Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Anunci de licitació per a la concessió de llocs de venda i trasters del mercat municipal de Felanitx

    Número de registre 2083 - Pàgines 10923-10924

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de l'expedient 2021/02963E relativa al projecte d’un nou col·lector d'impulsió desde la EI nº2 a la La Ribera de la zona costanera de Palma, al carrer Marbella i al carrer Grua, al terme municipal de Palma, a zona de policia

    Número de registre 2097 - Pàgina 10925

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Extracte de la Resolució de 10 de març de 2022 del Conseller de Medi Ambient i Territori de convocatòria pública de subvenció per a activitats d’educació ambiental a les Illes Balears a favor d’entitats sense ànim de lucre per a l’exercici de 2022

    Número de registre 2107 - Pàgina 10926

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2136 - Pàgina 10927

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2137 - Pàgina 10928

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00013357Y

    Número de registre 1989 - Pàgina 10929

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes de desembre 2021, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 2079 - Pàgina 10930

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2022

    Número de registre 2078 - Pàgines 10931-10932

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació inicial i declaració d’utilitat pública del projecte constructiu denominat millora de la carretera ME-3 per a l’accés al cos nou en el port de Maó, i necessitat d’ocupació i d’aprovació inicial de la relació de béns i drets que seran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per dur a terme aquesta actuació (Exp. 03141-2020-000004)

    Número de registre 2051 - Pàgines 10933-10934

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Anunci suspensió de llicències i suspensió expedients d'expropiació - Aprovació inicial PG i POD

    Número de registre 2109 - Pàgines 10935-10936

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'IMEB de 16 de febrer de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de beques de formació pràctica estiu 2022 (BECALVIÀ 2022) de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

    Número de registre 2082 - Pàgina 10937

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Anunci de l’Ajuntament de Capdepera per a la publicació de l’acord de necessitat d’ocupació implícit a l’acord de la Junta de Govern Local de data 01/02/2022, pel qual s’aprova definitivament el Projecte d’obres “Eix cívic d’accés a Font de sa Cala”, a realitzar al terme municipal de Capdepera i anunci de l’Ajuntament de Capdepera per a la publicació de la relació de propietaris, béns i drets afectats pel projecte “Eix cívic d’accés a Font de sa Cala”, del terme municipal de Capdepera

    Número de registre 2120 - Pàgines 10938-10943

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 2085 - Pàgina 10944

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia de 18 de març de 2022, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases que regeixen la participació en la catorzena edició del curs específic de formació becat adreçat als col·lectius vulnerables respecte del mercat laboral

    Número de registre 2110 - Pàgina 10945

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Extracte de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a clubs esportius locals 2022, per accions fetes durant la temporada 2021/2022 o 2022

    Número de registre 2099 - Pàgines 10946-10948

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Felanitx. Tràmit d’audiència a les associacions

    Número de registre 2115 - Pàgina 10949

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 2116 - Pàgina 10950

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial modificació ordenança fiscal 021.OD reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 2098 - Pàgina 10951

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial modificació ordenança fiscal 13 T.OD reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats a instal·lacions municipals i ús d'escoles públiques

    Número de registre 2100 - Pàgina 10952

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial modificació Reglament regulador dels usos de les cases i escoles rurals propietat de l'Ajuntament

    Número de registre 2102 - Pàgina 10953

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de la convocatòria pública de subvencions de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma per a la realització d'activitats d'interès social per als anys 2021-2023, aprobada mitjançant Acord de la Junta de Govern de 16 de març de 2022

    Número de registre 2062 - Pàgines 10954-10957

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma. Acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma núm. 20220309 de data 09/03/2022, d'aprovació del Projecte bàsic i d'execució de reforma i ampliació de local existent en planta baixa d'edificis entre mitgeres destinat a escola infantil

    Número de registre 2105 - Pàgina 10958

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria Sa Rua 2022

    Número de registre 2096 - Pàgina 10959

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública d’aprovació inicial de l´Ordenança municipal de mobilitat

    Número de registre 2087 - Pàgina 10960

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Informació pública d’aprovació inicial de modificació del Reglament de mercats de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 2092 - Pàgina 10961

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Citació a termimi pels interessats en el recurs contenciós administratiu interposat contra l'ordenança general reguladora de la instal.lació i funcionament de màquines expenedores d'aliments i begudes

    Número de registre 2091 - Pàgina 10962

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • COMUNITAT DE REGANTS ES TORRENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria Junta General Comunidad de Regantes Es Torrent

    Número de registre 2070 - Pàgina 10963