Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 85624
Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Capdepera, de 31/01/2023, pel qual s'estableixen les Bases de la convocatòria de subvencions a la normalització lingüística a les empreses municipals 2023 en règim de concurrència competitiva (BDNS 673162)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Conforme disposen els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També s'exposa al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Capdepera, al portal web municipal www.ajcapdepera.net i en altres espais de difusió de l'activitat municipal.

Primera. Objecte i finalitat

L'Ajuntament de Capdepera convoca aquests ajuts per a la normalització a les empreses municipals, amb la següent finalitat:

- Garantir i estendre la presència de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic d'aquest municipi.

- Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial.

- Fer difusió d'aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

Per aquest motiu, l'objecte d'aquestes bases és regular la Convocatòria de subvencions de les sol·licituds per a activitats realitzades durant l'any 2023, per als conceptes següents:

  •  Rètols comercials i de vehicles.
  •  Edició o renovació de cartes de restaurants i bars incloent-hi el català.
  •  Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, paper d'embolicar, bosses, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...).
  •  Versió en català en pàgines web.

Segona. Beneficiaris

En poden ser beneficiàries les empreses, amb personalitat física o jurídica, ubicades al terme municipal de Capdepera.

Tercera. Règim jurídic

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria es regeixen pel que disposen les presents bases.

En tot allò que no hi estigui previst és d'aplicació:

- articles 24 i 27 del Reglament municipal de normalització lingüística.

- article 4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

- Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament general de subvencions 887/2006, de 21 de juliol.

- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Capdepera.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Quarta. Dotació pressupostària

Durant l'exercici pressupostari de 2023 l'Ajuntament de Capdepera destina la quantitat de 1.500€, amb càrrec a la partida pressupostària 330/480001, de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses municipals.

 

Cinquena. Línies d'ajut i import

L'import de cada ajut es fixa segons els criteris objectius següents:

a) Rètols comercials i de vehicles: S'entén per rètol comercial aquell que assenyali la identitat d'una empresa i/o en doni informació. Ha de ser traduïble al català i no s'atorgaran subvencions per a rètols que utilitzin onomatopeies, paraules no traduïbles o que tenguin la mateixa grafia en català que en una altra llengua.

- Versió exclusivament en català: un 50% sobre el cost generat, màxim 400 €.

- Versió en català juntament amb altres llengües: proporcional a l'ús que se'n faci respecte del conjunt de llengües del rètol.

b) Edició o renovació de cartes de restaurants i bars Incloent-hi el català: un 50% sobre el cost generat, màxim 400 €.

c) Documents publicitaris o administratius que incloguin el català (targetes, fullets, calendaris, factures i pressupostos, catàlegs,...): 50% sobre el cost generat, màxim 400 €.

d) Versió en català a webs: Un 50% del cost sobre la pàgina, amb un sostre de 400€.

La quantia de la subvenció no pot ser superior, aïlladament o en concurrència, amb altres ajuts o subvencions de qualsevol procedència, al cost de l'activitat subvencionable.

Sisena. Documentació que s'ha de presentar

Les persones físiques i jurídiques interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar la documentació següent. El model Subvenció normalització a les empreses, disponible a la seu electrònica municipal https://ajcapdepera.sedelectronica.es > Catàleg de tràmits > Subvenció normalització a les empreses i annexos adjunts.

  • En la fase de presentació:

1. Sol·licitud de Subvenció normalització a les empreses. Cal presentar-ne una per a cada línia subvencionable (ANNEX 1).

2. Fotocòpia del CIF o NIF.

3. Declaració responsable del representant de la persona jurídica beneficiària en la qual manifesten els imports dels ajuts econòmics sol·licitats per a la mateixa finalitat tant a les institucions públiques com privades (ANNEX 3).

4. Declaració expressa d'altres subvencions sol·licitades o obtingudes pel mateix concepte (ANNEX 3).

5. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de tresoreria (ANNEX 4).

6. Certificat d'estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i amb l'Ajuntament de Capdepera (aquest darrer el sol·licitarà d'ofici l'Ajuntament).

7. Certificat d'estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

8. Una mostra relativa a l'activitat subvencionada (o fotografia).

  • Ja en la fase de justificació, una vegada comunicada la concessió de la subvenció, i abans de dia 10 de novembre de 2023, cal aportar:                           

1. DOCUMENT-CONVENI JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ (ANNEX 5).

2. Factures originals, expedides a nom de les persones o les entitats subvencionades, amb el seu CIF o NIF, que expressin clarament:

- data d'emissió, que ha de correspondre al període d'activitats subvencionable.

- nom complet de la persona o entitat expedidora.

- número de factura

- Les factures superiors a 1.000€ han d'estar abonades amb transferència bancària i han d'estar degudament justificades (segell, justificant bancari, etc).

- concepte

- import, amb l'IVA desglossat (si escau).

Les factures s'han d'ajustar al pressupost presentat i es permetrà només una diferència del 10% entre ambdues quantitats.

Setena. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d'aquesta convocatòria es poden presentar a partir de l'endemà d'haver-se'n publicat aquest extracte al Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins dia 29 de setembre de 2023.

El tràmit de presentació de sol·licitud, annexos i documentació justificativa relacionats a l'apartat 8 es poden fer en qualsevol de les formes següents:

  • de forma presencial: al Registre General de l'Ajuntament de Capdepera, de 9h a 14h, a qualsevol de les dues oficines municipals:

- Capdepera: c. Ciutat, 20. 07580 Capdepera

- Cala Rajada: Centre Cap Vermell: c. l'Agulla, 50. 07590 Cala Rajada

  • de forma telemàtica (conforme a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques): des de la seu electrònica municipal https://ajcapdepera.sedelectronica.es anau a l'apartat «Tràmit telemàtic» i seleccionau el model de Subvenció normalització a les empreses. Adjuntau-hi la documentació exigida i els annexos següents (conceptes, annex 3, annex 4 i annex 5). Una vegada finalitzat el tràmit el mateix assistent telemàtic us expedirà un resguard de tramesa de sol·licitud.

 

Document signat electrònicament i datat (31 de gener de 2023)

El batle Rafel Fernández Mallol