Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 56/2022 de 27 de desembre pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

    Número de registre 11731 - Pàgina 62714

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia cardiovascular convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 11385 - Pàgines 62715-62716

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular de Banyalfufar

    Número de registre 11942 - Pàgina 62717

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular de Selva

    Número de registre 11943 - Pàgina 62718

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 11958 - Pàgina 62719

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció. Nomenaments funcionaris de carrera caporals i sergents del SCIS

    Número de registre 11852 - Pàgina 62720

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de seleccio. Nomenaments funcionaris de carrera categoría policía local

    Número de registre 11853 - Pàgina 62721

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de desembre 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

    Número de registre 11839 - Pàgines 62722-62733

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de desembre de 2022 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de setembre de 2021 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors religió islàmica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

    Número de registre 11840 - Pàgines 62734-62742

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig)

    Número de registre 11946 - Pàgina 62743

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de dos places d’educador/educadora infantil corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2019 i 2020, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11922 - Pàgines 62744-62757

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça de fisioterapeuta a mitja jornada, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11923 - Pàgines 62758-62773

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça de fisioterapeuta a mitja jornada corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11925 - Pàgines 62774-62785

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de dos places d’infermer/infermera corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2019 i 2021, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11928 - Pàgines 62786-62798

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de dos places d’infermer/infermera corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2019 i 2021, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11929 - Pàgines 62799-62814

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de dos places de treballador/treballadora social corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2021 i 2022, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11949 - Pàgines 62815-62827

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de cinc places de psicòleg/psicòloga corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2019, 2021 i 2022, per torn lliure amb una plaça reservada a persones amb discapacitat, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11950 - Pàgines 62828-62843

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de sis places de treballador/treballadora social corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2022, per torn lliure amb una plaça reservada a persones amb discapacitat, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11952 - Pàgines 62844-62858

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Resolució per fer pública la identitat de la persona aspirant que ha superat el procediment selectiu d’una plaça de funcionari de carrera de l’escala administració general, subescala administrativa

    Número de registre 11874 - Pàgines 62859-62860

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Àrea de Funció Pública, Benestar Comunitari i Igualtat referent al borsí extraordinari pel sistema de concurs per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de la policia local d’aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C1

    Número de registre 11846 - Pàgina 62861

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Decret declarar deserta convocatòria concurs oposició intèrpret informador/a de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11855 - Pàgina 62862