Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 260142
Modificació de crèdit definitiva 5/2022 per crèdit extraordinari i suplement

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 07 d'abril de 2022 va aprovar la modificació de crèdit 5/2022 per, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria. Dia 12 d'abril de 2022 es va publicar l'anunci d'exposició pública al BOIB.

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de l'acord adoptat i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació el seu text:

Aplicacions de despesa:

APLICACIÓ PRESSUPOSSTÀRIA

DENOMINACIÓ

INCREMENT

OBSERVACIONS

920 632020

INVERSIONS EDIFICIS MUNICIPALS

105.000,00 €

AIRE ACONDICIONAT

454 210050

SERVEI DE MANTENIMENT CAMINS

230.000,00 €

MANTENIMENT CAMINS

1532 210002

PAVIMENTACIÓ CARRERS

110.000,00 €

PAVIMENTACIÓ CARRERS

1532 210003

ACTUACIONS ACERES

110.000,00 €

ACERES

450 215002

SENYALITZACIÓ

40.000,00 €

SENYALITZACIÓ VERTICAL

135 226000

DESPESES DIVERSES

10.000,00 €

PROTECCIÓ CIVIL

920 632020

INVERSIONS EDIFICIS MUNICIPALS

200.000,00 €

INVERSIÓ AJ CAPDEPERA

171 609010

ADEQUACIÓ PARCS I  JARDINS

225.000,00 €

JARDI PASSEIG MARÍTIM

330 226092

DESPESES EXPOSICIONS

90.000,00 €

EXPOSICIONS CULTURA

330 629000

INVERSIONS CULTURA

30.000,00 €

ESCULTURA

330 226091

DESPESES ARTS AL CARRER

50.000,00 €

FESTIVAL ARTS AL CARRER

3321 632002

INVERSIONS EDIFICIS MUNICIPALS

6.000,00 €

MOBILIARI BIBLIOTECA

920 213001

RMC INSTAL·LACIONS I MAQUINARIA

135.000,00 €

MANTENIMENT ELECTRICITAT

338 213001

INSTAL·LACIONS I MAQUINARIA

90.000,00 €

INSTAL·LACIONS I MONTATGES ELÈCTRICS FESTES I FIRES

171 609010

ADEQUACIÓ PARCS I JARDINS

51.000,00 €

PARCS INFANTILS

342 622000

INVERSIONS INSTAL·LACIONS

350.000,00 €

PISTA PADEL

326 623004

INVERSIONS EDIFICIS EDUCACIÓ

11.000,00 €

CLORACIÓ D'AIGUA EDUCACIÓ

231 48004

AJUDES SOCIALS

100.000,00 €

REFUGIATS UCRANIANS

TOTAL

1.943.000,00 €

 

Aplicacions d'ingrés:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

INCREMENT

87000

ROMANENT TRESORERIA DG

1.943.000,00 €


Capdepera, 9 de maig de 2022

El batle Rafel Fernández  Mallol