Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca de delegació de les funcions de la Secretaria de l'Agència de Defensa del Territori

    Número de registre 1736 - Pàgina 10404

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació proposta nomenament personal funcionari en pràctiques categoria Policia Local

    Número de registre 1808 - Pàgina 10405

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de correcció d'error material advertit en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears

    Número de registre 1790 - Pàgines 10406-10407

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal d’assessoria jurídica i contractació administrativa, com a laboral temporal fins a la cobertura definitiva de la plaça de gestió L03110009 dotada a la RLT (IdISBa) Codi d’expedient: 2023-04-RLTIDISBA

    Número de registre 1772 - Pàgines 10408-10415

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una gestora o gestor econòmic de projectes, vinculat al projecte «Consciència IdISBa: Consolidar la ciència IdISBa», convocatòria cofinançada pel pla anual 2022 de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057) i la Fundació IdISBa Codi d’expedient: 2023-06-NAIDISBA

    Número de registre 1773 - Pàgines 10416-10423

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es constitueix la borsa temporal de personal funcionari interí del cos de gestió de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30 d’abril de 2020)

    Número de registre 1753 - Pàgines 10424-10426

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional de mèrits per a l’accés a les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i especialitats d’administració general i d’administració especial dels subgrups A1 i A2 de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 de l’IMAS

    Número de registre 1765 - Pàgines 10427-10429

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’accés a les places de personal laboral de les categories adscrites als grups 1 i 2 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 1758 - Pàgines 10430-10432

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designa el Tribunal Qualificador del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites al grup B de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022

    Número de registre 1759 - Pàgines 10433-10435

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball extraordinària única de l’especialitat Tècnic/a superior en Economia

    Número de registre 1760 - Pàgines 10436-10441

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional del personal laboral de les categories adscrites als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la R. Oms/Sant Miquel i dels centres de Can Clar i Son Bru de l’IMAS de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 de l’IMAS

    Número de registre 1761 - Pàgines 10442-10444

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual es designen els Tribunals Qualificadors del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’accés a les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i especialitats, d’administració general i administració especial dels subgrups A1 i A2 de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 de l’IMAS

    Número de registre 1767 - Pàgines 10445-10448

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés excepcional d’estabilització de l’ocupació pública de llarga durada, per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir dues places d’auditor del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 1734 - Pàgines 10449-10450

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Resolució del síndic major per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés excepcional d’estabilització de l’ocupació pública de llarga durada, per concurs extraordinari de mèrits, per cobrir una plaça de subaltern del personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 1735 - Pàgines 10451-10452

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 22 de febrer de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 1768 - Pàgina 10453

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Bases específiques per a la convocatòria d’un borsí de feina per les places de docents de certificat professionalitat del programa mixto SOIB ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal

    Número de registre 1723 - Pàgines 10454-10459

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Bases i convocatòria per a la provisió definitiva del lloc de feina de Cap del cos de la policia local

    Número de registre 1778 - Pàgines 10460-10462

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Llista definitiva procés estabilització

    Número de registre 1727 - Pàgina 10463

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria reclassificació places delineant/a de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 1752 - Pàgines 10464-10467

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Resolució de Batlia núm. 129 de data 24 de febrer de 2023 d’aprovació de la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu per a la provisió de dues places de la categoria d’oficial de policia local de l’Ajuntament de Pollença

    Número de registre 1722 - Pàgines 10468-10469

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Convocatòria pública per l'elecció de jutge/ssa de pau titular de l'Ajuntament de Santa Eugènia

    Número de registre 1724 - Pàgina 10470

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució de l’Alcaldia núm. 2023-0428 de l’Ajuntament de Santa Margalida, de data 23 de febrer de 2023, es resol que contra les resolucions d’aprovació de bases i convocatòria objecte de publicacions ja realitzades i que posaven fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs potestatiu de reposició davant el batle en el termini d'un mes comptat des del dia següent a la publicació; o bé interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Palma en el termini de dos mesos des del dia següent a la publicació

    Número de registre 1725 - Pàgines 10471-10473

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l’avaluació i el règim intern del curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia

    Número de registre 1803 - Pàgines 10474-10502

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aprova l’adjudicació de places de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l’any 2023

    Número de registre 1809 - Pàgines 10503-10510