Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

Núm. 80648
Procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal d'operaris de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE PRESIDÈNCIA

El President de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca va aprovar en data 5 de juliol de 2023, les bases específiques que regiran la convocatòria per creació d'una borsa de treball de personal laboral temporal d'operaris de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca (BOIB núm. 98 de 15 de juliol de 2023), pel sistema del concurs de mèrits.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, tal com disposa la base quarta es va dictar resolució declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, resolució publicada al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca conforme l'indicat en les bases de la convocatòria.

Atès que no s'han presentades  al·legacions abans de finalitzar el període abans esmentat, conforme  l'art. 82.3 de la Llei 39/2015, s'entén per realitzat el tràmit i d'aquesta manera es va procedir a resoldre la llista definitiva d'admesos en data de 14 de novembre de 2023, aquesta resolució es va publicar al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca.

En  data 15 de gener de 2024,  es va elevar una acta formulada pel tribunal qualificador en la qual es valoraven els mèrits al·legats pels aspirants i es va elaborar la llista provisional de puntuacions, acta que es va publicar el 15 de gener de 2024 al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca atorgant un termini de cinc dies hàbils per a formular reclamacions. No es van formular reclamacions en el termini indicat a la base setena, pel que la llista va esdevenir definitiva.

En exercici de les atribucions que me confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es dicta resolució declarant aprovada la llista definitiva relativa a la puntuació dels mèrits de les persones aspirants.

Per això resolc:

  1. Declarar constituïda la borsa de treball de personal laboral temporal d'operaris de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca mitjançant  el sistema de concurs, amb l'ordre que s'estipula a l'annex I d'aquest decret.
  2. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca.

Contra aquesta convocatòria i aquestes bases, que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació.

 

Annex I

DNI

PUNTUACIÓ

**046**4M 

22

**105**5S

20,22

**233**6S

20

**523**6R

18,75

**141**0M

18,34

**037**6J

14

**615**8T

8,45

**138**6J

4,5

**338**9H

0

 

Campos, (signat electrònicament: 8 de febrer de 2024)

El president Rafel Adrover Obrador