Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Anunci de licitació per a l’adquisició per compravenda d’un solar en el poble de Pina per a ser destinat a la construcció de dependències municipals

    Número de registre 3916 - Pàgines 22989-22990

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica d’obertura de tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’autorització administrativa prèvia d’una instal·lació elèctrica consistent en l’ampliació de la subestació Santa Ponsa 220 kV i 132 kV, al terme municipal de Calvià (Expedient TR 7/2022)

    Número de registre 3515 - Pàgina 22991

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, el Projecte d’explotació i el Pla de Restauració de la pedrera Montisión III núm. 199 que forma part del polígon 14, parcel·les 281, 285 i part de la 256 de Porreres

    Número de registre 3827 - Pàgina 22992

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)

    Número de registre 3952 - Pàgines 22993-22996

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la constitució de l’entitat Fundació ALTTRA en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 3920 - Pàgina 22997

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la constitució de l’entitat Fundación Nils Burwitz en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 3921 - Pàgina 22998

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la constitució de l'entitat Fundació Tres Salut Mental en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 3922 - Pàgina 22999

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, a proposta de la cap del Servei d’Entitats Jurídiques, relativa a la inscripció de la constitució de l'entitat Fundació Intercoopera en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 3923 - Pàgina 23000

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2104/2019 relativa al projecte de legalització de reforma i ampliació de habitatge, C/Sant Marçal, 13, al terme municipal de Palma

    Número de registre 3348 - Pàgina 23001

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 702/2020 relativa a l'ampliació de Xarxa BT del CD Horta San Vicente núm. 30.156 ubicat, polígon 9, parcel·la 76, San Vicent de Sa Cala. TM. Sant Joan de Labritja

    Número de registre 3735 - Pàgina 23002

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Tràmit d’informació pública de l’esborrany d’ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes al sector del transport marítim a conseqüència dels efectes econòmics produïts per la guerra a Ucraïna per a garantir la mobilitat dels residents a Formentera.

    Número de registre 3925 - Pàgina 23003

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de canvi d’ inversió de les inversions concedides i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 232 de data 10 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3900 - Pàgines 23004-23006

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 329 de data 13 d’abril 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3901 - Pàgines 23007-23008

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS6 de data 17 d’abril de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per l’any 2022

    Número de registre 3918 - Pàgines 23009-23011

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 388/2021, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears, per la desestimació per silenci administratiu, pel reconeixement del complement de carrera professional en les mateixes condicions que el personal fix

    Número de registre 3941 - Pàgina 23012

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l’aprovació, per part del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de dia 21 d’abril de 2023, de la convocatòria d’ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2022-2023

    Número de registre 3890 - Pàgines 23013-23016

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Citació a les persones interessades en el Procediment ordinari núm. 205/22, que se substancia davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Palma

    Número de registre 3958 - Pàgina 23017

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça, camps d'ensinistrament de cans i refugis de fauna del Consell de Menorca corresponent a l’exercici 2023

    Número de registre 3927 - Pàgina 23018

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Traspàs del drets perpetus d’enterrament, de Sepultura núm., 11, composta de 3 nínxols, del Cementiri Municipal de Pina

    Número de registre 3886 - Pàgina 23019

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Exposició pública Compte General 2022 Ajuntament d'Algaida

    Número de registre 3962 - Pàgina 23020

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Traspàs dels drets perpetus d’enterrament dels nínxols 36, 37, 38, 39 i 40 de la sepultura núm. 118 – Zona 2 del Cementiri Municipal d’Algaida

    Número de registre 3881 - Pàgina 23021

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Traspàs del drets perpetus d’enterrament, del solar núm. 52 del Cementiri Municipal de Pina

    Número de registre 3884 - Pàgina 23022

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Informació pública de l'aprovació inicial de cessió gratuïta de la titularitat d'un bé immoble a favor de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 3985 - Pàgina 23023

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 05, reguladora de l'impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 3889 - Pàgina 23024

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació i cobrament del padró de servei de subministrament d'aigua i clavegueram del 1r trimestre de 2023

    Número de registre 3880 - Pàgina 23025

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial del Reglament d’ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals

    Número de registre 3895 - Pàgina 23026

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 256 de data 30/03/2023 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del III Concurs de Còmic de Ferreries

    Número de registre 3938 - Pàgina 23027

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Extracte del Decret de Batlia núm. 308 de data 24/04/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del Concurs «Quant en saps de Ferreries?»

    Número de registre 3950 - Pàgina 23028

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació inicial modificació de crèdit

    Número de registre 3933 - Pàgina 23029

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Edicte aprovació inicial expedient 12-2023 crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

    Número de registre 3982 - Pàgina 23030

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial modificació puntual de les NNSS 2/2022

    Número de registre 3953 - Pàgina 23031

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Acord del ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel qual s'aprova inicialment el expedient de modificació de crèdits n.º 2023/007226 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 3942 - Pàgina 23032

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de la modificació del pla estratègic de subvencions de l'exercici 2023

    Número de registre 3943 - Pàgina 23033

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 3879 - Pàgina 23034

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Rectificació d'errada al títol de l'anunci publicat al BOIB núm 50 de 20 d'abril de 2023, de modificació puntual de les NNSS de planejament núm. 1/2021 relativa a la modificació parcial del traçat de camí de Can Pòbil

    Número de registre 3932 - Pàgina 23035