Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 79112
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Neteja, i se’ls adjudica un lloc de feina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de setembre de 2022 (BOIB núm. 122, de 17 de setembre), es varen aprovar les bases generals que han de regir el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. En data de 17 d'octubre de 2023 es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'ofereixen els llocs de feina i es requereix als aspirants per que presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificada per les Resolucions publicades en data 26 d'octubre i 9 de novembre de 2023).

3. En data de 28 de desembre de 2023, el Tribunal qualificador va acordar ampliar un nombre addicional d'aspirants de l'Annex II de la llista informativa per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable.

4. En data 6 de febrer de 2024 es varen fer públiques les llistes definitives de valoració de mèrits del del Grup E, Nivell 8 Neteja del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. En data 6 de febrer de 2024, la conselleria de Presidència i Administracions Públiques ha emès la proposta d'adjudicació dels tres llocs de feina amb el codi L00430003, atès que, entre els llocs de feina oferits, hi ha tres llocs de feina de personal de neteja, adscrits a l'esmentada Conselleria, que tenen, com a forma de provisió, el sistema de lliure designació.

6. Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser contractats com a personal laboral fix, seguint l'ordre obtingut en les puntuacions de la llista definitiva de valoració de mèrits i aplicats els desempats, el tribunal ha acordat elevar a la consellera de Presidència i Administracions Públiques la proposta d'aspirants que han superat el procés selectiu del concurs i que han presentat la documentació pertinent, les quals han de ser contractades com personal laboral fix del Grup E, Nivell 8 Neteja de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

4. La base 14 de l'annex 2 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre).

5. El Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les lles Balears.

7. El El Decret 9/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

8. L'article 5.2 de l'annex del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

9. V Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 174, de 19 de desembre de 2013)

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Adjudicar, pel procediment de concurs, els llocs de treball, d'acord amb el que s'indica en l'annex d'aquesta Resolució, a les persones aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits del Grup E, Nivell 8 Neteja de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb la seva petició efectuada i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

2. Adjudicar, pel procediment de lliure designació, els tres llocs de feina amb el codi L00430003, d'acord amb el que s'indica en l'annex d'aquesta Resolució, a les persones aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits del Grup E, Nivell 8 Neteja de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb la seva petició efectuada, la puntuació obtinguda en el procés selectiu i la seva idoneïtat per ocupar els esmentats llocs de feina.

3. Contractar com a personal laboral fix del Grup E, Nivell 8: Neteja de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les persones que s'indiquen en l'annex d'aquesta Resolució.

4. La signatura del contracte del lloc adjudicat s'ha d'efectuar a la conselleria corresponent, en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Abans de la signatura del contracte del lloc adjudicat, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si du a terme cap activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la presa de possessió, perquè l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

5. Les persones que hagin superat el procés selectiu i optin a algun lloc de treball que està ocupat per una persona en situació de jubilació parcial, no podran ocupar aquest lloc fins que la persona jubilada passi a jubilació total i la persona rellevista d'aquesta acabi el seu contracte. Les persones en aquesta situació poden ser assignades temporalment a un altre lloc de la mateixa categoria laboral.

6. Declarar desistides de la seva sol·licitud per caducitat i excloses del procediment,a les persones que no hagin presentat l' escrit d'elecció dels llocs de treball oferts, per ordre de preferència, i la documentació acreditativa del compliment dels requisits, d'acord amb la base 12 de la convocatòria.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes, comptador a partir del següent a la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar demanda davant la jurisdicció social de Palma en el termini de dos mesos des de la publicació, d'acord amb els articles 10.4 a) i 69 concordants de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

 

(Signat electrònicament: 7 de febrer de 2024)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens

 

ANNEX Adjudicació dels lloc de treball a les persones aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits del Grup E, Nivell 8 Neteja de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Grup E, Nivell 8 Netejador/a Mallorca

CONSELLERIA / O.A.

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

LLINATGES, NOM

DNI

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA (MALLORCA)

L00430017

NETEJADOR/A

PALMA

PALMER PORCET, Mª ROSA

***7451*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES POLITÈCNIC (PALMA)

L00430034

NETEJADOR/A

PALMA

MARTORELL NIGORRA, MARGARITA

***4226*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES POLITÈCNIC (PALMA)

L00430034

NETEJADOR/A

PALMA

SALOM CRESPI, SALVADOR

***8646*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL (PALMA)

L00430036

NETEJADOR/A

PALMA

NAJERA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN

***5992*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

CIFP FRANCESC DE BORJA MOLL (PALMA)

L00430036

NETEJADOR/A

PALMA

MUÑOZ GUTIERREZ, MARIA JUANA

***3057*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES PUIG DE SA FONT (SON SERVERA)

L00430037

NETEJADOR/A

SON SERVERA

CAMARA MAGANTO, MARIA

***8761*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES RAMON LLULL (PALMA)

L00430038

NETEJADOR/A

PALMA

RODRIGUEZ MARIN, MARIA LUISA

***6199*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES RAMON LLULL (PALMA)

L00430038

NETEJADOR/A

PALMA

VAQUER LARA, ANTONIA

***7300*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES GUILLEM COLOM CASESNOVES (SÓLLER)

L00430039

NETEJADOR/A

SÓLLER

CAÑELLAS CAPO, MARIA MAGDALENA

***2904*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES ANTONI MAURA (PALMA)

L00430041

NETEJADOR/A

PALMA

JIMENEZ SANCHEZ, SUSANA

***2324*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES BERENGUER D'ANOIA (INCA)

L00430044

NETEJADOR/A

INCA

SANS HORRACH, CATALINA

***1811*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES BERENGUER D'ANOIA (INCA)

L00430044

NETEJADOR/A

INCA

GENOVART SASTRE, ISABEL

***6326*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES JOAN ALCOVER (PALMA)

L00430045

NETEJADOR/A

PALMA

EXPOSITO GUZMAN, GLORIA

***2396*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

CIFP PAU CASESNOVES (INCA)

L00430047

NETEJADOR/A

INCA

SERRA SEGOVIA, MARIA NIEVES

***4551*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES LLUCMAJOR

L00430049

NETEJADOR/A

LLUCMAJOR

TORRES CANO, CRISTINA

***7067*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES JOSEP SUREDA BLANES (PALMA)

L00430051

NETEJADOR/A

PALMA

CARDONA MARI, ROSA ISABEL

***3706*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES MEDINA MAYURQA (PALMA)

L00430052

NETEJADOR/A

PALMA

COLOM BERNAT, MARIA ROSA

***0492*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES MANACOR

L00430054

NETEJADOR/A

MANACOR

TAULER NADAL, MARGALIDA

***2250*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES SON PACS (PALMA)

L00430061

NETEJADOR/A

PALMA

GARCIA VAZQUEZ, MARIA TERESA

***2356*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES EMILI DARDER (PALMA)

L00430063

NETEJADOR/A

PALMA

CABOT FONT, ANA MARIA

***9344*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE PALMA ANDREU CRESPÍ PLAZA

L00430067

NETEJADOR/A

PALMA

MARTINEZ MUÑOZ, Mª DEL CARMEN

***3234*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES ALCÚDIA

L00430070

NETEJADOR/A

ALCÚDIA

MASCO SASTRE, CATALINA

***9977*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES BALTASAR PORCEL (ANDRATX)

L00430071

NETEJADOR/A

ANDRATX

MULA DE LA TORRE, ANA

***6538*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT (ARTÀ)

L00430072

NETEJADOR/A

ARTÀ

RUIZ BESTARD, MARIA VICTORIA

***1937*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES CALVIÀ

L00430073

NETEJADOR/A

SANTA PONÇA (CALVIÀ)

ABAD BONNIN, SEBASTIANA

***4547*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES SON FERRER (CALVIÀ)

L00430074

NETEJADOR/A

CALVIÀ

MARTINEZ ESCOBOSA, ROSARIO

***1986*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES SON FERRER (CALVIÀ)

L00430074

NETEJADOR/A

CALVIÀ

JIMENEZ LUCAS, ROSARIO

***4053*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES DAMIÀ HUGUET (CAMPOS)

L00430075

NETEJADOR/A

CAMPOS

CASTRO BORTONE, Mº AURORA

***0940*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES SANTANYÍ

L00430084

NETEJADOR/A

SANTANYÍ

NAVARRO MARTINEZ, FRANCISCA

***2705*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES SON RULLAN (PALMA)

L00430126

NETEJADOR/A

PALMA

MUÑOZ RAMIRO, SILVIA

***8486*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

CIFP JOAN TAIX (SA POBLA)

L0043068Z

NETEJADOR/A

SA POBLA

BAUZA FONT, MARGARITA

***5718*

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PALAU DE MARIVENT

L00430003

NETEJADOR/A

PALMA

MOREY SOBERATS, ANTONIO

***1574*

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PALAU DE MARIVENT

L00430003

NETEJADOR/A

PALMA

TOMAS TOMAS, CATALINA MARIA

***7989*

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PALAU DE MARIVENT

L00430003

NETEJADOR/A

PALMA

BLAS MARIN, BARBARA

***6520*

Grup E, Nivell 8, Netejador/a, Mallorca. Reserva persones amb discapacitat

CONSELLERIA / O.A.

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

LLINATGES, NOM

DNI

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES LLORENÇ GARCIAS I FONT (ARTÀ)

L00430072

NETEJADOR/A

ARTÀ

BUTET ESNAULT, NATHALIE PIERRETT

***7104*

Grup E, Nivell 8, Netejador Menorca

CONSELLERIA / O.A.

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

LLINATGES, NOM

DNI

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES JOAN RAMIS I RAMIS (MAÓ)

L00430056

NETEJADOR/A

MAÓ

TUDURI CARRERAS, FRANCISCA DOLORES

***9349*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

ESCOLA D'ART (MAÓ)

L00430059

NETEJADOR/A

MAÓ

PINA VALLE, MARIA CARMEN

***9435*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES JOSEP MARIA QUADRADO (CIUTADELLA)

L00430077

NETEJADOR/A

CIUTADELLA

SINTES PONS, ANA MARIA

***9437*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES JOSEP MARIA QUADRADO (CIUTADELLA)

L00430077

NETEJADOR/A

CIUTADELLA

OLIVES TUDURI, AGUEDA

***9524*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES JOSEP MARIA QUADRADO (CIUTADELLA)

L00430077

NETEJADOR/A

CIUTADELLA

VILLALONGA LLOPIS, JUANA

***9537*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES MARIA ÀNGELS CARDONA (CIUTADELLA)

L00430078

NETEJADOR/A

CIUTADELLA

OJEA ALVAREZ, FERNANDO

***8987*

Grup E, Nivell 8, Netejador/a, Eivissa

CONSELLERIA / O.A.

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

LLINATGES, NOM

DNI

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES XARC (SANTA EULÀRIA DES RIU)

L00430024

NETEJADOR/A

SANTA EULÀRIA DES RIU (EIVISSA)

BURGOS TORRALBA, MARIA NIEVES

***9284*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES XARC (SANTA EULÀRIA DES RIU)

L00430024

NETEJADOR/A

SANTA EULÀRIA DES RIU (EIVISSA)

CASTAÑO CEBRIAN, MARIA CARMEN

***1347*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES QUARTÓ DE PORTMANY (SANT ANTONI DE PORTMANY)

L00430025

NETEJADOR/A

SANT ANTONI DE PORTMANY (EIVISSA)

MARTINEZ CORONADO, MARIA CRUZ

***3959*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES ALGARB (SANT JORDI DE SES SALINES, SANT JOSEP DE SA TALAIA)

L00430026

NETEJADOR/A

SANT JORDI (EIVISSA)

ROMERO VICEDO, EVA MARIA

***5911*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES ISIDOR MACABICH (EIVISSA)

L00430040

NETEJADOR/A

EIVISSA

HIDALGO PAZOS, FRANCISCA

***4044*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES SA BLANCA DONA (EIVISSA)

L00430079

NETEJADOR/A

EIVISSA

DE LAS CUEVAS GONZALEZ, MARIA BEGOÑA

***8338*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ D'EIVISSA I FORMENTERA (PALMA)

L00430032

NETEJADOR/A

EIVISSA

FERRER CABEZUELO, MYRIAM

***5278*

CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

MUSEU ARQUEOLÒGIC D'EIVISSA I FORMENTERA (EIVISSA/FORMENTERA)

L00430018

NETEJADOR/A

EIVISSA

PEÑALVA SEGARRA, SUSANA

***9546*

CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

MUSEU ARQUEOLÒGIC D'EIVISSA I FORMENTERA (EIVISSA/FORMENTERA)

L00430018

NETEJADOR/A

EIVISSA

MOYA TUR, FRANCISCA

***4987*

Grup E, Nivell 8, Netejador/a, Formentera

CONSELLERIA / O.A.

UNITAT

CODI LLOC

NOM DEL LLOC

DESTÍ

LLINATGES, NOM

DNI

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES MARC FERRER (SANT FRANCESC XAVIER, FORMENTERA)

L00430050

NETEJADOR/A

SANT FRANCESC XAVIER (FORMENTERA)

PATIÑO BLASCO, ENCARNACION

***4392*

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

IES MARC FERRER (SANT FRANCESC XAVIER, FORMENTERA)

L00430050

NETEJADOR/A

SANT FRANCESC XAVIER (FORMENTERA)

MARTIN ALVAREZ, MARIA

***3082*