Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 158924
Resolució de la directora general de Personal Docent de correcció d'error material advertit en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 147, de 15 de novembre de 2022, s'ha publicat la la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.

2. En la Resolució esmentada s'han advertit algunes errades en l'annex 1 bases de la convocatòria, que afecten al punt 6.3. Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions, i al punt 6.5. Publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos, amb la puntuació dels mèrits.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que es poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fets en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Rectificar l'error material detectat en l'annex 1 bases de la convocatòria, en el primer paràgraf del punt 6.3. Publicació de la llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions.

On diu:

Revisades les reclamacions dels aspirants exclosos en el procediment, s'ha d'aprovar i fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent la llista d'aspirants, inicialment exclosos, que han esmenat la causa d'exclusió, amb la puntuació provisional dels mèrits.

Ha de dir:

Revisades les reclamacions dels aspirants exclosos en el procediment, el tribunal de selecció aprovarà i publicarà en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent la llista d'aspirants, inicialment exclosos, que han esmenat la causa d'exclusió, amb la puntuació provisional dels mèrits.

2. Rectificar l'error material detectat en l'annex 1 bases de la convocatòria, en el primer paràgraf del punt 6.5. Publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos, amb la puntuació dels mèrits.

​​​​​​​On diu:

Les reclamacions presentades s'entenen estimades o desestimades en la llista definitiva d'aspirants admesos, amb les puntuacions definitives dels mèrits, que el tribunal de selecció ha d'aprovar i ha de fer pública en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

Ha de dir:

Les reclamacions presentades s'entenen estimades o desestimades mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent que aprovi i faci pública, a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, la llista definitiva d'aspirants admesos, amb les puntuacions definitives dels mèrits.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (2 de març de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)