Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 163982
Resolució núm. 2024-1523 de data 08/03/2024, per la qual es modifiquen les bases de la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'enginyer tècnic/a industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La regidora delegada, el dia 08 de març de 2024 ha dictat la següent resolució:

 "RECTIFICAR la base desena de les bases de la convocatòria aprovades mitjançant Decret núm. 2023-4002, en els termes que s'indiquen a continuació.

«ON DIU»

«Les presents bases i tots els actes administratius que se'n derivin, d'aquestes i de les actuacions de la Comissió de Valoració, poden ser impugnats conforme al que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques»

«DEU DIR»

«Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB»."

 

Eivissa, document signat electrònicament al marge (11 de març de 2024)

 La regidora delegada Gema Marí Planells