Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Correcció d’errata de la versió castellana de l’Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d’abril de 2023 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023, edicte 3246, publicat al BOIB núm. 44, de 8 d’abril de 2023

    Número d'edicte 3993 - Pàgines 22457-22458

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 06-2023, crèdit extraordinari

    Número d'edicte 3956 - Pàgina 22459

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 08/2023

    Número d'edicte 3979 - Pàgines 22460-22461

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva Ordenança reguladora de residus i del consum responsable del municipi de Manacor

    Número d'edicte 3739 - Pàgines 22462-22493

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva exp modificació pressupostària CE i SC 01/23

    Número d'edicte 3894 - Pàgines 22494-22495

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expd. 8-2023 crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

    Número d'edicte 3911 - Pàgines 22496-22497

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 06/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari

    Número d'edicte 3877 - Pàgina 22498

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 08/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari

    Número d'edicte 3878 - Pàgina 22499

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 05/2023

    Número d'edicte 3876 - Pàgina 22500

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Modificació puntual de les NNSS 1/2022

    Número d'edicte 3954 - Pàgines 22501-22503

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 04/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 3971 - Pàgines 22504-22505

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits n. º 03/2023 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 3972 - Pàgina 22506

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2023/005246 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 3963 - Pàgines 22507-22508

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació del servei de l'escoleta Mesmenuts de Palmanyola

    Número d'edicte 3987 - Pàgines 22509-22511