Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 266256
Aprovació definitiva expedient 5/2022 suplement de crèdit i expedient 6/2022 crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En no haver-se presentat cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial de l'expedient núm. 5/2022 de suplements de crèdit i 6/2022 de crèdits extraordinaris en el Pressupost de la Corporació, adoptat per l'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de 12 d'abril de 2022, queda aprovat definitivament, en virtut de la presumpció de l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. A continuació es transcriuen els capítols afectats:

Expedient 5/2022 suplement de crèdit:

Increment estat de despeses:

Capítol II                                 12.000,00

Capítol VI                               25.000,00

Recursos amb que ha de ser finançada la modificació de crèdit:

Capítol VIII                            37.000,00

Expedient 6/2022 de crèdit extraordinari:

Increment estat de despeses:

Capítol IV                               1.500,00

Recursos amb que ha de ser finançada la modificació de crèdit:

Capítol VIII                            1.500,00

Contra l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que disposen els articles 171.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, i 23.1 del RD 500/90, de 20 d'abril.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (11 de maig de 2022)

El batle Juan Rodríguez Ginard