Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 261870
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 697/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de SANTA MARGALIDA pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 697/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit Extraordinari i Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria.

Havent finalitzat el període d'exposició al públic per poder examinar i presentar les oportunes reclamacions a la modificació de crèdit amb núm. d'expedient 697/2022, dintre el pressupost municipal del 2022, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple a la sessió ordinària del dia 31 de maig de 2022 i tenint en compte que durant el període de 9 d'abril a 4 de maig de 2022, segons edicte inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 48, de data de 09-04-2022 i en els taulers d'anuncis de la Corporació, no s'han presentat al·legacions en contra. L'esmentat expedient queda elevat a definitiu tal i com estableix l'article 169 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i es fa pública la modificació pressupostària acordada:

CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLIC. PRESSUP.

DENOMINACIÓ

INCREMENT

153 60000 (05)

COMPRA TERRENY MILLORA ACCÉS POLIESPORTIU SM

15.000,00 €

153 60001 (05)

EXPROPIACIÓ CARRER LLARG SON SERRA

1.150.000,00 €

171 60000(05)

COMPRA TERRENY PARC SON SERRA

950.000,00 €

171 60001 (05)

COMPRA SOLAR ZONA VERDA I PARC DARRERA ESGLÉSIA SM

600.000,00 €

323 60000 (05)

COMPRA SOLAR SA TEULERA - AMPL ZONA DOCENT

25.000,00 €

171 60002 (05)

COMPRA TERRENYS AMPLIACIÓ APARCAMENT CEMENTERI I UBICACIÓ PUNT VERD SM

10.000,00 €

153 60002 805)

COMPRA TERRENYS ES MOLINS

300.000,00 €

336 60000 (05)

COMPRA TERRENY TALAIOT SA NINETA

90.000,00 €

336 60001 (05)

COMPRA TERRENYS CANTERES

170.000,00 €

432 61003 (05)

MILLORA PLAÇA MARINA

550.000,00 €

 

TOTAL

3.860.000,00 €

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT

APLIC. PRESSUP.

DENOMINACIÓ

INCREMENT

459 60002 (05)

ACONDICIONAMENT SON MAS

150.000,00 €

454 61001 (05)

ASFALTAT DE CAMINS

200.000,00 €

920 62200 (05)

REPARACIÓ EDIFICI C/ JOAN MONJO MARCH

400.000,00 €

1532 62400 (05)

VEHICLES BRIGADA D'OBRES

100.000,00 €

920 64100 (05)

PROGRAMA DIGITALITZACIÓ PLANOLS

50.000,00 €

1532 61000(05)

ASFALTAT DE CARRERS

300.000,00 €

161 63100 (05)

REPOSICIÓ XARXA AIGUA POTABLE

170.000,00 €

1533 61000 (05)

ACERES

50.000,00 €

161 62100 (05)

ESCOMESES AIGUA POTABLE I RESIDUAL

5.000,00 €

171 60900 (05)

PARCS INFANTILS

50.000,00 €

342 62204 (05)

POLIESPORTIU CAN PICAFORT

150.000,00 €

342 62209 (05)

POLIESPORTIU SON SERRA

50.000,00 €

459 60003 (05)

APARCAMENTS

50.000,00 €

342 62205 (05)

ADEQUACIÓ VESTUARIS PISCINA COBERTA SM

25.000,00 €

231 62202 (05)

CENTRE DIA

15.000,00 €

231 62300 (05)

MAQUINARIA, INST. TECNIQUES I UTILLATGE CENTRE DIA

10.000,00 €

432 68900 (05)

COMPRA BENS PATRIMONIALS

10.000,00 €

 

TOTAL

1.785.000,00 €

CONCEPTE D'INGRÉS

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

INCREMENT

87000

Romanent de Tresoreria per Despeses Generals

5.645.000,00€

 

TOTAL

5.645.000,00€

El que es fa públic en compliment a la normativa vigent, significant que contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Santa Margalida, 5 de maig de 2022

El batle

Joan Monjo Estelrich