Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 265387
Aprovació definitiva de l’acord per la modificació del Reglament per a la creació i regulació dels registres de concessions i drets d’ús en exclusiva dels aparcaments públics municipals situats en l’edifici del Mercat Cobert i en la Plaça Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament d'Inca, en sessió ordinària celebrada en data 24 de febrer de 2022, va aprovar inicialment la modificació del Reglament per a la creació i regulació dels registres de concessions i drets d'ús en exclusiva dels aparcaments públics municipals situats en l'edifici del Mercat Cobert i en la Plaça Mallorca.

L'acord del Ple es va sotmetre a exposició pública per un termini de trenta dies, mitjançant anunci al BOIB (BOIB núm. 35 de dia 10 de març de 2022) i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, per a la presentació de reclamacions i/o suggeriments.

No havent-se presentant reclamacions, l'acord queda aprovat definitivament, de conformitat amb el que disposa l'art. 102 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

A continuació es transcriu el text íntegre de la modificació del Reglament aprovada (modificació de l'article 9) pel Ple de l'Ajuntament:

Art. 9.- El dia 14 de març de 2053. data en que finalitza el termini de vigència de la concessió de la plaça Mallorca, es procedirà al tancament del llibre de registre i no s'admetrà cap altra inscripció. Al full de cada aparcament del registre es farà constar aquesta data de finalització.”

  

Inca, 9 de maig de 2022

EL batle-president

Virgilio Moreno Sarrió