Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2024 pel qual es nomenen el president i la vicepresidenta del Consell Escolar Insular d’Eivissa

    Número de registre 2471 - Pàgina 11528

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de març de 2024 pel qual es nomenen la presidenta i el vicepresident del Consell Escolar de Menorca

    Número de registre 2478 - Pàgina 11529

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord de Consell de Govern de 15 de març de 2024 pel qual es nomenen el president i la vicepresidenta del Consell Escolar de Mallorca

    Número de registre 2479 - Pàgina 11530

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 29 de febrer de 2024, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 30 de novembre de 2021 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 2388 - Pàgines 11531-11532

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Nomenament personal funcionari de carrera del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional

    Número de registre 2337 - Pàgina 11533

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenaments personal funcionari de carrera com Inspectora de Comerç, Consum i Mercats, Treballadora Familiar i Tècnic d'Audiovisuals

    Número de registre 2370 - Pàgina 11534

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Nomenament funcionària de carrera

    Número de registre 2437 - Pàgina 11535

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 2450 - Pàgina 11536

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Director General de l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aproven la Convocatòria i les Bases per a la selecció pel procediment de lliure designació d’un/a Director/a de comunicació corporativa i mitjans digitals de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 2423 - Pàgines 11537-11543

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'investigador o investigadora, del grup professional A, per al projecte «Plataforma ISCIII de suport a la investigació clínica» (PT20/00210) Codi d'expedient: 2024-15-NAHUSE

    Número de registre 2410 - Pàgines 11544-11550

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Resolució del director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca per la qual s’aprova la relació d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per al lloc de feina del grup A d’adjunt/a cap d’explotació, del procés excepcional d’estabilització per concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

    Número de registre 2424 - Pàgines 11551-11553

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de 29 de febrer de 2024, per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 30 de novembre de 2021

    Número de registre 2387 - Pàgines 11554-11555

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d’àrea d’equip d’atenció primària del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2352 - Pàgines 11556-11559

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de la gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de març de 2024 per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer en el servei de Recursos Humans (àrea de contractació)

    Número de registre 2373 - Pàgines 11560-11567

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es desisteix de la convocatòria per proveir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Corporatius de Servei de Salut

    Número de registre 2441 - Pàgines 11568-11569

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Infermeria de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 2442 - Pàgines 11570-11571

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 2443 - Pàgines 11572-11577

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Correcció d’errades a la publicació de la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de 7 de març de 2024 per la qual es modifica la composició dels Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP de diverse entitats locals

    Número de registre 2428 - Pàgines 11578-11580

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria de Comissió de serveis CS60/2024 de cap del Servei de Gestió Econòmica de l'Àrea de Gerència de l’IMAS

    Número de registre 2367 - Pàgines 11581-11585

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Nomenament personal laboral fixo dels aspirants que han superat el proces selectiu per concurs de mèrits del proces d'estabilització de treballadors familiars

    Número de registre 2368 - Pàgina 11586

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Llista de les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de dues places de tècnic/a en ciències de l'activitat física i l'esport, pel sistema de concurs de mèrits del procés d'estabilització de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 2416 - Pàgines 11587-11588

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2024-1244, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 2 places de Oficial de la Policia Local de l'Ajuntament d'Eivissa pel sistema d’accés de promoció externa mitjançant el procediment de concurs-oposició

    Número de registre 2407 - Pàgines 11589-11606

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2024-1523 de data 08/03/2024, per la qual es modifiquen les bases de la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic/a industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 2435 - Pàgina 11607

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Modificació de les bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local de l'Ajuntament des Mercadal

    Número de registre 2459 - Pàgines 11608-11615

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Nomenaments personal laboral fix i adjudicació de lloc de treball procés estabilització pel concurs excep. Grup AP, personal de neteja, de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 2354 - Pàgines 11616-11618

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Ordre de contractar una (1) plaça de Personal especialitzat, classe xofer personal laboral fix

    Número de registre 2425 - Pàgina 11619

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Ordre de contractar tres (3) places de Personal especialitzat, classe jardiner/a personal laboral fix

    Número de registre 2426 - Pàgines 11620-11621

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Ordre de contractar tres (3) places de Personal especialitzat, classe agent mediambiental personal laboral fix

    Número de registre 2427 - Pàgines 11622-11623

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Resolució de Batlia núm. 66/2024 de data 14 de març de 2024 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la selecció d’una borsa complementària a les ja existents, de treballadors/es familiars, per cobrir vacances i necessitats puntuals del servei

    Número de registre 2409 - Pàgines 11624-11634

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la cobertura de 5 places d’Inspector/a de Comerç, Consum i Mercats (taxa reposició) pel sistema de concurs oposició, pel torn lliure, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de l’any 2020 i 2022

    Número de registre 2369 - Pàgines 11635-11636

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Resolució per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs excepcional de mèrits de Treballadora Social com personal laboral

    Número de registre 2371 - Pàgina 11637

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Modificació de la puntuació de la persona aspirant que ha superat el concurs extraordinari de mèrits de Tècnic/a Mitjà- Gestió Econòmica com a personal laboral

    Número de registre 2372 - Pàgina 11638

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Nomenament com a personal laboral fix d’una auxiliar administrativa de serveis socials, subgrup C2, a la Mancomunitat des Raiguer

    Número de registre 2378 - Pàgina 11639

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Nomenament com a personal laboral fix de dues educadores socials, subgrup A2, a la Mancomunitat des Raiguer

    Número de registre 2379 - Pàgina 11640

  • SANTA EULÀRIA DES RIU XXI SA

   • Bases que han de regir la convocatòria per a proveir el lloc d’auxiliar de l’aparcament situat entre el carrer de Margarita Ankermann i el camí de l’Església

    Número de registre 2431 - Pàgines 11641-11648