Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per a la construcció, ocupació i explotació d’una instal·lació de subministrament de combustible a embarcacions en el port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 720 - Pàgines 5735-5736

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per a la ocupació i explotació d'una instal·lació de subministrament de combustible a embarcacions en el port de Fornells

    Número de registre 721 - Pàgines 5737-5738

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)

    Número de registre 802 - Pàgines 5739-5746

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 64/2020 relativa a l'ampliació d'instal·lacions agrícoles a la finca de Binimató, al polígon 12, parcel·la 95 i polígon 11, parcel·la 14 del terme municipal d'Alaior, a zona de policia de torrents

    Número de registre 812 - Pàgina 5747

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del Consell Insular d’Eivissa relativa al projecte de Renovació de la climatització a les zones de saló-cafeteria i centre de dia de l’Hospital Residència Assistida Cas Serres, ubicat al municipi d’Eivissa

    Número de registre 838 - Pàgina 5748

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació del Decret de Presidència acordant la inadmissió, el desistiment, la concessió i el pagament de les corresponents ajudes per a la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, línia g) de la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022

    Número de registre 797 - Pàgines 5749-5753

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial del reglament de règim intern de la residència i centre d' estades diürnes de Formentera

    Número de registre 815 - Pàgines 5754-5768

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Informació pública de l’estudi de viabilitat del contracte del servei públic de transport col·lectiu de viatgers de l’illa de Formentera

    Número de registre 857 - Pàgina 5769

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/264

    Número de registre 619 - Pàgina 5770

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències Obres 2019/356

    Número de registre 690 - Pàgina 5771

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/10277

    Número de registre 692 - Pàgina 5772

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de notificació d’actes administratius en procediments de llicències urbanístiques

    Número de registre 816 - Pàgina 5773

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria d’ajuts per al manteniment d’entitats de foment de la llengua catalana per a l’any 2023

    Número de registre 801 - Pàgines 5774-5775

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2023

    Número de registre 804 - Pàgina 5776

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Anunci per a presentar propostes que derivin en la signatura de contractes privats de patrocini de grans esdeveniments audiovisuals (festivals de cinema) per a 2023

    Número de registre 824 - Pàgines 5777-5779

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública canvi titularitat concessió funerària

    Número de registre 818 - Pàgina 5780

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació provisional modificació de l'Ordenança municipal reguladora del pagament especial de determinats tributs

    Número de registre 823 - Pàgina 5781

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació provisional modificació ordenança de Policia i Bon Govern

    Número de registre 825 - Pàgina 5782

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Ordenança municipal reguladora de les obres a realitzar en espais de domini i ús públic municipal que afectin a serveis bàsics de subministraments

    Número de registre 836 - Pàgines 5783-5792

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Capdepera, de 31/01/2023, pel qual s'estableixen les Bases de la convocatòria de subvencions a la normalització lingüística a les empreses municipals 2023 en règim de concurrència competitiva (BDNS 673162)

    Número de registre 772 - Pàgines 5793-5795

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 93, Sèrie B del cementiri municipal

    Número de registre 765 - Pàgina 5796

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 01/2023 del Pressupost municipal per a l’exercici 2023

    Número de registre 832 - Pàgina 5797

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del trànsit del casc urbà del municipi de Consell

    Número de registre 856 - Pàgina 5798

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Anunci aprovació inicial de la cesió gratuita a l'IBAVI respecte de parcel·la ubicada en el carrer XARCH núm. 15

    Número de registre 841 - Pàgina 5799

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Extracte de la resolució del dia 1 de febrer de 2023 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa, per la que es convoquen els Premis de la Rua de Carnaval de l’Ajuntament d’Eivissa per a l'any 2023

    Número de registre 859 - Pàgines 5800-5801

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació i cobrament padró servei d'aigua i clavegueram de 4t trimestre de 2022

    Número de registre 799 - Pàgina 5802

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de la convocatòria pública de projectes i intervencions ciutadanes per al foment de la participació ciutadana. Premis Rosa Bueno 2023

    Número de registre 773 - Pàgines 5803-5804

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte Concurs de Carrosses i Comparses Rua 2023

    Número de registre 775 - Pàgina 5805

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • Anunci de l’extracte de la convocatòria de la XI edició del concurs de premis PalmaActiva als millors projectes empresarials d’estudiants (Publicat extracte a la base de dades nacional de subvencions 300000)

    Número de registre 837 - Pàgines 5806-5807

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Anunci d'aprovació inicial exp. 236/2023 Crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari – Exp. 001/2023 Crèdit extraordinari i alta línies annex d'inversions

    Número de registre 829 - Pàgines 5808-5810

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació inicial del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sant Joan (expedient 724/2022)

    Número de registre 808 - Pàgina 5811

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de llicències urbanístiques i instal·lacions

    Número de registre 831 - Pàgina 5812

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de celebració expedients de matrimoni civil

    Número de registre 834 - Pàgina 5813

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació de l'ordenança municipal reguladora de la taxa per la utilització d'espais municipals

    Número de registre 835 - Pàgina 5814

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial del projecte d’obres de “Reforma i ampliació de bar cafeteria en camp de futbol de Jesús”

    Número de registre 792 - Pàgina 5815

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Acord del Ple de l’Ajuntament de Sencelles pel qual s’aprova inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Sencelles per al canvi de qualificació de l’antiga escola Can Bril

    Número de registre 732 - Pàgina 5816

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació amb caràcter inicial de la Revisió del Catàleg de protecció d'edificis i béns d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic (Expedient 2636-2020)

    Número de registre 819 - Pàgina 5817

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general (IP01-2023-IG)

    Número de registre 781 - Pàgina 5818