Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 90767
Anunci de l’extracte de la convocatòria de la XI edició del concurs de premis PalmaActiva als millors projectes empresarials d’estudiants (Publicat extracte a la base de dades nacional de subvencions 300000)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de gerència número PAC 202300033, de dia 25 de gener de 2023, s'aprovà la convocatòria i les bases reguladores de la XI edició del concurs de premis Palmaactiva als millors projectes empresarials d'estudiants.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB; el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index i a la pàgina web www.palmaactiva.com

Primer. Destinataris

El concurs s'articula sobre una doble participació, la dels centres educatius i la de l'alumnat matriculat a aquests centres. 

 

a. Centres educatius. Poden participar centres educatius públics, concertats i privats de Palma que imparteixin estudis de qualsevol dels Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior del curs lectiu 2022-2023.  La participació d'un centre educatiu és requisit per a la participació del seu alumnat.

b. Alumnat. Alumnat de centres educatius públic, concertats o privats de Palma, matriculats en estudis de qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Grau Superior del curs lectiu 2022-2023. L'alumnat dels centres sostinguts amb fons públics no podrà estar inscrit en el Programa Joves Emprenedors Professional (JEP) de ICAPE en el curs lectiu 2022-2023.

La participació d'alumnat serà en grups d'un mínim de 2 i un màxim de 6 membres del mateix centre educatiu, si bé poden pertànyer a diferents especialitats. No hi ha límit en el nombre de grups participants per centre educatiu, però un mateix alumne no pot participar a més d'un projecte.

Segon. Objecte

Els XI Premis PalmaActiva als “Millors projectes empresarials d'estudiants” se lliuren per concurrència competitiva i tenen com a objectius:

 

- Estimular l'interès del jovent envers l'autoocupació, la cultura emprenedora i la creació d'empreses al municipi de Palma.

- Millorar la capacitació del jovent emprenedor local reforçant els seus coneixements quant a la creació, gestió i administració d'empreses.

Tercer. Premis i quanties

Els premis als quals poden optar els projectes se divideixen en dues categories que sumen un import total de 6.999,60 €. En ambdues categories els premis no s'abonaran en efectiu sinó en forma de vals que es poden bescanviar per productes a un establiment adherit al concurs.

L'organisme autònom cercarà la participació d'entitats interessades a acceptar aquests vals regal com a forma d'adquisició de productes. Les dues categories incloses són:

Premis per als grups d'alumnes:

- Primer premi: Vals per valor total de 2.500€

- Segon premi: Vals per valor total de 1.500€

- Tercer premi: Vals per valor total de 700€

Premi per als centres educatius:

- Un únic premi especial per al centre educatiu al que pertanyin l'alumnat guanyador del primer premi: Val per valor de 1.000€.

Els imports dels premis es dividiran en parts alíquotes entre tots els membres integrants del projecte. Els abonaments es realitzaran individual i directament a cada membre i estan subjectes a la retenció fiscal vigent.

Quart. Dotació pressupostària

L'assignació per premis d'aquesta convocatòria és una quantia estimada de 5.894,40€ amb la distribució següent: 

Amb càrrec a la aplicació pressupostària 40.43310.48900.00 del pressupost de despeses de l'any 2023: 5.700,00 €  com cost de valor d'adquisició dels vals regal, i 1.299,60 € com retenció a ingressar a Hisenda a nombre dels beneficiaris. 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de participació dels Centres Educatius, veure annex I “Sol·licitud participació XI Concurs Millors projectes empresarials Centres Educatius i Professors“ únicament es poden presentar en format electrònic i es lliuraran al registre de PalmaActiva mitjançant la presentació al Registre Electrònic General, amb assumpte “Participació al XI concurs de premis PalmaActiva als millors projectes empresarials d'estudiants”, Organisme destinatari: “Agencia de Desarrollo Local (PALMAACTIVA)”.

Les sol·licituds de participació de l'alumnat, veure annex II “Sol·licitud participació XI Concurs Millors projectes empresarials Alumnes” en format imprès o electrònic, es lliuraran al registre de PalmaActiva del Carrer Socors 22, de Palma, de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. A més, es poden enviar al correu electrònic info@palmaactiva.com o lliurar-les al registre de PalmaActiva mitjançant el presentació al Registre Electrònic General, amb assumpte “participació al XI concurs de premis PalmaActiva als millors projectes empresarials d'estudiants”, Organisme destinatari: “Agencia de Desarrollo Local (PALMAACTIVA)”. Es podran presentar sol·licituds durant els 10 dies hàbils (exclosos els dissabtes) des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al BOIB i fins les 14.00 hores del darrer dia.

Finalitzat el període d'inscripció, si l'òrgan competent observés alguna deficiència podrà requerir als sol·licitants, ja siguin centres educatius o alumnes, perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils les esmeni, amb apercebiment que en el cas contrari se'ls tindrà per desistits de la sol·licitud presentada. Les esmenes es resoldran en el termini dels 5 dies hàbils següents. 

Rebudes totes les instàncies de participació dels Centres Educatius i dels alumnes, l'òrgan instructor informarà de les sol·licituds admeses i excloses en el termini màxim de 5 dies hàbils. Les sol·licituds admeses passaran a la fase formativa.

Sisè.- Altres dades

El concurs conté una fase formativa. En aquesta fase s'acordarà amb cada centre educatiu la realització de 5 tallers formatius d'una durada de entre 90 i 120 minuts cada un, que combinaran formació presencial o telemàtica, segons acord entre les parts, i activitats pràctiques i versaran sobre les temàtiques següents:

- Generació d'idees de negoci

- Disseny de models de negoci amb l'eina Canvas

- Pla d'Empresa pràctic

- Pla econòmic i financer

- Sessió final d'assessorament

De les cinc sessions formatives, els centres que participin en el concurs han de seguir de manera obligatòria quatre d'aquestes, essent la restant voluntària.

A més, els tallers inclouran continguts transversals relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats per les Nacions Unides a l'agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible. També es podran acordar, a proposta dels centres i/o PalmaActiva, altres activitats opcionals en les quals participin varis centres simultàniament.

Setè. Normativa aplicable

L'Ordenança municipal de subvencions, aprovada per l'Ajuntament Ple de data 26 de febrer de 2015 (BOIB núm. 35, de 12 de març de 2015), el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei 38/2003 i la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma,  data de signatura electrònica (27 de gener de 2023)

El director general de Comerç amb funcions de gerent de PalmaActiva Miguel Carranza Guash​​​​​​​