Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 263567
Aprovació definitiva de l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 01/22 SUP 01/22)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 6 d'abril de 2022, va aprovar inicialment l'expedient número 7 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l'exercici 2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 01/22 SUP 01/22).

L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 48, de dia 9 d'abril de 2022, pel termini de 15 dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les al·legacions pertinents.

No havent estat formulada cap al·legació durant aquest termini i d'acord amb el que va aprovar el Ple, l'acord esdevé definitiu i s'ordena la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del resum per capítols de la modificació de crèdit, que s'incorpora a continuació.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de publicar aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Resum per capítols de la modificació de crèdits:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

 

Org.

Fun.

Eco.

Projecte

Descripció

Crèdit Extraordinari

30

23152

48001

2022/4/ROMAN/1

REFORÇ A LES ENTITATS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

200.000,00 €

30

23152

48002

BANC D'ALIMENTS

100.000,00 €

30

23152

48003

CREU ROJA

100.000,00 €

30

23141

48002

SUPORT A PERSONES INSERCIÓ SOCIOLABORAL

400.000,00 €

60

23130

48900

CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ ENTITATS PER GESTIÓ DEL VOLUNTARIAT

60.000,00 €

50

23143

46202

SSCB URGENT NECESSITAT

5.434.793,88 €

10

23129

60000

INVERSIÓ TERRENY SA POBLA

350.000,00 €

40

23128

22729

AMPLIACIÓ PLACES CONCERTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

2.517.160,80 €

00

23100

48000

CONVOCATÒRIA AJUDES ENTITATS EPIS

500.000,00 €

 

 

 

 

 

9.661.954,68 €

FINANÇAMENT CRÈDIT EXTRAORDINARI

 

Org.

Fun.

Descripció

Crèdit

02

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

9.661.954,68 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT

 

Org.

Fun.

Eco.

Projecte

Descripció

Crèdit Extraordinari

20

23135

22709

2022/4/ROMAN/1

SERV. ASSIST. PROGR. I SERV. CONCERTATS D'ASSISTÈNCIA MENORS

5.225.836,91 €

40

23142

48901

CONVOCATÒRIA AJ. INDIVIDUALS PERSONES DISCAPACITAT

200.000,00 €

40

23142

48905

CONVOCATÒRIA ENTITATS SECTORIALS

216.000,00 €

10

23129

14300

RETRIBUCIONS FUNCIONARIS INTERINS FIT/FIP

757.575,76 €

10

23129

16000

SEG. SOCIAL

242.424,24 €

60

23115

14300

RETRIBUCIONS FUNCIONARIS INTERINS FIT/FIP

1.515.151,52 €

60

23115

16000

SEG. SOCIAL

484.848,48 €

 

 

 

 

 

8.641.836,91 €

 

FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDIT

 

Org.

Fun.

Descripció

Crèdit

02

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

8.641.836,91 €

 

 

 

 

TOTAL

18.303.791,59 €

 

Palma, 6 de maig de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler