Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Núm. 263645
Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es modifiquen els annexos 1, 3, 5 i 6 del Decret 42/2021, d’11 d’octubre, pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l’àmbit de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 12 d'octubre de 2021 es va publicar al BOIB núm. 140 el Decret 42/2021, d'11 d'octubre, pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l'àmbit de les Illes Balears.

2. Una vegada iniciat el nou procediment de gestió amb els models aprovats pels annexos del Decret esmentat, es fa necessari modificar-ne —per aclarir— determinats continguts.

3. Així, d'acord amb l'article 25 del Reglament (CE) núm. 429/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu a les malalties transmissibles dels animals i pel qual es modifiquen o deroguen alguns actes en matèria de sanitat animal, i l'article 5 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril de 2003, de sanitat animal, s'ha d'incloure a l'annex 3, a l'apartat de «Programes sanitaris comuns a totes les espècies», un programa de vigilància de les malalties de la llista del Reglament 429/2016.

4. Alhora, es millora la redacció de l'annex 1 i es modifiquen les dades del fitxer de visites i tractaments de l'annex 5 per tal de completar les dades i incloure la data de la visita i el codi de l'ADSR al fitxer de visites i l'espècie al fitxer de tractaments, ja que una ADSR pot tenir d'alta més d'una espècie.

5. Finalment, i atès que el Manual per al control de la infecció pel Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) en establiments de bestiar caprí inclosos en el Programa Nacional d'Erradicació de la Infecció per MTC 2021 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació permet que en els moviments d'origen nacional s'autoritzi la realització de les proves després del moviment amb autorització de l'autoritat competent, s'inclou a l'annex 6 aquesta opció.

Fonaments de dret

1. La disposició final tercera del Decret 42/2021, d'11 d'octubre, pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l'àmbit de les Illes Balears preveu que, mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'Agricultura, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es poden modificar els annexos d'aquest Decret.

2. L'article 31.4 de l'Estatut d'Autonomia, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat —Llei 8/2003, de 24 d'abril, i Reial decret 842/2011— atribueix a la Comunitat Autònoma la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució en matèria de sanitat animal.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació exerceix, entre d'altres, la competència en matèria de ramaderia.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar els annexos 1, 3, 5 i 6 del Decret pel qual es regula el funcionament de les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l'àmbit de les Illes Balears.

2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 5 de maig de 2022

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

Documents adjunts