Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 285898
Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 d’abril de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 133, de 13 d'octubre de 2022, es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació.

2. En el BOIB núm. 10, de 21 de gener de 2023, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2023 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, rectificades les errades advertides mitjançant Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de febrer de 2023 (BOIB núm. 25, de 25 de febrer).

3. En data 24 de febrer de 2023 es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de 24 de febrer de 2023 per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels cossos de secundària que participen en el concurs de trasllats d'àmbit estatal convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei orgànica 2/2006, (BOE núm. 340, de 30 de desembre), determina, en el punt 1 de la disposició addicional sisena, que és base del règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de llocs de feina mitjançant concurs de trasllats d'àmbit estatal.

2. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació, fa pública dita convocatòria (BOIB núm. 133, de 13 d'octubre).

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent, delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar i fer pública, en l'annex 1 d'aquesta Resolució, l'adjudicació, amb caràcter definitiu i ordenada alfabèticament, amb la puntuació total i per apartats, i amb indicació de la modalitat en què han participat, de la destinació que han obtingut els funcionaris docents abans esmentats que han participat en el concurs de trasllats convocat per la Resolució 10 d'octubre de 2022.

2. Declarar desestimades, si no figuren resoltes expressament en aquesta Resolució, les reclamacions presentades contra la Resolució de la directora general de Personal Docent de 24 de febrer de 2023 per la qual es va aprovar l'adjudicació provisional de destinacions.

3. Aprovar i fer pública, en l'annex 2 d'aquesta Resolució, la relació de participants que no han estat admesos en el concurs de trasllats perquè no compleixen els requisits específics o han estat exclosos per les causes que s'indiquen.

4. Aprovar i fer pública, en l'annex 3 d'aquesta Resolució, la relació de participants que han desistit de participar voluntàriament en el concurs de trasllats i que, com a conseqüència del desistiment, han estat donats de baixa de la participació en el concurs.

5. Assenyalar que, si en la resolució del procés s'ha adjudicat erròniament una destinació a un docent que no compleix els requisits exigits en la convocatòria o que no posseeix els mèrits suficients per obtenir el lloc assignat, l'administració anul·larà d'ofici la destinació obtinguda.

6. Disposar que, si hi ha vacants o resultes inexistents o errònies, la destinació a aquestes places quedarà anul·lada i els docents afectats tindran la mateixa consideració que els procedents d'un lloc de treball suprimit i els seran d'aplicació tots els preceptes del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

7. Informar que, de conformitat amb el que disposen l'article 19 del Reial decret 1364/2010 i la base vint-i-dosena de la Resolució de 27 d'octubre de 2021, les destinacions adjudicades mitjançant aquesta Resolució són irrenunciables. No obstant això, quan d'acord amb el que estableix la base quinzena de la Resolució esmentada, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s'obtingui destinació en més d'un, s'ha d'optar per un d'ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació d'aquesta Resolució, mitjançant escrit dirigit a l'Administració educativa a la qual pertany la plaça a la qual el concursant no es vol incorporar. Si no es fa aquesta opció, s'ha de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s'ha participat en situació de servei actiu.

El cessament dels participants en la destinació de procedència es produirà el 31 d'agost de 2023 i la presa de possessió en la nova destinació tindrà lloc l'1 de setembre de 2023.

8. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2 i 3 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (27 d'abril de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

Documents adjunts