Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2022 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del Màster Universitari en Edificació i Rehabilitació Arquitectònica (codi RUCT 4317971)

    Número d'edicte 2152 - Pàgines 10826-10827

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2022 d’autorització de compra de l’empresa Sundar Trade, S.L., del programa 4 del canal 26 de la UHF, per part del senyor Francisco Alcalde Toledo, soci majoritari de l’empresa Prophase Electronics, S.L

    Número d'edicte 2153 - Pàgina 10828

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el projecte d’execució del parc fotovoltaic Tornaltí Cases de 1,64 MWp i 1,6 MWn, promogut per Tornaltí Solar SL, al polígon 6 parcel·les 81 i 82 de Maó (RE004/20)

    Número d'edicte 2123 - Pàgines 10829-10832

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del Conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 2124 - Pàgines 10833-10834

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 2125 - Pàgines 10835-10839

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc fotovoltaic Petra Maria II de 2.531,10 kWp de potència pic, i 2.275,00 kWn, de potència nominal, ubicat al polígon 27 parcel·la 506, de Manacor (RE002/21)

    Número d'edicte 2126 - Pàgines 10840-10842

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acord de la Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de la Fundació Teatre Principal de Palma i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100032122021)

    Número d'edicte 1940 - Pàgines 10843-10845

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de correcció d’errades de l’edicte 1623, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36, de 12 de març de 2022, relativa a la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2022

    Número d'edicte 2081 - Pàgines 10846-10847

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Proposta de resolució del director general de Residus i Educació Ambiental i Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de convocatòria pública de subvenció per a activitats d’educació ambiental a les Illes Balears a favor d’entitats sense ànim de lucre per a l’exercici de 2022

    Número d'edicte 2106 - Pàgines 10848-10857

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació Puntual núm. 14 de les Normes Subsidiàries de Santa Eulària des Riu, relativa a la nova ordenació i supressió del Pla Especial PE-02J (61e/2021)

    Número d'edicte 2101 - Pàgines 10858-10861

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte explotació i restauració de l'explotació Cas Saboners núm 152, TM Sineu (99A/2021)

    Número d'edicte 2103 - Pàgines 10862-10870

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 2084 - Pàgines 10871-10876

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta del subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa, per a l’acceptació de la cessió temporal (màxim de quatre anys) i gratuïta d'ús de Boston Scientifics Iberica, SA, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació a l’Hospital Can Misses, d'un sistema de guia de multimodalitat Polaris d’iLABTM 240V 2.7, valorat en 66.000 € (PATRIM 34/2020)

    Número d'edicte 2141 - Pàgines 10877-10878

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta del subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa, per a l’acceptació de la cessió temporal (màxim de quatre anys) i gratuïta d'ús de Boston Scientifics Iberica, SA, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i destinació a l’Hospital Can Misses, d'una consola per a l’aterectomia rotacional Rootablator TM RC 5000 generic 230V, valorada en 7.650 € (PATRIM 33/2020)

    Número d'edicte 2142 - Pàgines 10879-10880

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Conveni de col·laboració en matèria de carreteres entre l’Ajuntament de Llubí i el Consell de Mallorca en relació a la cessió de trams de les vies Ma-3440A, Ma-3511, Vies de serveis A, B i C per part del Consell de Mallorca i cessió del tram de Camí des Dau per part de l’Ajuntament de Llubí

    Número d'edicte 2112 - Pàgines 10881-10885

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 14 de març de 2022, relatiu a la creació del Registre d’Operadors Professionals de Vegetals de Menorca (exp. 3226-2021-000001)

    Número d'edicte 2145 - Pàgina 10886

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 14 de març de 2022, relatiu a l’aprovació del projecte d’instal·lació de marquesina solar fotovoltaica i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics al carrer Selva Negra (Maó), i acords d’aprovació de sol·licitud de subvenció ITS a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i de sol·licitud de concessió demanial (exp. 03133-2022-000004)

    Número d'edicte 2113 - Pàgines 10887-10888

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Resolució de la convocatòria de subvencions per a empreses amb local amb atenció al públic, que desenvolupen l'activitat en el municipi de Consell, que han hagut de cessar la seva activitat més de quinze dies, per la situació de crisi sanitària del COVID19, segona convocatòria

    Número d'edicte 2086 - Pàgina 10889

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Acord Ple de l'Ajuntament des Mercadal del dia 23 de febrer de 2022 sobre la proposta de la modificació de la relació dels llocs de treball

    Número d'edicte 2104 - Pàgines 10890-10893

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació de la modificació de la plantilla 2022 de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 2130 - Pàgina 10894

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació de la modificació de la plantilla 2022 de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 2131 - Pàgina 10895

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació de la modificació de la plantilla 2022 de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 2132 - Pàgines 10896-10897

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Acord de funcionament per proveir llocs de treball a les diferents unitats de la Policia local de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 2135 - Pàgines 10898-10900

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Modificació del Conveni col·lectiu sobre les condicions de treball dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 2133 - Pàgina 10901

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Modificació del Pacte col·lectiu sobre les condicions de treball dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 2134 - Pàgina 10902

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de desafectació parcial d’un tros de terreny de 1963,50m² ubicat a la parcel·la 303 del Polígon 1 de Mancor de la Vall

    Número d'edicte 2089 - Pàgina 10903

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • MF-782 Creació lloc de feina cap de sector XI de benestar social

    Número d'edicte 2121 - Pàgines 10904-10905

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Interior-Modificació del Pla de Regulació Específic de P. Coll i P. Raimundo Clar

    Número d'edicte 2128 - Pàgines 10906-10908

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea de Seguretat Ciutadana. Policial Local. Declaració de Zones d'Especial Interès Turístic (ZEIT), amb la seva temporalitat i mesures a adoptar

    Número d'edicte 2119 - Pàgines 10909-10921

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació preus públics del servei de Pasqua 2022

    Número d'edicte 2090 - Pàgina 10922