Interior i Institut Balear de la Dona.

Vist l'informe favorable a la modificació de l'ASU 33/04 Badia de Sant Antoni, del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany emès en data 28 de febrer de 2022 per part de la Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat amb entrada en aquest Ajuntament en data 4 de març de 2021, mitjançant registre d'entrada núm. 1710.

Vist que, de conformitat amb el que estableix l'article 54.1.b de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, és l'Ajuntament qui ostenta la competència per a l'aprovació definitiva de la modificació que ens ocupa.

A la vista de la competència de l'Ajuntament per a l'aprovació definitiva de la modificació del PGOU que ens ocupa i, segons el que disposa l'article 55.6 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, havent transcorregut el termini de dos mesos (des del 27 de gener de 2022) sense que el Consell d'Eivissa, òrgan amb competència en matèria d'urbanisme, hagi emès l'informe preceptiu sobre aquesta modificació del PGOU, s'ha d'entendre que l'informe s'ha emès de forma favorable i es pot continuar amb la tramitació que ens ocupa.

A la vista de la tramitació legalment establerta conforme al que disposa l'article 54, 55 i 59 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 94.m de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Vist l'informe amb proposta de resolució emès per la tècnic de l'administració general del Departament d'Urbanisme i Activitats en data 7 d'abril de 2022, així com el dictamen de la Comissió Informativa de Ple de data 25 d'abril de 2022.

ACORD

Primera. Aprovar definitivament la modificació de l'ASU 33/04 Badia de Sant Antoni, del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany.

Segona. Publicar aquest Acord d'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com inserir-ne l'anunci al tauler d'edictes de la seu electrònica municipal.

Tercera. Comunicar i remetre a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i al Consell d'Eivissa aquest acord juntament amb el text de la modificació de l'ASU 33/04 Badia de Sant Antoni, del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany.

 

Sant Antoni de Portmany,  9 de maig de 2022

L'alcalde

Marcos Serra Colomar