Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 80715
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 02 de febrer de 2024 núm. 58/2024, s'ha resolt el següent: 

"Primer. Nomenar a la Sra. Dúnia Muñoz Izquierdo amb DNI núm. ***0528** com a Personal Eventual, per ocupar el lloc de treball de confiança i d'assessorament especial de Batlia, amb les funcions específiques de Comunicació i Protocol, i amb efectes de dia 5 de febrer de 2024; atès que es considera que la persona que es nomena és adequada per a desenvolupar dites funcions i compleix els requisits.

Segon. Establir que la seva retribució bruta anual serà de vint-i-nou mil cent vint-i-un euros amb quaranta-nou cèntims.

Tercer. La nomenada podrà ser destituïda o separada lliurament per l'Alcaldia en qualsevol moment del mandat de l'actual Corporació. En qualsevol cas, cessarà automàticament quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l'autoritat a la qual presti la seva funció de confiança o assessorament.

Quart. Notificar aquest nomenament a la persona interessada pel seu coneixement i efectes oportuns.

Quint. Fer públic aquest nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb especificació dels lloc de treball, règim de retribucions i dedicació.

Sisè. Donar comptes al Ple de l'Ajuntament de Ferreries en la propera sessió plenària que celebri."

 

 A Ferreries, (signat electrònicament: 5 de febrer de 2024)

El batle  Pedro Pons Huguet