Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es disposa el cessament d’un membre del Consell Executiu

    Número de registre 1250 - Pàgina 6348

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es nomena un membre del Consell Executiu

    Número de registre 1251 - Pàgina 6349

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Resolució de la presidència de la Comissió Insular de Patrimoni Històric per la qual es nomena el vicedirector de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric

    Número de registre 1210 - Pàgina 6350

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Rector de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter ordinari de 22 de gener de 2024, relatiu al nomenament de membres del Consell Social de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp.: 03125-2023-000005)

    Número de registre 1199 - Pàgina 6351

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Nomenament de quatre funcionàries de carrera subescala auxiliar (C2) que han superat el procés d'estabilització pel sistema de concurs excepcional a l'escala d'administració general

    Número de registre 1227 - Pàgines 6352-6354

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 1214 - Pàgina 6355

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 317/2023

    Número de registre 1262 - Pàgina 6356

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Neteja, i se’ls adjudica un lloc de feina

    Número de registre 1204 - Pàgines 6357-6362

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 25 de gener de 2024 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de grup de Selecció i Provisió de personal de gestió i serveis i de Gestió de plantilla i de recursos humans de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 1189 - Pàgines 6363-6372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de concurs específic de mèrits, un lloc de treball de Prefectura de Secció de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1223 - Pàgina 6373

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Quiròfan Verge de la Salut (QUIC) i CMA (UHC1)

    Número de registre 1224 - Pàgina 6374

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 5 de febrer de 2024 de correcció de les Bases generals i Bases específiques del concurs oposició per a l’Oferta Pública d’Ocupació 2021, 2022 i 2023 del Consell Insular de Menorca

    Número de registre 1201 - Pàgines 6375-6380

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per constituir una borsa d'arquitectes, funcionaris/es interins/es

    Número de registre 1221 - Pàgines 6381-6393

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Convocatòria i bases procès selectiu per la cobertura d'una plaça d'ordenança notificador funcionari de carrera

    Número de registre 1222 - Pàgines 6394-6403

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2024-0598 de data 05/02/2024, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de Bidell de Centres Escolars per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 1257 - Pàgines 6404-6413

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2024-0576 de data 02/02/2024, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’Agent Cívic per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 1258 - Pàgines 6414-6423

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2024-0629 de data 06/02/2024 per la qual s'estima el recurs de reposició i s'anul·la la convocatòria d'una plaça de TAG

    Número de registre 1259 - Pàgina 6424

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'operaris/es polivalents de l'Ajuntament de Llubí

    Número de registre 1236 - Pàgines 6425-6432

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal d'operaris de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca

    Número de registre 1213 - Pàgines 6433-6434

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 7 de febrer de 2024 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les bases que regeixen el Pla de Formació FIOP per a l’any 2024

    Número de registre 1212 - Pàgines 6435-6442