Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 juliol de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de denominació genèrica del CP Simó Ballester per la de Centre Integrat d’Educació Infantil i Primària i d’Ensenyaments Elementals de Música com a conseqüència de la implantació de sis unitats d’educació infantil i la implantació dels ensenyaments elementals de música

    Número d'edicte 9031 - Pàgines 24515-24517

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016 per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019

    Número d'edicte 8832 - Pàgines 24518-24522

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de juliol de 2016 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 265/2016

    Número d'edicte 9033 - Pàgina 24523

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 25 de juliol de 2016 per la qual es rectifiquen els errors materials observats en la resolució d’11 de juliol de 2016 per la qual es convoca un curs de formació específica per obtenir l’habilitació per exercir les funcions d’assessorament i avaluació de les unitats de competència de distintes qualificacions professionals en el procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol

    Número d'edicte 9035 - Pàgines 24524-24538

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ

   • Resolució i proposta de resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació per la qual es modifica la data de revisió del graus de discapacitats reconeguts amb caràcter revisable

    Número d'edicte 8976 - Pàgines 24539-24540

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 27 de juliol de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en sectors econòmics emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5

    Número d'edicte 9045 - Pàgines 24541-24560

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 4 de juliol de 2016 per la qual es disposa la inscripció i el dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació del Conveni col·lectiu de l’empresa Irubus, SAU Illes Balears (exp.: CC_TA_01/109, codi de conveni 07100141012016)

    Número d'edicte 8955 - Pàgines 24561-24571

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2016000818, de suplència del president

    Número d'edicte 8959 - Pàgina 24572

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions del Consell Insular d’Eivissa de data 25 de juliol de 2016, en relació als Ajuts per a la formació dirigits a les persones usuàries de la Secció d’Atenció a persones amb discapacitat i trastorn mental sever del Departament de Sanitat i Benestar Social del Consell Insular d’Eivissa, per a l’any 2016. (exp Subv 1/2016)- Rectificació Errata Detectada-

    Número d'edicte 8939 - Pàgina 24573

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència pel qual es determina la suplència de les conselleres executives de Territori i Infraestructures i de Modernització i Funció Pública de dia 16 a dia 22 d’agost de 2016, ambdós inclosos

    Número d'edicte 8953 - Pàgina 24574

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació inicial d’un Pla Especial d’ajudes 2016-2017 a les Corporacions Locals de Mallorca per a l'adquisició de vehicles 100% elèctrics per a la prestació de serveis de competència municipal

    Número d'edicte 8973 - Pàgines 24575-24586

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Modificació del pla estratègic de subvencions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 8987 - Pàgines 24587-24588

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu Concessió d'ajuts per a la restauració de béns del patrimoni històric de Menorca, any 2016

    Número d'edicte 9041 - Pàgines 24589-24590

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu Concessió dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per a les agrupacions de defensa vegetal de Menorca per a l'any 2016

    Número d'edicte 9043 - Pàgina 24591

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Consell Executiu Concessió d'ajuts per a la realització d'intervencions arqueològiques i Paleontològiques a l'illa de Menorca, any 2016

    Número d'edicte 9040 - Pàgines 24592-24593

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovar la instrucció de regulació de la gravació de les sessions del Ple i de les videoactes certificades en proves

    Número d'edicte 8998 - Pàgines 24594-24595

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Bases per a la convocatòria d'ajuts econòmics per a estudiants que assisteixin a l'escola d'estiu

    Número d'edicte 8999 - Pàgines 24596-24597

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Secretaria General del Ple. Acord del Ple de 28 de juliol de 2016 mitjançant el qual s'aprova el calendari de les festes locals per a l'any 2017

    Número d'edicte 8961 - Pàgina 24598

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Secretaria General del Ple. Decret de Batlia núm. 13860 de dia 2 d'agost de 2016, mitjançant el qual es determina la delegació de les funcions i atribucions de la Batlia

    Número d'edicte 9010 - Pàgina 24599

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística. N/R GCCE 2015 0001. La Junta de Govern va atorgar la concessió demanial, a favor de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, de la parcel·la 1-11A, ubicada al ce. Brotad

    Número d'edicte 9012 - Pàgines 24600-24603

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva de la modificació de nivell de complement de destinació de dos llocs de treball

    Número d'edicte 8947 - Pàgina 24604