Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Núm. 81106
Nomenament de quatre funcionàries de carrera subescala auxiliar (C2) que han superat el procés d'estabilització pel sistema de concurs excepcional a l'escala d'administració general

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant decret de batlia núm. 91/2024, de 8 de febrer, s'aprovà el nomenament i adjudicació de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, subgrup C2, amb la categoria Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Binissalem a les persones aspirants que han superat el procediment selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional. Tal com assenyala el decret, que es transcriu a continuació, es publica el text íntegre:

“Expedient 207/2022

Assumpte: Procés estabilització. Adjudicació places auxiliars administratius

Resolució del Sr. Batle de l'Ajuntament de Binissalem per aprovar el nomenament de funcionaris de carrera i l'adjudicació de llocs de treball a les persones aspirants que han superat el procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu-iva, del subgrup C2, de l'Ajuntament de Binissalem.

Fets

1. En el BOIB núm. 119, de 10 de setembre de 2022, es va publicar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Binissalem, per a la convocatòria i gestió dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal, pels qual el Consell de Mallorca s'encarregava de l'aprovació de les bases, la convocatòria i la gestió dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació  pública, que deriva de l'oferta d'ocupació pública corresponent a la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal, aprovada per Decret de Batlia núm.617/2022, de 24 de maig (BOIB núm. 68 de 26-05-2022).

2. Per Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública de data 30 de novembre de 2022, (BOIB núm. 158, de 06-12-22) es va aprovar la convocatòria del procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés com a personal funcionari de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, Grup C2, categoria Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Binissalem; i, resolució de modificació i correcció de dita convocatòria aprovada dia 24 de gener de 2023 (BOIB núm. 13, de 28-01-2023).

En aquesta resolució es varen convocar 4 places de l'Ajuntament de Binissalem:

Grup o subgrup

Escala

Subescala

Denominació

Núm. de places

C2

Administració general

Auxiliar

Auxiliar administratiu/va Serveis econòmics

1

C2

Administració general

Auxiliar

Auxiliar administratiu/va Serveis generals

3

3. Per Acord del tribunal qualificador competent d'aquest procés selectiu d'estabilització, un cop concloses la revisió i baremació dels mèrits dels aspirants, en data 23-11-2023 es va publicar, al tauler electrònic d'anuncis i a la seu electrònica del Consell Insular de  Mallorca, la llista definitiva de puntuacions obtingudes per les persones aspirants, amb aplicació dels criteris de desempats i la resolució de les al·legacions formulades a la llista provisional de puntuacions, així com el llistat de llocs corresponents a l les places convocades, donant un termini de 7 dies hàbils per comunicar l'ordre de preferència dels llocs oferts.

4. En data 14 de desembre de 2023, la persona aspirant Maria Magdalena Llabrés Ramis, amb opció a l'adjudicació de les places d'auxiliar administratiu-iva de serveis generals d'administració general ofertes per l'Ajuntament de Binissalem, va renunciar a la seva participació en la convocatòria corresponent, per la qual cosa el Tribunal qualificador va acordar l'adjudicació a la següent persona de la llista definitiva de puntuacions, la Sra. Laura de Juan Fiol.

5. De conformitat amb el punt 8.8 de les bases específiques de la convocatòria, un cop assignats els llocs de treball oferts, el tribunal ha d'elevar al conseller executiu d'Hisenda i Funció pública la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu de concurs de mèrits, amb assignació de llocs de feina , desglossada, en el seu cas, per torns d'accés.

6. En data 22 de gener de 2024 el Tribunal qualificador competent del procediment selectiu ha acordat elevar a la consellera d'Hisenda i Funció Pública l'Acord de proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a l'escala d'administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu-iva, del subgrup C2, derivat de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de l'Ajuntament de Binissalem i d'altres ajuntaments, i d'assignació de llocs de feina, per torn d'accés, d'acord amb el tràmit de manifestació d'ordre de preferències efectuat, per al seu nomenament com a funcionaris de carrera, la qual conté tantes persones aprovades com el número de places convocades. En el cas en què no es va efectuat el tràmit per part de la persona aspirant, el lloc de treball ha estat assignat d'ofici.

7. En data 30 de gener de 2024 la consellera d'Hisenda i Funció Pública  del Consell de Mallorca ha dictat una resolució per aprovar la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés com a personal funcionari de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu-iva, del subgrup C2 de l'Ajuntament de Binissalem i d'altres ajuntaments, amb assignació de llocs de feina per torns d'accés. En la mateixa data es dicta resolució de correcció d'errors de la resolució anterior. Ambdues resolucions es publiquen al BOIB núm. 16, d'1 de febrer de 2024.

8. D'acord amb el punt 9 de les bases específiques del procediment aquest Ajuntament ha de dictar la resolució de nomenament de personal funcionari de carrera, de l'escala, subescala, classe i categoria- o especialitat- que correspongui. El termini per a la presa de possessió de la plaça s'inicia l'endemà de la publicació en el BOIB de la resolució de nomenament i adjudicació del lloc de treball, i serà de tres dies hàbils, sens perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf segon de l'article 37 del Decret 27/1994.

Fonaments de dret

1. L'article 91.1  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

2. L'article 68 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

4. La Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en la ocupació pública.

5. La llei  4/2022, de  28 de juny  de consells Insulars.

6. L'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

7. La Resolució del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública del Consell de Mallorca, de 30 de novembre de 2022 (BOIB núm. 158 , de 6  de desembre de 2022) per la qual s'aproven la convocatòria i  bases específiques del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Capdepera, Consell, Esporles, Estellencs, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Son Servera i Valldemossa; modificat per Resolució de modificació i correcció d'errors, de 24 de gener de 2023 (BOIB 13 de 28-01-2023).

8. Resolució de la consellera d'Hisenda i Funció Pública que aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés com a personal funcionari de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu-iva del subgrup C2 dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Binissalem, Pollença, Porreres, Puigpunyent i Valldemossa amb assignació de llocs de feina per torns d'accés (BOIB 16 d'01-02-2024).

9. Resolució de modificació i correcció d'errors de la Resolució de la consellera executiva d'Hisenda i Funció Pública, de dia 23 de gener de 2024, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés com a personal funcionari de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu-iva del subgrup C2 dels Ajuntaments d'Alcúdia, Algaida, Binissalem, Pollença, Porreres, Puigpunyent i Valldemossa (BOIB 16 d'01-02-2024).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer.- NOMENAR, d'acord amb la base 14 de la convocatòria del procés d'estabilització (BOIB núm. 158 de 6 de desembre de 2022), personal funcionari de carrera de l'escala d'administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu del subgrup C2, amb la categoria Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Binissalem, les següents persones aspirants que han superat el procediment selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a la convocatòria d'aquestes places: 

 

LLINATGES I NOM

DNI

CORDOBÉS ROSSELLÓ, ESPERANZA

43****42M

LLABRÉS RODRÍGUEZ, MÓNICA

78****73C

CALAFELL RIUTORT, ANA CRISTINA

43****73E

DE JUAN FIOL, LAURA

43****90W

Segon.- ADJUDICAR els llocs de treball corresponents a Auxiliar Administratiu, a les persones aspirants que han superat el procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional:

LLINATGES I NOM

DNI

UNITAT

TIPUS D'ADSCRIPCIÓ

CORDOBÉS ROSSELLÓ, ESPERANZA

43****42M

Serveis Econòmics

Definitiva

LLABRÉS RODRÍGUEZ, MÓNICA

78****73C

Serveis Generals

Definitiva

CALAFELL RIUTORT, ANA CRISTINA

43****73E

Serveis Generals

Definitiva

DE JUAN FIOL, LAURA

43****90W

Serveis Generals

Definitiva

Tercer.- ORDENAR la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes oportuns. Les persones nomenades disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, comptat a partir del dia següent a la publicació, per efectuar la presa de possessió.

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat l'acte notificat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar-se qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Ho mana i signa el Sr. Batle, a la data de la signatura electrònica, i ho signa la Secretària-acctal. als sols efectes de donar fe. Binissalem, a la data de la signatura electrònica.”

La qual cosa es fa pública d'acord amb l'establert a la base 14 de les que han regit el procés selectiu i en compliment del que es disposa en l'article 62.1.b de l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2021, de 30 d'octubre. 

 

Binissalem, a la data de la signatura electrònica (8 de febrer de 2024

El batle Juan Víctor Martí Vallés)