Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 83553
Notificació i citació a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat núm. 317/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Us comunicam, a l'efecte de notificació i citació a termini, d'acord amb l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sobre la base del requeriment fet pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma de Mallorca, que la senyora Estefanía Francisca Rosselló Vilanova ha interposat recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 317/2023, contra la Resolució dictada per la directora general de Personal Docent, de 20 de setembre de 2022, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent, de 5 d'agost de 2022 per la qual s'aprova i es fa publica la llista definitiva d'adjucacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins a docents a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023.

En conseqüencia, quedau citat/citada a termini perquè pugueu comparèixer i personar-vos davant aquest jutjat en el termini de nou dies, mitjançant procurador amb poder suficient i subscrita per lletrat. Igualment us informam de que en cas de personar-vos transcorregut el termini indicat sereu considerat com a part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i que, de no personau-vos oportunament continuaràn els tràmits d'aquest procediment, sense que sigui necessari notificació de cap mena.

 

(Signat electrònicament: 8 de febrer de 2024

El director general de Personal Docent i Centres Concertats Ismael Alonso Sánchez)