Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu de les dependències de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Publiques, incloent les condicions especials de prestació del servei que s’estableixen en la lletra M del quadre de característiques d’aquest Plec

    Número de registre 9004 - Pàgines 24621-24622

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte de serveis d’assessorament jurídic i fiscal de caràcter continuat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb criteris d’adjudicació de caràcter social

    Número de registre 9005 - Pàgines 24623-24624

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Anunci de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de licitació del contracte de servei : treballs de monitoreig i avaluació de l’estat ecològic, d’acord amb els elements de qualitat de fitoplancton i paràmetres generals, de les masses d’aigua costeres sobre la xarxa de control i vigilància i xarxa operativa declarades per la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears en relació al compliment de la Directiva 2000/60/CE

    Número de registre 9009 - Pàgines 24625-24626

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Anunci d’adjudicació del contracte: “Servei per dur a terme la direcció facultativa, inspecció i control de vigilància i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres del projecte de substitució de l’emissari de l’EDAR d’Eivissa”

    Número de registre 8944 - Pàgina 24627

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de licitació del contracte de serveis per la construcció en règim de lloguer, muntatge,desmuntatge,transport, emmagatzematge, manteniment i altres serveis complementaris dels estands de l’ATB en les fires de turisme -nacionals e internacionals en que hi participi durant l’any 2017.

    Número de registre 8731 - Pàgines 24628-24629

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Convocatòria de licitació, per a l’adjudicació del contracte de servei de manteniment integral de les instal·lacions d’electrificació de la xarxa d’SFM.

    Número de registre 8745 - Pàgines 24630-24631

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Convocatòria de licitació, per a l’adjudicació del contracte de subministrament, edició i instal·lació d’elements d’informació al viatger i subministrament d’articles de promoció comercial.

    Número de registre 8746 - Pàgines 24632-24633

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Convocatòria de licitació per a l'adjdudicació del contracte de servei de mateniment integral de la via verda Manacor - Artà

    Número de registre 8747 - Pàgines 24634-24635

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Anunci de la formalització del contracte del servei consistent en la realització dels events pirotècnics de les Festes de la Terra 2016

    Número de registre 8946 - Pàgina 24636

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Adjudicació i formalització del contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM de Formentera, període 2013-2020" – Estiu 2016

    Número de registre 8978 - Pàgines 24637-24641

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Anunci de desistiment del procediment de licitació i reinici de l’expedient de contractació de l’obra del Projecte de contenció i estabilització de talussos de la carretera Ma-10 a la zona del Gorg Blau, Pk 29 (Sa Calobra).- Clau 15-02.0-ML. Exp. 5/2016, mitjançant procediment obert i amb tramitació ordinària.

    Número de registre 8989 - Pàgines 24642-24644

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució de desistiment del procediment de contractació al servei per al desenvolupament del programa d’Esport Saludable a la Serra de Tramuntana durant el curs 2016-2017 (Exp. 3/2016-PO), mitjançant procediment obert

    Número de registre 8974 - Pàgines 24645-24646

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Anunci de licitació del Consell de Mallorca relatiu a l’expedient de contractació per a l’adquisició, a títol onerós, d’una nau industrial per a ús de taller i magatzem dels Mestres d’Aixa, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.

    Número de registre 9014 - Pàgines 24647-24648

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Anunci licitació per a la contractació de les obres previstes en el Projecte de reforç del paviment de l'avinguda des Camp Verd i primer tram de la Costa de Llimpa del polígon industrial "La Trotxa" d'Alaior

    Número de registre 8915 - Pàgines 24649-24650

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Resolució de l´Ajuntament de Calvià per la qual s'anuncía l'exposició pública del Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir en la contractació del “Servei d'atenció social, psicològica i socioeducativa en l'àmbit dels serveis socials del terme municipal de Calvià” així com la licitació d'aquest contracte pel procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació.

    Número de registre 9057 - Pàgines 24651-24652

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci licitació millora i pacimentació de camins rurals.

    Número de registre 8719 - Pàgines 24653-24654

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovat per resolució de Batlia de dia 25 de juliol de 2016 el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de gestió del servei públic de l’Escola de Música de Deià.

    Número de registre 8709 - Pàgines 24655-24656

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Adjudicació contracte obres de reforma i modificació de dependències de l'Ajuntament des Castell

    Número de registre 9023 - Pàgina 24657

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Licitació per a la contractació de l'explotació del bar, consergeria, manteniment i neteja del camp de futbol Sa Lleona.

    Número de registre 9007 - Pàgines 24658-24659

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • ÀREA DELEGADA DE SEGURETAT CIUTADANA. Informació pública dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament de 30 motocicletes per a la policia local

    Número de registre 8807 - Pàgina 24660

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Informació pública dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, del contracte de del Servei de prevenció de l’abandonament educatiu: Projecte Reforçat

    Número de registre 8992 - Pàgina 24661

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Informació pública dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del contracte de serveis del Centre de dia s’Estel

    Número de registre 8993 - Pàgina 24662

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Informació pública dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, del contracte del Servei Socioeducatiu programa suport Alter – Palma”

    Número de registre 8995 - Pàgines 24663-24664

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Informació pública dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació per procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del contracte del Servei d'Acolliment Municipal per a Famílies

    Número de registre 8997 - Pàgines 24665-24668

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A., convoca concurs públic per al subministrament de 10 camions lleugers carrossats amb caixa oberta de capacitat igual o superior a 12m3

    Número de registre 8956 - Pàgina 24669

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A., convoca concurs públic per al subministrament de vehicles lleugers per al servei de Recollida d’EMAYA

    Número de registre 8957 - Pàgina 24670

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Anunci de notificacio de la resolució del Director General de Funció Publica, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, del inici de l'expedient en tràmit d'audiència referent al reintegrament de retribucions indegudament percebudes

    Número de registre 8965 - Pàgina 24671

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

   • Informació pública de l'estudi d'impacte ambiental i del projecte d'explotació i restauració de l'explotació minera Salinas de s’Avall (1003), que forma part de les parcel·les núm. 67 i 72 del polígon 1 del terme municipal de ses Salines

    Número de registre 8526 - Pàgina 24672

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació Pública de l'expedient 3478/2015, relativa a l’ampliació d’una xarxa elèctrica de baixa tensió en la parcel·la 7657 a la zona de sant Jordi de Ses Salines del terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia, a zona de policia de torrents

    Número de registre 3859 - Pàgina 24673

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació Pública de l'expedient 8896-1, relativa al projecte bàsic de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al polígon 3, parcel·la 60 del terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia de torrents.

    Número de registre 8115 - Pàgina 24674

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA

   • Informació Pública relativa a la prolongació del camí d'accès a les finques Fartaritx Gran i Fartarix d'en Vila per a la instal·lació d’un dipòsit d’aigua per a la prevenció d’incendis i accés rodat des de Pollença per la “Vall d’en Marc” al polígon 8, parcel·les 4 (part) i 5 del terme municipal de Pollença, a domini públic hidràulic i zona de servitud i policia. Exp.: 1689/2016

    Número de registre 8929 - Pàgina 24675

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R6 de data 28 de juliol de 2016, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9049 - Pàgines 24676-24678

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R8 de data 28 de juliol de 2016, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9050 - Pàgines 24679-24681

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 28 de juliol de 2016, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9051 - Pàgines 24682-24686

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R3 de data 28 de juliol de 2016, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9052 - Pàgines 24687-24691

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 28 de juliol de 2016, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9053 - Pàgines 24692-24696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R 10 de data 28 de juliol de 2016, subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015-2019

    Número de registre 9054 - Pàgines 24697-24701

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Publicació de Resolució de revocació de la Resolució de concessió de l’ajuda i de la declaració d’obligatorietat de reintegrament de l’expedient AE 134/2009, en relació a la línia d’ajudes per al foment de l’agricultura i la ramaderia ecològiques

    Número de registre 9055 - Pàgines 24702-24706

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública de la valoració dels terrenys, instal·lacions i aigües del Port esportiu de «Puerto Portals», al T.M. de Calvià. Mallorca

    Número de registre 8979 - Pàgina 24707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació Pública relativa al Projecte “Estabilització del talud situat al Port de Valldemossa”

    Número de registre 8981 - Pàgina 24708

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de l'expedient núm. 7/2016 de modificació de crèdits, suplements de crèdits en el Presssupost de 2016

    Número de registre 9011 - Pàgina 24709

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Anunci de l’acord del Ple del Consell de Mallorca, de 28 de juliol de 2016, d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla del Consell de Mallorca per a l’exercici 2016

    Número de registre 8971 - Pàgines 24710-24711

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d'interès general del projecte i estudi d'incidència ambiental “per a l'ampliació de línia soterrada BT L3 20672, “Ses Cometes”, per al subministrament a l'habitatge existent al pol. 4, parc. 57.”, del terme municipal des Castell (46 NUI 16901)

    Número de registre 8858 - Pàgina 24712

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d'interès general del projecte i memòria ambiental per a la instal·lació de xarxa soterrada de baixa tensió per a edificació agrícola situada al pol. 25, parc. 217, del camí de Baix de Sant Joan, Pla des Vergers, s/n, (FR 132/2), del terme municipal de Maó (46 NUI 16702)

    Número de registre 8860 - Pàgina 24713

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública de la declaració d'interès general del projecte, document i informe ambiental per a la transformació de les antigues bateries militars de Llucalari en hotel rural, TM d'Alaior (46 NUI 16602)

    Número de registre 8861 - Pàgina 24714

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

   • Partió del domini públic marítim-terrestre del tram de costa d'uns tres mil tres-cents trenta -tres (3.333) metres, entre el límit amb el terme municipal de Capdepera i la platja de Sa Marjal (tram 1) i la desembocadura del torrent Sant Jordi, en el Terme Municipal de Son Servera, Illa de Mallorca (Illes Balears) Refª: DES01/06/07/0001

    Número de registre 8985 - Pàgines 24715-24720

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

   • Partió del domini públic marítim-terrestre del tram de costa d'uns dos-cents quaranta (240) metres, en el Torrent Ca N’Amer i un tram de Porto Crist (Punta Pajel), en els termes municipals de Manacor i Sant Llorenç des Cardassar, illa de Mallorca (Illes Balears), entre els vèrtexs 1 a 7 i 209 a 214 de la partió aprovada per O.M. de 29 de setembre de 2006 Refª: DES01/16/07/0002

    Número de registre 8986 - Pàgines 24721-24722

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Extracte de la Resolució de Regidoria data 25 de juliol de 2016 per la qual es convoquen subvencions per al transport urbà dels estudiants d'Alaior que resideixen temporalment a Palma de Mallorca curs 2016-2017

    Número de registre 8994 - Pàgina 24723

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord de la Junta de Govern Local d'1 d'agost de 2016 relatiu a l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall UA/CB-03 de Costa d’en Blanes

    Número de registre 9029 - Pàgina 24724

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord de la Junta de Govern Local d'1 d'agost de 2016 en relació a l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall 1/2015 UA/SP-07

    Número de registre 9030 - Pàgina 24725

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Padró de subministrament d'aigua potable, servei de clavegueram i cànon de sanejament del nucli de població i d'urbanitzacions, del segon trimestre de 2016

    Número de registre 8952 - Pàgina 24726

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Compte general 2015

    Número de registre 8958 - Pàgina 24727

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l'escola infantil Xibit

    Número de registre 9000 - Pàgina 24728

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Modificació presupostària núm. 7, per transferència de crèdit

    Número de registre 9001 - Pàgina 24729

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Notificació resolución expedient responsabilitat patrimonial 116

    Número de registre 8972 - Pàgina 24730

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística Servei Juridicoadministratiu de Planejament Exp: PE 2016/0001 La Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte d’estudi de detall a les parcel.les 01 a 07 de la Illeta A. Ce. Can Rius cant. ce. Can Calafat

    Número de registre 9003 - Pàgina 24731

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació inicial del projecte de "Obra de canvi de teulada per la rehabilitació de la Casa de Cultura per a escoleta infantil i escola de música"

    Número de registre 8990 - Pàgina 24732

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Estatuts de la Junta de Caixers i Caixeres i els Protocols de les Festes Patronals de Sant Lluís

    Número de registre 9002 - Pàgina 24733

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació inicial projecte adequació del camí de sa Via

    Número de registre 8967 - Pàgina 24734

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titular sepultura cementiri municipal

    Número de registre 9067 - Pàgina 24735

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci de subhasta de béns mobles

    Número de registre 8940 - Pàgina 24736

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • NOTARIESJOSÉ LUÍS GÓMEZ DÍEZ, NOTARI DE PALMA DE MALLORCA

   • Anunci de procediment de jurisdicció voluntària per pèrdua de xec per tercers que tinguin interès legítim.

    Número de registre 9008 - Pàgina 24737