Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 2117 - Pàgina 10787

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Correcció errada nomenament tècnic d'administració general

    Número de registre 2093 - Pàgina 10788

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Nomenament d'un agent covid Ajuntament de Manacor

    Número de registre 2139 - Pàgines 10789-10790

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de març de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a formar part de la llista de professors especialistes en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

    Número de registre 2155 - Pàgines 10791-10797

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de març de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en neurocirurgia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 2069 - Pàgines 10798-10800

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de març de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1), de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 2127 - Pàgines 10801-10810

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació llistat definitiu admesos i exclosos i data convocatoria realització exercici del proces selectiu auxiliar informadors turistic (fixo)

    Número de registre 2118 - Pàgines 10811-10813

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2021-3661 de data 20.05.2021, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 2111 - Pàgines 10814-10823

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

   • Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris. Modificació vocals Tribunal pel concurs oposició pel torn lliure de Tècnic mitjà en Habitatge

    Número de registre 2080 - Pàgina 10824

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Convocatòria per cobrir la vacant de Jutge de Pau titular i substitut de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 2122 - Pàgina 10825