Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per la qual es ratifica l’Acord de 13-3-2023 de la Mesa de Negociació de l’Oficina pel qual es regula el sistema d’avaluació de competències professionals que s’ha d’aplicar al personal funcionari de l’Oficina i les bases generals que regiran les convocatòries ordinàries de carrera professional

    Número d'edicte 3955 - Pàgines 22775-22786

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 3898 - Pàgines 22787-22788

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023) i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 3945 - Pàgines 22789-22790

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 3947 - Pàgines 22791-22799

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 3948 - Pàgines 22800-22815

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 3949 - Pàgines 22816-22820

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable sense emmagatzematge (Programa 4, únicament component 7), i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents (Programa 5, component 8), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 4 i 5)

    Número d'edicte 3951 - Pàgines 22821-22830

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la directora general de Funció Pública per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 049/2023, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

    Número d'edicte 3917 - Pàgina 22831

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 19 d’abril de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 3930 - Pàgines 22832-22833

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 25 d’abril de 2023 per la qual es modifica la composició dels tribunals de les proves de maig de 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

    Número d'edicte 3928 - Pàgines 22834-22835

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Pla especial de desenvolupament del PRI sup 6 C/Sant Cristòfol, TM Llucmajor (75e/2022)

    Número d'edicte 3899 - Pàgines 22836-22840

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes per a la modernització d’empreses privades de transport de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i d’empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea-Next Generation EU

    Número d'edicte 3926 - Pàgines 22841-22898

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2023, de les ajudes per al foment de les trampes massives i/o confusió sexual com a alternativa a la lluita química

    Número d'edicte 3892 - Pàgines 22899-22912

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa per a l'actualització de la tarifa única (urbana i interurbana) d’aplicació al servei de taxi de l'illa d'Eivissa

    Número d'edicte 3944 - Pàgines 22913-22915

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa per a l'aprovació de la modificació del Pla d’actuació en matèria de transport públic discrecional de viatgers amb vehicles turisme d’aplicació l’any 2023

    Número d'edicte 3946 - Pàgines 22916-22919

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Concessió de la Convocatòria de subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2023

    Número d'edicte 3912 - Pàgines 22920-22922

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 24 d’abril de 2023, d'adjudicació de la concertació social del servei de funció tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

    Número d'edicte 3897 - Pàgines 22923-22926

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Aprovació de l’acord que regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal de la Fundació Mallorca Turisme, adoptat pel ple del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme

    Número d'edicte 3903 - Pàgines 22927-22948

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Acord de Ple ordinari de dia 20 d’abril de 2023, punt 6 de l’ordre del dia, d’aprovar l’expedient de licitació per a l’adjudicació de les concessions administratives d’ús privatiu de béns de domini públic de determinades parades i dels punts de venda de productes de peix i carn del Mercat de sa Plaça de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per lots (expedient 2023/000208)

    Número d'edicte 3907 - Pàgina 22949

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Deixar sense efecte la suspensió de les limitacions d’accés a l’Àrea de circulació restringida de la Marina

    Número d'edicte 3913 - Pàgina 22950

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació Oferta Pública d'Ocupació 2023

    Número d'edicte 3939 - Pàgina 22951

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Correció errors modificació RLT

    Número d'edicte 3931 - Pàgina 22952

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2016/01. Aprovació definitiva projecte d’urbanització, presentat com a projecte modificat de la dotació de serveis per l’ampliació de l’Hotel Grupotel Playa de Palma de la UA-17 del PRI de la Platja de Palma, al Camí Ca Na Gabriela 27-29

    Número d'edicte 3984 - Pàgines 22953-22954

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Modificació de la Relació de Llocs de Treball

    Número d'edicte 3973 - Pàgines 22955-22963

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva modificació del pla estratègic de subvencions any 2023

    Número d'edicte 3964 - Pàgines 22964-22987

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Modificació Pla Estratègic de Subvencions 2023

    Número d'edicte 3967 - Pàgina 22988