Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 d’abril de 2023 per la qual es disposa el cessament de personal eventual

    Número de registre 3919 - Pàgina 22512

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 d'abril de 2023 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Cas Capiscol, de Palma

    Número de registre 3902 - Pàgines 22513-22514

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 d'abril de 2023 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Puig de na Fàtima, de Puigpunyent

    Número de registre 3980 - Pàgines 22515-22516

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen les places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat per mitjà de la Resolució de 14 de juliol de 2021 (BOIB núm. 101, de 29 de juliol de 2021)

    Número de registre 3940 - Pàgines 22517-22518

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Menorca núm. 57/2023, de 25 d’abril, relatiu al canvi de representant de la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni Històric

    Número de registre 3910 - Pàgina 22519

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament de personal funcionari de carrera, auxiliar d’administració general, i constitució de la borsa de feina

    Número de registre 3888 - Pàgines 22520-22521

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 d’abril de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022

    Número de registre 3977 - Pàgines 22522-22636

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

   • Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental per la qual es modifica la composició del tribunal del grup A encarregat de fer la selecció derivada de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental

    Número de registre 3885 - Pàgines 22637-22638

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’estilista especialitat polivalent de maquillatge/perruqueria/vestuari a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 3965 - Pàgines 22639-22647

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria d’operador/a especialitat tècnic/a de de so ràdio a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals a Mallorca

    Número de registre 3966 - Pàgines 22648-22655

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo especialitat operador/a de cap calent/maquinista/càmera a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 3968 - Pàgines 22656-22664

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat operador/a càmera plató a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 3969 - Pàgines 22665-22673

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de la categoria de tècnic/a audio i vídeo, especialitat auxiliar audio-video-plató a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (d'ara endavant EPRTVIB), per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 3970 - Pàgines 22674-22681

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) per la qual es modifica la composició de la Comissió de Selecció de la convocatòria per a la creació d’una borsa de la categoria de redactor/a d’informatius per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 3981 - Pàgines 22682-22683

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de 22 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 27 de desembre)

    Número de registre 3904 - Pàgines 22684-22687

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat química, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 3934 - Pàgines 22688-22690

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 22 de desembre de 2022, per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 3961 - Pàgines 22691-22696

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap de secció d’Hematologia i Hematoteràpia de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 3869 - Pàgina 22697

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap de secció de Medicina Interna (adscrita a Hospitalització a Domicili) de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 3870 - Pàgina 22698

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l’Hospital Manacor per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d’un lloc de feina de supervisor/supervisora de la Unitat Maternoinfantil de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 3908 - Pàgines 22699-22701

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap de secció de Microbiologia i Parasitologia de l’Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 3909 - Pàgines 22702-22704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap de la Secció de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 3929 - Pàgines 22705-22706

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa d’educadors/ores socials, personal laboral, grup A, subgrup A2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 3875 - Pàgines 22707-22717

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller d’Hisenda i Funció Pública que aprova la constitució de la borsa i la llista de persones excloses, del procediment extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria d’enginyer-a agrònom-a

    Número de registre 3830 - Pàgines 22718-22720

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases reguladores del procediment selectiu per a la cobertura de dues places d’administratiu/va d’administració general com a personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Algaida

    Número de registre 3978 - Pàgines 22721-22732

  • AJUNTAMENT D'EIVISSAPATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

   • Resolució núm. 2023-0039 de data 22/03/2023 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a d’esports per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal d'Esports d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 3887 - Pàgines 22733-22743

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases generals per a la selecció de personal funcionari interí i laboral no fix al servei de l'Ajuntament de Marratxí

    Número de registre 3915 - Pàgines 22744-22764

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista definitiva de les persones integrants del borsí d’arquitecte/a tècnic/a de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 3959 - Pàgina 22765

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista definitiva de les persones integrants del borsí de tècnic/a d’administració general de l’Ajuntament de Palma.

    Número de registre 3960 - Pàgines 22766-22767

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. 1567/2020 – Resolució d'Alcaldia núm. 361 de data 25/04/2023 d'aprovació de la llista definitiva d'aspirants proposats per al seu nomenament com a funcionaris de carrera relatiu a la convocatòria i proves de selecció per oposició de 2 places de Policia Local

    Número de registre 3924 - Pàgina 22768

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d'agents de policia local, per proveir amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l'ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

    Número de registre 3896 - Pàgines 22769-22774