Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Rafal Vell, de Palma

    Número de registre 9034 - Pàgines 24491-24492

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de juliol de 2016 per la qual es determina el caràcter i la durada dels nomenaments dels directors dels centres integrats de formació professional

    Número de registre 9032 - Pàgines 24493-24494

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret del president del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia de la vicepresidenta segona de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número de registre 9020 - Pàgina 24495

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament funcionaria interina (A1 nivell 23) per cobrir baixa maternal de la tresorera municipal

    Número de registre 9027 - Pàgina 24496

  • AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

   • Secretaria General del Ple. Acord del Ple de 28 de juliol de 2016 mitjançant el qual es nomena a la Defensora de la Ciutadania

    Número de registre 8960 - Pàgina 24497

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 02 d’agost, per la qual s'adjudica pel procediment de promoció interna temporal les funcions corresponents a una plaça vacant de la categoria de Fisioterapeuta, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Son Llàtzer

    Número de registre 8991 - Pàgina 24498

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Convocatoria càrrec de Secretari/ària Jutjat de Pau

    Número de registre 8984 - Pàgina 24499

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució de data 1 d'agost de 2016 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars de serveis per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis al Patronat Municipal de Música d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 8983 - Pàgines 24500-24510

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases de l'oposició per a la provisió per promoció interna d'una plaça d'administratiu, escala d'administració general

    Número de registre 8945 - Pàgines 24511-24514