Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

Núm. 79936
Resolució de la presidència de la Comissió Insular de Patrimoni Històric per la qual es nomena el vicedirector de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant decret de presidència de 31/01/2024 (BOIB núm. 17, de 03/02/2024) es va disposar el cessament del Sr. Marcos Jerónimo Felipe Nicholas com a secretari tècnic del Departament de Cultura i Patrimoni amb efectes de dia 2 de febrer de 2024; i per decret de presidència de dia 01/02/2024 (BOIB núm. 17, de 03/02/2024) es va nomenar com a nou secretari tècnic de Cultura i Patrimoni al Sr.  Felipe Ramis Llabrés.

L'article 52.1 b) del Reglament orgànic del Consell Insular de Mallorca estableix que integren la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric, amb veu i vot, el vicedirector o la vicedirectora, que ha de designar la presidència de la comissió entre les persones indicades en l'apartat anterior, i que substitueix la persona que ocupa el càrrec de director o directora en cas d'absència, de malaltia o d'impossibilitat.

Per tot això, la Presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca dicta la següent:

RESOLUCIÓ

1.- Nomenar al Sr. Felipe Ramis Llabrés, secretari tècnic del Departament de Cultura i Patrimoni, vicedirector de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric de Mallorca.

2.- Comunicar-ho a les persones interessades i a la Secretaria de la Comissió Insular de Patrimoni Històric.

3.- Publicar el contingut d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca.

4.- Donar-ne compta a la Comissió Insular de Patrimoni Històric en la primera sessió que tengui lloc.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (7 de febrer de 2024)

La presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric Antònia Roca Bellinfante